>Receptor-bindi..._prot length=223
RVQPTESIVRFPNITNLCPFGEVFNATRFASVYAWNRKRISNCVADYSVL
YNSASFSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTGKI
ADYNYKLPDDFTGCVIAWNSNNLDSKVGGNYNYLYRLFRKSNLKPFERDI
STEIYQAGSTPCNGVEGFNCYFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRVVVLSFELL
HAPATVCGPKKSTNLVKNKCVNF