CGI variable error
  hgc: bad input variables c=KE856091.1 l=84330 r=94331