Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 152 in window, 53895375 - 53895378, 4 bps 
B D           Human tctt
B D           Chimp tctt
B D          Gorilla tctt
B D         Orangutan tctt
B D          Gibbon tctt
B D          Rhesus actt
B D    Crab-eating macaque actt
B D          Baboon actt
B D       Green monkey actt
B D         Marmoset cctt
B D      Squirrel monkey cctt
B D         Bushbaby cctt
      Chinese tree shrew cgtt
B D         Squirrel cttt
    Lesser Egyptian jerboa cctt
         Prairie vole cttt
B D      Chinese hamster tgtt
        Golden hamster cgtt
B D           Mouse cctt
B D            Rat tctt
B D      Naked mole-rat cctt
          Chinchilla ccct
       Brush-tailed rat cctt
B D          Rabbit cctt
B D            Pig cctt
B D          Alpaca cctt
        Bactrian camel cctt
B D          Dolphin cctt
         Killer whale cctt
       Tibetan antelope ccct
B D            Cow cctt
B D           Sheep ccct
        Domestic goat ccct
B D           Horse cctt
B D     White rhinoceros cctt
B D            Cat cttt
B D            Dog catt
B D          Ferret  cctt
B D           Panda cctt
        Pacific walrus cgtt
         Weddell seal cctt
       Black flying-fox tctt
        Big brown bat cctt
     David's myotis (bat) cctt
B D         Microbat cctt
B D           Shrew cctt
       Star-nosed mole ccac
B D         Elephant cctt
     Cape elephant shrew -ctt
B D          Manatee cctt
       Cape golden mole cgtt
B D          Tenrec cctc
B D         Armadillo attt
B D         Hedgehog ====
B D        Guinea pig ----
B D           Pika ====
 D       Mallard duck ====
     Tibetan ground jay ====
B D      Tasmanian devil ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D    American alligator ====
B D        Budgerigar ====
 D        Rock pigeon ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
B D          Wallaby ====
          Aardvark ----
B D          Megabat ====
 D Chinese softshell turtle ====

Inserts between block 1 and 2 in window
B D          Rabbit 762bp

Alignment block 2 of 152 in window, 53895379 - 53895381, 3 bps 
B D           Human cag
B D           Chimp cag
B D          Gorilla cag
B D         Orangutan cag
B D          Gibbon cag
B D          Rhesus tag
B D    Crab-eating macaque tag
B D          Baboon tag
B D       Green monkey cag
B D         Marmoset ggg
B D      Squirrel monkey ggg
B D         Bushbaby gga
      Chinese tree shrew ggt
B D         Squirrel ggg
    Lesser Egyptian jerboa agg
         Prairie vole ggg
B D      Chinese hamster ggg
        Golden hamster ggg
B D           Mouse gaa
B D            Rat gaa
B D      Naked mole-rat ggg
          Chinchilla ggg
       Brush-tailed rat ggg
B D            Pig ggg
B D          Alpaca agg
        Bactrian camel agg
B D          Dolphin ggg
         Killer whale ggg
       Tibetan antelope ggg
B D            Cow ggg
B D           Sheep ggg
        Domestic goat ggg
B D           Horse ggg
B D     White rhinoceros ggg
B D            Cat gag
B D            Dog gag
B D          Ferret  gag
B D           Panda aag
        Pacific walrus gag
         Weddell seal gag
       Black flying-fox ggg
        Big brown bat gag
     David's myotis (bat) ggg
B D         Microbat ggg
B D           Shrew ggg
       Star-nosed mole ggg
B D         Elephant ggg
     Cape elephant shrew gct
B D          Manatee ggg
       Cape golden mole gag
B D          Tenrec agg
B D         Armadillo ggg
B D         Hedgehog ===
B D        Guinea pig ---
B D           Pika ===
B D          Rabbit ===
 D       Mallard duck ===
     Tibetan ground jay ===
B D      Tasmanian devil ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D    American alligator ===
B D        Budgerigar ===
 D        Rock pigeon ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
B D          Wallaby ===
          Aardvark ---
B D          Megabat ===
 D Chinese softshell turtle ===

Alignment block 3 of 152 in window, 53895382 - 53895400, 19 bps 
B D           Human cacagc------catc----tcttcactc
B D           Chimp cacagc------catc----tcttcactc
B D          Gorilla cacagc------catc----tcttcactc
B D         Orangutan cacagc------catc----tcttcactc
B D          Gibbon cacagc------catc----tcttcactc
B D          Rhesus cacagc------catc----tcttcactc
B D    Crab-eating macaque cacagc------catc----tcttcactc
B D          Baboon cacagc------catc----tcttcactc
B D       Green monkey cacagc------catc----tcttcactc
B D         Marmoset cacagc------catc----tcttcattc
B D      Squirrel monkey cacagc------catc----tcttcactc
B D         Bushbaby cacagc------catc----tgtttattc
      Chinese tree shrew tata-------------------------
B D         Squirrel catattatcaaacacc----tccttgctc
    Lesser Egyptian jerboa tgtggc------cacc----tccttcctc
         Prairie vole catatc------catc----tccttctgc
B D      Chinese hamster cttagc------catc----tccttctga
        Golden hamster cttagc------catc----tccttctga
B D           Mouse cacagc------catctgtgtcctcatgc
B D            Rat cacagc------catccgtgtccttgagc
B D      Naked mole-rat catggc------cgcc----tccttattc
          Chinchilla catggc------cacc----tccttattc
       Brush-tailed rat gatggc------cacc----tccttattc
B D           Pika cagggt------cctc----tctttattc
B D            Pig cttggc------catt----ttcttactc
B D          Alpaca cttgtc------tatc----ccctcactc
        Bactrian camel cttgtc------tatc----ccctcactc
B D          Dolphin cttggc------catc----tccttgctc
         Killer whale cttggc------catc----tccttactc
       Tibetan antelope cttggc------catc----tccttgctc
B D            Cow cttggc------catc----tccttgctc
B D           Sheep cttggc------catc----tccttgctc
        Domestic goat cttggc------catc----tccttgctc
B D           Horse cttggc------catc----ttcttactc
B D     White rhinoceros cttggc------tatc----ttcttactc
B D            Cat cttggc------cgtc----tgcttactc
B D            Dog cttagc------catc----tccttactc
B D          Ferret  gttggc------catc----tccttactc
B D           Panda cttggc------catc----tccttactc
        Pacific walrus cttggc------catc----tccttactc
         Weddell seal cttggc------catc----tccttactc
       Black flying-fox cttggc------catc----tctttactg
        Big brown bat tgtggc------catc----tccttgctc
     David's myotis (bat) tgtggc------catc----tccttgctc
B D         Microbat tgtggc------catc----tccttgctc
B D           Shrew ctgggt------catc----tatca----
       Star-nosed mole cttggt------tacc----ccttacttt
B D         Elephant catggt------catc----tccttagtc
     Cape elephant shrew cctggt------tctc----tcctaagtc
B D          Manatee catggt------catc----tccttactc
       Cape golden mole cctggt------catc----ttcttgctc
B D          Tenrec aacggt------catc----tccttacgt
           Aardvark catgac------catc----tccttactc
B D         Armadillo cacggc------catc----tcttcatgc
B D         Hedgehog =============================
B D        Guinea pig -----------------------------
B D          Rabbit =============================
 D       Mallard duck =============================
     Tibetan ground jay =============================
B D      Tasmanian devil =============================
 D      Painted turtle =============================
 D      Green seaturtle =============================
B D    American alligator =============================
B D        Budgerigar =============================
 D        Rock pigeon =============================
 D     Peregrine falcon =============================
 D       Saker falcon =============================
B D          Wallaby =============================
B D          Megabat =============================
 D Chinese softshell turtle =============================

Inserts between block 3 and 4 in window
B D         Bushbaby 1bp
B D         Squirrel 1bp
   Lesser Egyptian jerboa 1bp
        Prairie vole 1bp
B D     Chinese hamster 1bp
       Golden hamster 1bp
B D          Mouse 1bp
B D           Rat 1bp
B D      Naked mole-rat 1bp
         Chinchilla 1bp
      Brush-tailed rat 1bp
B D           Pika 1bp
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
      Tibetan antelope 1bp
B D           Cow 290bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D          Horse 1bp
B D     White rhinoceros 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D         Ferret 1bp
B D          Panda 1bp
       Pacific walrus 1bp
        Weddell seal 1bp
      Black flying-fox 1bp
        Big brown bat 1bp
    David's myotis (bat) 1bp
B D         Microbat 1bp
B D         Elephant 1bp
     Cape elephant shrew 1bp
B D         Manatee 1bp
      Cape golden mole 1bp
B D          Tenrec 1bp
          Aardvark 1bp
B D        Armadillo 1bp

Alignment block 4 of 152 in window, 53895401 - 53895453, 53 bps 
B D           Human atcatttggcaagggc-tagaataaaacaaa------t-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D           Chimp atcatttggcaagggc-tagaataaaacaaa------t-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D          Gorilla atcatttggcaagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D         Orangutan atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D          Gibbon atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D          Rhesus atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D    Crab-eating macaque atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D          Baboon atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------t-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D       Green monkey atcatttggcgagggc-tagaataaaacaaa------c-c-t-tc---tgaa--tatttgttc-------
B D         Marmoset atcatttggtgaggtc-tagaatgaaacaaa------c-c-t-tc---cgaa--tatttcttc-------
B D      Squirrel monkey atcatttggtgaggtc-tagaatgaaacaaa------c-c-t-tc---cgaa--tatttcttt-------
B D         Bushbaby gtcatttggtgagggc-tagaatgagcaaac------t-c-c-tc---caga--tatccattc-------
      Chinese tree shrew ggcatttgatgaggac-tagaatgaaacaat------c-c-tctc---caaa--tatccattt-------
B D         Squirrel atcatgtggtgagggc-cagaatgaagcaga------c-ctc-tc---caaa--tattcattcaactt--
    Lesser Egyptian jerboa atcattttataaaggc-cagaaggaaat--c------c-t-t-cc---aaaa--ggttcattcctgta--
         Prairie vole gt-atttaataaaggc-cagaatgaagcaaa------t-tcc-cc---caga--gatccattc-------
B D      Chinese hamster accatttgataaaggc-aagagtgaaacaaa------t-t-t-cc---caga--gatccattc-------
        Golden hamster atcctttgataaacgc-cagaatgaaacatc------t-t------------------cattc-------
B D           Mouse atcatttgataaat-c-cagaacgaaacaaa------t-t-c-cc---tgaa--gatccattc-------
B D            Rat atcatctgataaat-c-cagaacgaaacaaa------t-t-c-cc---caaa--gatccattc-------
B D      Naked mole-rat atcatttggtgagtac-cagaatgaaacaat------ctc-c-cc---aaag--tatccattc-----at
          Chinchilla atcattttgtgagtac-cagaatggagcaac------c-c-c-cc---aaaa--tatccactc-----at
       Brush-tailed rat atcctttggtgagtac-cagaataaagcaag------c-c-c-cc---aaaa--tatccattc-----at
B D           Pika gtcatttggtgaactc-tggaatgaaacagg------t-c-c-at-----------ttctttc-------
B D            Pig atcatttggtga-tgg-gaggaagaaacaaa------c-ccc-tt---ccga--gagcccctc-------
B D          Alpaca agtatttggtga-gagctggaatgaaacaaa------c-cct-tc---ctaa--tatccactc-------
        Bactrian camel aatatttggtga-gagctggaatgaaacaaa------c-cct-tc---ctaa--tatccactc-------
B D          Dolphin atcatttggtga-gag-cagaatgaaaca------------c-tg---ctga--tagccactc-------
         Killer whale atcatttggtga-gag-cagaatgaaaca------------c-tg---ctga--tagccactc-------
       Tibetan antelope atcatttggtga-gag-tagaagaaaacaaa------a-ccc-tc---ctga--tagcca----------
B D            Cow atcatttggtga-gag-tagaacaaaacaaa------c-ccc-tc---ctga--tagccactc-------
B D           Sheep atcatttggtaa-gag-tagaagaaaacaaa------a-ccc-tc---ctga--tagcca----------
        Domestic goat atcatttggtga-gag-tagaagaaaaaaaa------a-ccc-tc---ctga--tagcca----------
B D           Horse atcatttggagagggc-taggatgaaacaaa------c-ccc-tc---ctga--gatccatta-------
B D     White rhinoceros accatttggagagggc-tcaaatgaaacaaa------c-ccc-tc---ctga--catccaatc-------
B D            Cat atcatgttgtga-gcc-cacaatgaaacaaa------t-ccc-tc---ctga--tatccatta-------
B D            Dog atgatattgtgt-ggc-taaaatgaaacaaa------c-acc-tc---caga--tatctattc-------
B D          Ferret  ggcatgttgtaa-agc-tagaatgaaacaaa------t-gcc-tt---ccac--tatctattc-------
B D           Panda agcatgttgtga-ggc-ccgaatggaacaaa------g-gcc-tc---ctga--tatctattc-------
        Pacific walrus agcatgttgtga-ggc-tagaatgaaacaaa------c-gcc-tc---ctgg--tatgtattc-------
         Weddell seal agcatgttgtga-ggc-tagaatgaaacaaa------c-gcc-tc---ctga--tatgtattc-------
       Black flying-fox atcaatt-----gggc-tagaatgaaacaaa------c-ctc-tc---ctga--tatctattc-------
        Big brown bat atcatttggtgagggc-tagaatgaaacaaa------c-tcc-tc---atga--tagccactc-------
     David's myotis (bat) atcatttggtgagggc-tagaatgaaacaaa------c-tcc-tc---atga--tatccactc-------
B D         Microbat atcatttggtgagggt-tagaataaaacaaa------c-tcc-tc---atga--tatccactc-------
B D           Shrew atcacttggtgagagc-cagaataaaacagcacccccc-ccc-ccaaaccca--tacgtgttt-------
       Star-nosed mole atcatttgatgagggc-cagaatga------------c-tgc-cc---ccca--tacagattt-------
B D         Elephant gttggttagtgagggc-tagactgaaacaaa------c-ctc-tc---ctaa--tatgaattc-------
     Cape elephant shrew cttgtttagtgagaac-tggaatgaaacaaa------c-gcc-tc---ctaa--aatgcattc-------
B D          Manatee gttggttagtgagggc-tagactgaaacaaa------c-ccc-tc---ctaa--tatgcattc-------
       Cape golden mole attgtttagtga-ggc-tagaataaagcaaa------c-tcc-tc---ccaa--tatgcattc-------
B D          Tenrec cgtgcatcgag--gac-cagcatgaaacaag------c-cca-tc---ctaa--cacgcgctc-------
           Aardvark attgtttagtgagagc-tagaatgaaacaaa------t-ccc-tc---ctaa--catgcattc-------
B D         Armadillo atcatttggtgaggac-tggattgaaacaaa------t-ccc-tc---ctaatttatccattc-------
B D         Hedgehog ======================================================================
B D        Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
B D          Rabbit ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
B D          Megabat ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================

            Human ---ctctt
            Chimp ---ctctt
           Gorilla ---ctctt
          Orangutan ---ctctt
            Gibbon ---ctctt
            Rhesus ---ctctt
     Crab-eating macaque ---ctctt
            Baboon ---ctctt
         Green monkey ---ctctt
           Marmoset ---gtctt
       Squirrel monkey ---ctctt
           Bushbaby ---tttgt
      Chinese tree shrew ---ctttt
           Squirrel --------
    Lesser Egyptian jerboa --------
         Prairie vole --------
       Chinese hamster --------
        Golden hamster --------
            Mouse --------
             Rat --------
        Naked mole-rat ctt-----
          Chinchilla ctt-----
       Brush-tailed rat ctt-----
             Pika --------
             Pig ---cttct
            Alpaca ---ctcct
        Bactrian camel ---ctcct
           Dolphin ---ctcct
         Killer whale ---ctcct
       Tibetan antelope ---ctcct
             Cow ---ctcct
            Sheep ---ctcct
        Domestic goat ---ctcct
            Horse ---gtcct
       White rhinoceros ---ctcct
             Cat ---ctagt
             Dog ---ctcct
           Ferret  ---ttcct
            Panda ---ctccc
        Pacific walrus ---ttcct
         Weddell seal ---ttcct
       Black flying-fox ---ctcct
        Big brown bat ---ctcct
     David's myotis (bat) ---ctcct
           Microbat ---ctcct
            Shrew ---cttgt
       Star-nosed mole ---ctcct
           Elephant ---tcctt
     Cape elephant shrew ---tcctt
           Manatee ---tcctt
       Cape golden mole ---tcctt
            Tenrec ---tcctg
           Aardvark ---tcctt
          Armadillo ---ccctt
           Hedgehog ========
          Guinea pig --------
            Rabbit ========
         Mallard duck ========
      Tibetan ground jay ========
       Tasmanian devil ========
        Painted turtle ========
       Green seaturtle ========
      American alligator ========
          Budgerigar ========
         Rock pigeon ========
       Peregrine falcon ========
         Saker falcon ========
           Wallaby ========
           Megabat ========
   Chinese softshell turtle ========

Inserts between block 4 and 5 in window
B D      Naked mole-rat 261bp

Alignment block 5 of 152 in window, 53895454 - 53895489, 36 bps 
B D           Human acagaaa-ctcttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D           Chimp acagaaa-ctcttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D          Gorilla acagaaa-ctcttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D         Orangutan acagaaa-cccttcttgc----taagttagacccctcaagg
B D          Gibbon acagaaa-cccttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D          Rhesus acagaaa-cccttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D    Crab-eating macaque acagaaa-cccttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D          Baboon acagaaa-cccttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D       Green monkey acagaaa-cccttcttgc----taagtcagacccctcaggg
B D         Marmoset acagaaa-cctttcttgc----ttggtcagacccctcagga
B D      Squirrel monkey acagaaa-cccttcttgc----ttggtcagacccctcagag
B D         Bushbaby agagaaa-cgctccttgctccttgcgtcagacccctcaaag
      Chinese tree shrew agagaaa-tccttcttgg----tagagcagactccttagag
B D         Squirrel --gagaaacccttcttgc----taggtcagacttctcagat
    Lesser Egyptian jerboa --aagaaatccttcttgc----taagtcagacctctcaaag
         Prairie vole --------ttcctattcc----tgagtcaaacctatcagag
B D      Chinese hamster --------ttcttcttgc----tgattcagacccatcagag
        Golden hamster --------tcctttttgc----tgattcagacccatcagag
B D           Mouse --------ttc---ttgc----tgggtcagacccatcagag
B D            Rat --------ttc---ttgc----tgggtcagacccaccagag
B D      Naked mole-rat agaaaag-tccttcttgc----taggttagaaccctcagaa
          Chinchilla -gaaaaa-cccttcttgc----taggtcagaatcctcagaa
       Brush-tailed rat -gaaaaa-cctctcttgc----taagttagaatcctcagaa
B D           Pika -acaatg-tccttttcat----ggggctggactcctcagag
B D            Pig agagaaa-cgcttcctgc----tccgtcagatccctcaggg
B D          Alpaca agagaaa-cccttcttgc----tgggtcagacccctcagag
        Bactrian camel agagaaa-cccttcttgc----tgggtcagacccctcagag
B D          Dolphin agagaaa-cccttcttgc----tggatcggacccctcagag
         Killer whale agagaaa-cccttcttgc----tggatcggacccctcagag
       Tibetan antelope agagaaa-ctcttcctgc----tggatcagacccctcaagg
B D            Cow agagaaa-ctcttcatgc----tggatcagacccctcaagg
B D           Sheep agagaaa-ctcttcctgc----tggatcagacccctcaagg
        Domestic goat agagaaa-ctcttcctgc----tggatcagacccctcaagg
B D           Horse agagaaa-cccttcttgt----tagatcagacccctcagag
B D     White rhinoceros agagaaa-cccctcttgc----tagatcagacccctcagat
B D            Cat agagaaa-cacttcttgc----tagatcagaccctt-----
B D            Dog acagaaa-cccttcttgc----tagatcagacccct-----
B D          Ferret  aaagaaa-cccttcttgc----tagatcagacccct-----
B D           Panda agagaaa-cccttcttgc----tagatcagacccctga---
        Pacific walrus aaagaaa-ctcttcttgc----tagatcagacccct-----
         Weddell seal aaagaaa-cttttcttgc----tagatcagacccct-----
       Black flying-fox aaagaaa-ccctttgtgc----tagatcagacccctcagag
        Big brown bat aaggaaa-cccttcttgc----tagatcagacccctcagag
     David's myotis (bat) aggggaa-cccttcatgc----cagatcagacccctcagag
B D         Microbat agggaaa-cccttcatgc----tagatcagacccctcagag
B D           Shrew agagaaa-tccttcttg-----taagttagacagtttaaag
       Star-nosed mole agagaaa-cccttctt---------actggtcaccttctga
B D         Elephant ggagaaa-ctcttcttgc----taggtcagatccctcaggg
     Cape elephant shrew agagaaa-atattcttgc----tagacctaat--ctcaaag
B D          Manatee ggagaaa-catttcttgc----taggtcagatccctcagag
       Cape golden mole agagaaa-tctatcttac----taga-----ttcttcagac
B D          Tenrec ggagaaa-tcagtcttgt----taggtcaacttccttcgag
           Aardvark agagaaa-ctcttcttgc----tgggttagatccttcagag
B D         Armadillo agaaaag-cccttcatgt----taaatgagactcctcagag
B D         Hedgehog =========================================
B D        Guinea pig -----------------------------------------
B D          Rabbit =========================================
 D       Mallard duck =========================================
     Tibetan ground jay =========================================
B D      Tasmanian devil =========================================
 D      Painted turtle =========================================
 D      Green seaturtle =========================================
B D    American alligator =========================================
B D        Budgerigar =========================================
 D        Rock pigeon =========================================
 D     Peregrine falcon =========================================
 D       Saker falcon =========================================
B D          Wallaby =========================================
B D          Megabat =========================================
 D Chinese softshell turtle =========================================

Inserts between block 5 and 6 in window
B D           Pig 286bp

Alignment block 6 of 152 in window, 53895490 - 53895511, 22 bps 
B D           Human a----gcaccttcctg-----tgttgtatct
B D           Chimp a----gcaccttcctg-----tgttgtatct
B D          Gorilla a----gcaccttcctg-----tgttgtatct
B D         Orangutan a----gcaccttcctg-----tgttgtatct
B D          Gibbon a----gcaccttcctg-----tgctgtatct
B D          Rhesus a----gcaccttccta-----tgttgtatct
B D    Crab-eating macaque a----gcaccttccta-----tgttgtatct
B D          Baboon a----gcaccttccta-----tgttgtatct
B D       Green monkey a----gcaccttccta-----tgttgtatct
B D         Marmoset a----gcaccttcttg-----tgttgtatct
B D      Squirrel monkey a----gcaccttcttg-----tgttatagct
B D         Bushbaby a----gcacctttccg-----tgttgtaaca
      Chinese tree shrew a----gcaccttccca-----tgtcttacca
B D         Squirrel a----atgccttccca-----cattgtatca
    Lesser Egyptian jerboa a----atactttccca-----tgtttagtct
         Prairie vole a----ctgccttccca-----tgacagagat
B D      Chinese hamster a----ctgccttccta-----tgacagatct
        Golden hamster a----ctgccttccca-----tgacagatct
B D           Mouse a----ctgccttctca-----tgacaaatct
B D            Rat a----ctgccttctcg-----tgacaaatct
B D      Naked mole-rat a----atatcttgcca-----tgttacatca
          Chinchilla g----ctatcttccca-----tgttgtacca
       Brush-tailed rat a----atatcttctca-----tgttgtatca
B D           Pika agaaggtactttctca-----ggtaccactg
B D          Alpaca a----acaccttccca-----ggctgcatca
        Bactrian camel a----acaccttccca-----ggctgcatca
B D          Dolphin a----acaccttctca-------ctgcatcg
         Killer whale a----acaccttctca-------ctgcatca
       Tibetan antelope a----acacctttcca------tctgtatca
B D            Cow a----acacctttcca------tctgtatca
B D           Sheep a----acacctttcca------tctgtatca
        Domestic goat a----acacctttcca------tctgtatca
B D           Horse a----acaccttcccatggtgcattgcatta
B D     White rhinoceros a----acatgttccca-----cactgcatta
B D            Cat -----------tcc-a-----cactgcatca
B D            Dog -----------tcctg-----caccacattg
B D          Ferret  -----------tccca-----taccacatca
B D           Panda -----------tccca-----caccacacca
        Pacific walrus -----------tccca-----caccacatca
         Weddell seal -----------tccca-----caccacatca
       Black flying-fox a----acaccttccca-----cactgcatca
        Big brown bat a----acaccttccca-----cactgcatca
     David's myotis (bat) a----acaccgttcca-----cactgcacca
B D         Microbat a----acaccgttcca-----cattgcatca
B D           Shrew g----acatcttttca-----cacctcatca
       Star-nosed mole g----at-cctttcca-----ctctgtgtca
B D         Elephant a----ataccttccaa--------tgtatca
     Cape elephant shrew a----ccaccttctga---ttttttttatca
B D          Manatee a----gcaccttccaa--------tgtatca
       Cape golden mole a----gcaccttccaa-----tgttggatga
B D          Tenrec a----gcaccctccaa-----ggccgcatca
           Aardvark a----tcaccttccca-----tgttgtatca
B D         Armadillo a----gcatgttctat-----ttttatatca
B D         Hedgehog ===============================
B D        Guinea pig -------------------------------
B D          Rabbit ===============================
 D       Mallard duck ===============================
     Tibetan ground jay ===============================
B D      Tasmanian devil ===============================
 D      Painted turtle ===============================
 D      Green seaturtle ===============================
B D    American alligator ===============================
B D        Budgerigar ===============================
 D        Rock pigeon ===============================
 D     Peregrine falcon ===============================
 D       Saker falcon ===============================
B D          Wallaby ===============================
B D          Megabat ===============================
B D            Pig ===============================
 D Chinese softshell turtle ===============================

Alignment block 7 of 152 in window, 53895512 - 53895516, 5 bps 
B D           Human gaaat
B D           Chimp gaaat
B D          Gorilla gaaat
B D         Orangutan gaaat
B D          Gibbon gaaat
B D          Rhesus gaaat
B D    Crab-eating macaque gaaat
B D          Baboon gaaat
B D       Green monkey gaaat
B D         Marmoset gaaat
B D      Squirrel monkey gaaat
B D         Bushbaby gaaat
      Chinese tree shrew gaaat
B D         Squirrel gatat
    Lesser Egyptian jerboa gaaat
         Prairie vole gaaat
B D      Chinese hamster gaaat
        Golden hamster g-aat
B D           Mouse gaaat
B D            Rat aaaat
B D      Naked mole-rat caaat
          Chinchilla gaaat
       Brush-tailed rat gaaat
B D           Pika gaaat
B D            Pig gaaat
B D          Alpaca caaat
        Bactrian camel caaat
B D          Dolphin gaaat
         Killer whale gaaat
       Tibetan antelope gaaat
B D            Cow gaaat
B D           Sheep gaaat
        Domestic goat gaaat
B D           Horse gaaat
B D     White rhinoceros gatat
B D            Cat gagat
B D            Dog gaaat
B D          Ferret  gaaat
B D           Panda gaaat
        Pacific walrus gaaat
         Weddell seal gaaat
       Black flying-fox gaaat
        Big brown bat gaaat
     David's myotis (bat) gaaat
B D         Microbat gaaat
B D           Shrew aaaat
       Star-nosed mole gaaac
B D         Elephant gaaat
     Cape elephant shrew gaaat
B D          Manatee gaaat
       Cape golden mole gcaat
B D          Tenrec gaaat
           Aardvark gaaat
B D         Armadillo gaaat
B D         Hedgehog =====
B D        Guinea pig -----
B D          Rabbit =====
 D       Mallard duck =====
     Tibetan ground jay =====
B D      Tasmanian devil =====
 D      Painted turtle =====
 D      Green seaturtle =====
B D    American alligator =====
B D        Budgerigar =====
 D        Rock pigeon =====
 D     Peregrine falcon =====
 D       Saker falcon =====
B D          Wallaby =====
B D          Megabat =====
 D Chinese softshell turtle =====

Inserts between block 7 and 8 in window
B D           Pig 3bp
B D          Alpaca 3bp
       Bactrian camel 3bp
B D         Dolphin 3bp
        Killer whale 3bp
B D          Horse 3bp
B D     White rhinoceros 3bp
B D           Cat 3bp
B D           Dog 3bp
B D         Ferret 3bp
B D          Panda 3bp
       Pacific walrus 3bp
        Weddell seal 205bp
      Black flying-fox 3bp
        Big brown bat 3bp
    David's myotis (bat) 3bp
B D         Microbat 3bp
B D          Shrew 3bp
       Star-nosed mole 3bp

Alignment block 8 of 152 in window, 53895517 - 53895522, 6 bps 
B D           Human ---c-tcc-t-g
B D           Chimp ---c-tcc-t-g
B D          Gorilla ---c-tcc-t-g
B D         Orangutan ---c-tcc-t-g
B D          Gibbon ---c-tcc-t-g
B D          Rhesus ---c-tcc-t-g
B D    Crab-eating macaque ---c-tcc-t-g
B D          Baboon ---c-tcc-t-g
B D       Green monkey ---c-ccc-t-g
B D         Marmoset ---c-tcc-t-g
B D      Squirrel monkey ---c-tcc-t-g
B D         Bushbaby ---c-tcagc-g
      Chinese tree shrew ---c-tcc-t-g
B D         Squirrel ---ctcct-g--
    Lesser Egyptian jerboa ---c-ctt-g--
         Prairie vole ---c-cct-g--
B D      Chinese hamster ---c-cct-g--
        Golden hamster ---c-tct-g--
B D           Mouse ---c-cct-g--
B D            Rat ---c-cct-g--
B D      Naked mole-rat ---c-tcc-t--
          Chinchilla ---c-tcc-g--
       Brush-tailed rat ---c-tcc-t--
B D           Pika ---c-ttc-tc-
B D            Pig ---c-tc-----
B D          Alpaca ---c-tc-----
        Bactrian camel ---c-tc-----
B D          Dolphin ---c-tc-----
         Killer whale ---c-tc-----
       Tibetan antelope ---c-tc-----
B D            Cow ---c-tc-----
B D           Sheep ---c-tc-----
        Domestic goat ---c-tc-----
B D           Horse ---c-tg-----
B D            Cat ---c-ta-----
B D            Dog ---c-tg-----
B D          Ferret  ---c-tg-----
B D           Panda ---c-tg-----
        Pacific walrus ---c-tg-----
         Weddell seal ---c-tg-----
       Black flying-fox ---c-gg-----
B D          Megabat ---c-tg-----
        Big brown bat ---c-ta-----
     David's myotis (bat) ---c-ta-----
B D         Microbat ---c-ta-----
B D           Shrew ---c-ta-----
       Star-nosed mole ---c-tg-----
B D         Elephant ctct-tg-----
     Cape elephant shrew atct-gg-----
B D          Manatee ctcc-tg-----
       Cape golden mole cttc-tg-----
B D          Tenrec cttc-tg-----
           Aardvark ctcc-tg-----
B D         Armadillo ctcc-cg-----
B D         Hedgehog ============
B D        Guinea pig ------------
B D          Rabbit ============
 D       Mallard duck ============
     Tibetan ground jay ============
B D      Tasmanian devil ============
 D      Painted turtle ============
 D      Green seaturtle ============
B D    American alligator ============
B D        Budgerigar ============
 D        Rock pigeon ============
 D     Peregrine falcon ============
 D       Saker falcon ============
B D          Wallaby ============
 D Chinese softshell turtle ============
B D     White rhinoceros ============

Inserts between block 8 and 9 in window
B D      Naked mole-rat 1bp
         Chinchilla 1bp
      Brush-tailed rat 115bp
B D          Shrew 1bp

Alignment block 9 of 152 in window, 53895523 - 53895525, 3 bps 
B D           Human ttt
B D           Chimp ttt
B D          Gorilla ttt
B D         Orangutan ttt
B D          Gibbon ttt
B D          Rhesus ttt
B D    Crab-eating macaque ttt
B D          Baboon ttt
B D       Green monkey ttt
B D         Marmoset ttt
B D      Squirrel monkey ttt
B D         Bushbaby ttc
      Chinese tree shrew ttt
B D         Squirrel tc-
    Lesser Egyptian jerboa cta
         Prairie vole ttg
B D      Chinese hamster ttg
        Golden hamster ttg
B D           Mouse ttg
B D            Rat ttg
B D      Naked mole-rat tct
          Chinchilla tct
       Brush-tailed rat tct
B D           Pika ctg
B D            Pig ttt
B D          Alpaca cct
        Bactrian camel cct
B D          Dolphin ttt
         Killer whale ttt
       Tibetan antelope ttt
B D            Cow ttt
B D           Sheep ttt
        Domestic goat ttt
B D           Horse ttt
B D            Cat tct
B D            Dog tct
B D          Ferret  tct
B D           Panda tct
        Pacific walrus ttt
         Weddell seal ttt
       Black flying-fox ttt
B D          Megabat ttt
        Big brown bat ttt
     David's myotis (bat) ctc
B D         Microbat ctt
B D           Shrew ttt
       Star-nosed mole tcc
B D         Elephant ttt
     Cape elephant shrew ttt
B D          Manatee ttt
       Cape golden mole ttt
B D          Tenrec ctt
           Aardvark ttt
B D         Armadillo ttt
B D         Hedgehog ===
B D        Guinea pig ---
B D          Rabbit ===
 D       Mallard duck ===
     Tibetan ground jay ===
B D      Tasmanian devil ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D    American alligator ===
B D        Budgerigar ===
 D        Rock pigeon ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
B D          Wallaby ===
 D Chinese softshell turtle ===
B D     White rhinoceros ===

Inserts between block 9 and 10 in window
     Cape elephant shrew 908bp

Alignment block 10 of 152 in window, 53895526 - 53895535, 10 bps 
B D           Human tggctatcag
B D           Chimp tggctatcag
B D          Gorilla tggctatcag
B D         Orangutan tggctatcag
B D          Gibbon tggctatcag
B D          Rhesus tggctatcag
B D    Crab-eating macaque tggctatcag
B D          Baboon tggctatcag
B D       Green monkey tggctatcag
B D         Marmoset tggctttcag
B D      Squirrel monkey tggcgctcag
B D         Bushbaby tgg-----ga
      Chinese tree shrew tgactatcaa
    Lesser Egyptian jerboa tggccaccaa
         Prairie vole tttccaccag
B D      Chinese hamster tttccac---
        Golden hamster cttccac---
B D           Mouse tttccaccag
B D            Rat tttccaccag
B D      Naked mole-rat tagatatgag
          Chinchilla tggatatgag
       Brush-tailed rat tggatatgag
B D           Pika tgactttcag
B D            Pig gggctattg-
B D          Alpaca tggctaccag
        Bactrian camel tggctaccag
B D          Dolphin tggctatcag
         Killer whale tggctatcag
       Tibetan antelope caactgtcgg
B D            Cow cgactgtcgg
B D           Sheep gaactgtcgg
        Domestic goat caactgtcgg
B D           Horse tggctataag
B D     White rhinoceros ---ctataag
B D            Cat tggctatcag
B D            Dog tggctatcag
B D          Ferret  tggctatccg
B D           Panda tggttatcag
        Pacific walrus tgactatcag
         Weddell seal tgactatcag
       Black flying-fox tgtctatcag
B D          Megabat tgtctatcaa
        Big brown bat tggccatcag
     David's myotis (bat) tggctctcag
B D         Microbat tggctatcag
B D           Shrew tggctg---g
       Star-nosed mole cagctattcg
B D         Elephant tgactaccag
B D          Manatee tgactaacag
       Cape golden mole tgactgagag
B D          Tenrec tgactagcag
           Aardvark tgactaacag
B D         Armadillo tgactatcag
B D         Hedgehog ==========
B D        Guinea pig ----------
B D          Rabbit ==========
 D       Mallard duck ==========
     Tibetan ground jay ==========
B D      Tasmanian devil ==========
 D      Painted turtle ==========
 D      Green seaturtle ==========
B D    American alligator ==========
B D        Budgerigar ==========
 D        Rock pigeon ==========
 D     Peregrine falcon ==========
 D       Saker falcon ==========
     Cape elephant shrew ==========
B D          Wallaby ==========
 D Chinese softshell turtle ==========
B D         Squirrel ----------

Inserts between block 10 and 11 in window
      Tibetan antelope 399bp
B D          Sheep 402bp

Alignment block 11 of 152 in window, 53895536 - 53895545, 10 bps 
B D           Human tgtcatagtt
B D           Chimp tgtcatcgtt
B D          Gorilla agtcatagtt
B D         Orangutan tgtcatagtt
B D          Gibbon tgtcatagtt
B D          Rhesus tgtcatagtt
B D    Crab-eating macaque tgtcatagtt
B D          Baboon tgtcatagtt
B D       Green monkey tgtcatagtt
B D         Marmoset tgtcatagtt
B D      Squirrel monkey tgtcatagtt
B D         Bushbaby ggccttagct
      Chinese tree shrew tgacaacgtt
B D         Squirrel -----caggc
    Lesser Egyptian jerboa ----acaaat
         Prairie vole ----acaact
B D      Chinese hamster -----caact
        Golden hamster -----caact
B D           Mouse ----acaact
B D            Rat ----acaact
B D      Naked mole-rat tgccataatt
          Chinchilla agccatagtt
       Brush-tailed rat agtcgtactt
B D           Pika tgtcaatgtt
B D            Pig tgtggtagtt
B D          Alpaca tggcttagtt
        Bactrian camel tggcttagtt
B D          Dolphin tgtcatagtt
         Killer whale tgtcatagtt
B D            Cow tatc-tcgtt
        Domestic goat tatc-tagtt
B D           Horse tgtcatagtt
B D     White rhinoceros tgacaaagtt
B D            Cat tgtcgtagtt
B D            Dog tgtcataact
B D          Ferret  tatcatag--
B D           Panda tgtcatagtt
        Pacific walrus tatcatag--
         Weddell seal tatcatag--
       Black flying-fox tgtcagagtt
B D          Megabat tgtcagagtt
        Big brown bat tgtcatagtt
     David's myotis (bat) tgtcatagtt
B D         Microbat tgtcattgtt
B D           Shrew tgagatagtt
       Star-nosed mole tgtcgtggtt
B D         Elephant tgtcacagtt
B D          Manatee tatcacagtt
       Cape golden mole tgtcacggtt
B D          Tenrec tgtcagggtt
           Aardvark tgtcacagtt
B D         Armadillo tttcacaatt
B D         Hedgehog ==========
B D        Guinea pig ----------
B D          Rabbit ==========
 D       Mallard duck ==========
     Tibetan ground jay ==========
B D      Tasmanian devil ==========
 D      Painted turtle ==========
 D      Green seaturtle ==========
B D    American alligator ==========
B D        Budgerigar ==========
 D        Rock pigeon ==========
 D     Peregrine falcon ==========
 D       Saker falcon ==========
     Cape elephant shrew ==========
B D          Wallaby ==========
 D Chinese softshell turtle ==========
B D           Sheep ==========
      Tibetan antelope ==========

Inserts between block 11 and 12 in window
B D          Shrew 2697bp

Alignment block 12 of 152 in window, 53895546 - 53895567, 22 bps 
B D           Human tgct-accagaagtatgg-taatt
B D           Chimp tgct-accagaagtatgg-taatc
B D          Gorilla tgct-accagaagtatgg-taatt
B D         Orangutan tgct-accagaagtatgg-taatt
B D          Gibbon tgct-accagaagcatgg-taatt
B D          Rhesus tgct-accagaagtatggataatt
B D    Crab-eating macaque tgct-accagaagtatggataatt
B D          Baboon tgct-accagaagtatggataatt
B D       Green monkey tgct-accagaagtatggataatt
B D         Marmoset tgct-accagaagtatggataatt
B D      Squirrel monkey tgct-accagaagtatggataatt
B D         Bushbaby cacg-agtttgagatcgg---cct
      Chinese tree shrew tgtt-atcagaagtgtagataatt
B D         Squirrel taca--------gtgtggataatt
    Lesser Egyptian jerboa cgct-agtacatgtgtggataatt
         Prairie vole tgca-accagatgtatgaataatc
B D      Chinese hamster tgca-gccagatgtataaataatc
        Golden hamster tgca-accagatgtatgaataatc
B D           Mouse tgca-accagatatatgaataatt
B D            Rat tgca-atcaaatgtatgaataatt
B D      Naked mole-rat tgctaaccagatatggatataatt
          Chinchilla tgct-accagatgtgtgtataatt
       Brush-tailed rat ttct-accaga--tgtgtataatt
B D           Pika ggct-agcagaattgtggacaact
B D            Pig tgct-accagaagtgtggacaat-
B D          Alpaca tgct-accagaagtgtggacaat-
        Bactrian camel tgct-accagaagtgtggacaat-
B D          Dolphin ttct-accagtaatgtggacaat-
         Killer whale ttct-accagtaatgtggacaat-
B D            Cow ggtt-accagaaacgtggacagt-
        Domestic goat ggtt-accagaaatgtggacagc-
B D           Horse tgcg-accagaagtgtggacagt-
B D     White rhinoceros tcct-accagaagtgtggacaac-
B D            Cat tgcc-accagaagtgtggacaat-
B D            Dog tgct-actggaagtgtggacaat-
B D           Panda tgct-actgggagtgtggacaat-
       Black flying-fox tgct-accagaagtgtaaacaat-
B D          Megabat tgct-accagaagtgtaaacaat-
        Big brown bat tgct-accagaagtatggacaac-
     David's myotis (bat) tgcc-accagaagtatggacaac-
B D         Microbat tgct-accagaagtatggacaac-
       Star-nosed mole tggt-accatcagggtggccacc-
B D         Elephant tcct-accagaagagtggaaaact
B D          Manatee tcct-accagaattgtggacaatt
       Cape golden mole ttct-accagaagtgtgggcaatt
B D          Tenrec tcct-accagaagggtggacagtt
           Aardvark tcct-accaaaagtgtgaacaact
B D         Armadillo tgct-accagaaatgtggacaatt
B D         Hedgehog ========================
B D        Guinea pig ------------------------
B D          Rabbit ========================
B D           Shrew ========================
 D       Mallard duck ========================
     Tibetan ground jay ========================
B D      Tasmanian devil ========================
 D      Painted turtle ========================
 D      Green seaturtle ========================
B D    American alligator ========================
B D        Budgerigar ========================
 D        Rock pigeon ========================
 D     Peregrine falcon ========================
 D       Saker falcon ========================
     Cape elephant shrew ========================
B D          Wallaby ========================
 D Chinese softshell turtle ========================
B D          Ferret  ------------------------
B D           Sheep ========================
      Tibetan antelope ========================
       Pacific walrus ------------------------
        Weddell seal ------------------------

Inserts between block 12 and 13 in window
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
B D           Cow 360bp
        Domestic goat 1bp
B D          Horse 1bp
B D     White rhinoceros 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D          Panda 1bp
      Black flying-fox 1bp
B D         Megabat 1bp
        Big brown bat 1bp
    David's myotis (bat) 1bp
B D         Microbat 1bp

Alignment block 13 of 152 in window, 53895568 - 53895569, 2 bps 
B D           Human ga
B D           Chimp ga
B D          Gorilla ga
B D         Orangutan ga
B D          Gibbon ga
B D          Rhesus ga
B D    Crab-eating macaque ga
B D          Baboon ga
B D       Green monkey ga
B D         Marmoset ga
B D      Squirrel monkey ga
B D         Bushbaby ga
      Chinese tree shrew ga
B D         Squirrel ga
    Lesser Egyptian jerboa ga
         Prairie vole aa
B D      Chinese hamster aa
        Golden hamster aa
B D           Mouse ga
B D            Rat ga
B D      Naked mole-rat ga
          Chinchilla ga
       Brush-tailed rat ga
B D           Pika ga
B D            Pig ga
B D          Alpaca ga
        Bactrian camel ga
B D          Dolphin ga
         Killer whale ga
B D            Cow ga
        Domestic goat ga
B D           Horse ga
B D     White rhinoceros ga
B D            Cat ga
B D            Dog ga
B D           Panda ga
       Black flying-fox ga
B D          Megabat ga
        Big brown bat ga
     David's myotis (bat) ga
B D         Microbat ga
       Star-nosed mole -g
B D         Elephant ga
B D          Manatee ga
       Cape golden mole ga
B D          Tenrec ga
           Aardvark ga
B D         Armadillo ga
B D         Hedgehog ==
B D        Guinea pig --
B D          Rabbit ==
B D           Shrew ==
 D       Mallard duck ==
     Tibetan ground jay ==
B D      Tasmanian devil ==
 D      Painted turtle ==
 D      Green seaturtle ==
B D    American alligator ==
B D        Budgerigar ==
 D        Rock pigeon ==
 D     Peregrine falcon ==
 D       Saker falcon ==
     Cape elephant shrew ==
B D          Wallaby ==
 D Chinese softshell turtle ==
B D          Ferret  --
B D           Sheep ==
      Tibetan antelope ==
       Pacific walrus --
        Weddell seal --

Alignment block 14 of 152 in window, 53895570 - 53895576, 7 bps 
B D           Human gaccacg
B D           Chimp gaccacg
B D          Gorilla gaccaca
B D         Orangutan gaccaca
B D          Gibbon gaccaca
B D          Rhesus g---aca
B D    Crab-eating macaque g---aca
B D          Baboon g---aca
B D       Green monkey g---aca
B D         Marmoset gaccaca
B D      Squirrel monkey gaccaca
B D         Bushbaby gccaaag
      Chinese tree shrew gacaaca
B D         Squirrel gagaaaa
    Lesser Egyptian jerboa ggcaaca
         Prairie vole gataaca
B D      Chinese hamster gacaaca
        Golden hamster gacaaca
B D           Mouse gacaaca
B D            Rat gacaaca
B D      Naked mole-rat gacaaca
          Chinchilla gacaaca
       Brush-tailed rat gacaaca
B D           Pika gaaatca
B D            Pig gatgaca
B D          Alpaca gacaaca
        Bactrian camel gacaaca
B D          Dolphin gatgaca
         Killer whale gatgaca
B D            Cow gacaaca
        Domestic goat gacgact
B D           Horse gacagca
B D     White rhinoceros gacaaca
B D            Cat gacaaca
B D            Dog gacaaca
B D           Panda gacaaca
       Black flying-fox gacaaca
B D          Megabat gacaaca
        Big brown bat gactaca
     David's myotis (bat) gactaca
B D         Microbat gactaca
       Star-nosed mole ggcaata
B D         Elephant gacaata
B D          Manatee gacaata
       Cape golden mole aacaata
B D          Tenrec gataaca
           Aardvark gacagta
B D         Hedgehog =======
B D        Guinea pig -------
B D          Rabbit =======
B D           Shrew =======
 D       Mallard duck =======
     Tibetan ground jay =======
B D      Tasmanian devil =======
 D      Painted turtle =======
 D      Green seaturtle =======
B D    American alligator =======
B D        Budgerigar =======
 D        Rock pigeon =======
 D     Peregrine falcon =======
 D       Saker falcon =======
     Cape elephant shrew =======
B D          Wallaby =======
 D Chinese softshell turtle =======
B D          Ferret  -------
B D           Sheep =======
      Tibetan antelope =======
       Pacific walrus -------
B D         Armadillo -------
        Weddell seal -------

Alignment block 15 of 152 in window, 53895577 - 53895593, 17 bps 
B D           Human gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D           Chimp gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D          Gorilla gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D         Orangutan gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D          Gibbon ggg----------------------------------------------------------aactc---t
B D          Rhesus aag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D    Crab-eating macaque aag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D          Baboon aag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D       Green monkey aag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D         Marmoset gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D      Squirrel monkey gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D         Bushbaby caa----------------------------------------------------------gacccccat
      Chinese tree shrew gag----------------------------------------------------------aagcc---t
B D         Squirrel -----------------------------------------------------------------c---t
    Lesser Egyptian jerboa gag----------------------------------------------------------agcct---t
         Prairie vole gaa----------------------------------------------------------aact-----
B D      Chinese hamster gag----------------------------------------------------------agttc---t
        Golden hamster gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D           Mouse gtg----------------------------------------------------------agcac---t
B D            Rat gag----------------------------------------------------------agcat---t
B D      Naked mole-rat gag----------------------------------------------------------aac-t---t
          Chinchilla gag----------------------------------------------------------aac-c---t
       Brush-tailed rat gag----------------------------------------------------------aat-a---t
B D          Rabbit ggg----------------------------------------------------------aaccc---t
B D           Pika gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D            Pig gag----------------------------------------------------------agccc---t
B D          Alpaca gag----------------------------------------------------------agccc---t
        Bactrian camel gag----------------------------------------------------------agccc---t
B D          Dolphin ggg----------------------------------------------------------agccc---t
         Killer whale ggg----------------------------------------------------------agccc---t
B D            Cow aag----------------------------------------------------------agccc---t
        Domestic goat gaattgttgttcagtctctcagttgtgtccgactctgtgaccccatggactgcagcacaccaggct---t
B D           Horse gag----------------------------------------------------------agctt---t
B D     White rhinoceros cag----------------------------------------------------------agcct---t
B D            Cat gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D            Dog gag----------------------------------------------------------agccc---t
B D           Panda gag----------------------------------------------------------agccg---t
       Black flying-fox gag----------------------------------------------------------aacct---t
B D          Megabat gag----------------------------------------------------------gacct---t
        Big brown bat gag----------------------------------------------------------aaccc---t
     David's myotis (bat) gag----------------------------------------------------------aacct---t
B D         Microbat gag----------------------------------------------------------aaccc---t
       Star-nosed mole gag------------------------------------------------------------ccc---t
B D         Elephant gag----------------------------------------------------------aagcc---t
B D          Manatee gag----------------------------------------------------------aaccc---g
       Cape golden mole gag----------------------------------------------------------aaccc---t
B D          Tenrec gag----------------------------------------------------------aatcc---t
           Aardvark aag----------------------------------------------------------aattc---t
B D         Hedgehog ======================================================================
B D        Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
B D           Shrew ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
     Cape elephant shrew ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
B D          Ferret  ----------------------------------------------------------------------
B D           Sheep ======================================================================
      Tibetan antelope ======================================================================
       Pacific walrus ----------------------------------------------------------------------
B D         Armadillo ----------------------------------------------------------------------
        Weddell seal ----------------------------------------------------------------------

            Human ccccaaaa
            Chimp ccccaaaa
           Gorilla ccccagaa
          Orangutan ccccaaaa
            Gibbon cctcaaaa
            Rhesus ccccaaaa
     Crab-eating macaque ccccaaaa
            Baboon ccccaaaa
         Green monkey ccccaaaa
           Marmoset ccctaaaa
       Squirrel monkey ccctaaaa
           Bushbaby ctctaaaa
      Chinese tree shrew ttctaaaa
           Squirrel tcctatga
    Lesser Egyptian jerboa tcctacca
         Prairie vole --ctacct
       Chinese hamster tcctgcct
        Golden hamster tcctgcct
            Mouse tcctactt
             Rat tcctacct
        Naked mole-rat tcctaaaa
          Chinchilla tcctaaaa
       Brush-tailed rat tcctaaaa
            Rabbit tcctacaa
             Pika tcctgaaa
             Pig tcctaagg
            Alpaca tcctaaaa
        Bactrian camel tcct--aa
           Dolphin tcctaaaa
         Killer whale tcctaaaa
             Cow ttctaaaa
        Domestic goat ccccagaa
            Horse tcctaaag
       White rhinoceros tcctaatg
             Cat tcctaaaa
             Dog tactaaaa
            Panda tcctaaaa
       Black flying-fox ttct-aaa
           Megabat ttct-aaa
        Big brown bat tcctaaaa
     David's myotis (bat) tcctaaaa
           Microbat tcctaaaa
       Star-nosed mole ttgcagac
           Elephant ttctaaaa
           Manatee ttctaaaa
       Cape golden mole ttctgaaa
            Tenrec ttccaaaa
           Aardvark ttttaaca
           Hedgehog ========
          Guinea pig --------
            Shrew ========
         Mallard duck ========
      Tibetan ground jay ========
       Tasmanian devil ========
        Painted turtle ========
       Green seaturtle ========
      American alligator ========
          Budgerigar ========
         Rock pigeon ========
       Peregrine falcon ========
         Saker falcon ========
     Cape elephant shrew ========
           Wallaby ========
   Chinese softshell turtle ========
           Ferret  --------
            Sheep ========
       Tibetan antelope ========
        Pacific walrus --------
          Armadillo --------
         Weddell seal --------

Inserts between block 15 and 16 in window
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
        Domestic goat 132bp

Alignment block 16 of 152 in window, 53895594 - 53895609, 16 bps 
B D           Human tggtga-------aa-------agccttag
B D           Chimp tggtga-------aa-------agccttag
B D          Gorilla tggtga-------aa-------agccttag
B D         Orangutan cggtga-------aa-------agccttag
B D          Gibbon cggtga-------aa-------agccttag
B D          Rhesus cggtaa-------aa-------agccttag
B D    Crab-eating macaque cggtaa-------aa-------agccttag
B D          Baboon cggtaa-------aa-------agccttag
B D       Green monkey cggtaa-------aa-------agccttag
B D         Marmoset cagtga-------aa-------aacctcag
B D      Squirrel monkey cagtga-------ca-------agcctcag
B D         Bushbaby ctatcc-------aggcaatgtggtcttgg
      Chinese tree shrew ctgtaa-------aa-------atcctctg
B D         Squirrel cagtga-------aa-------ag------
    Lesser Egyptian jerboa tggtga-------ca-------ggccacaa
         Prairie vole tgataa-------ga-------agccacga
B D      Chinese hamster tgatga-------ga-------aaccacaa
        Golden hamster tgatga-------ga-------aaccacaa
B D           Mouse tgataa-------ca-------agccacaa
B D            Rat tgataa-------ca-------agccacaa
B D      Naked mole-rat cagtga-------aa-------gccttcag
          Chinchilla cagtga-------aa-------gcccacag
       Brush-tailed rat cagtga-------aa-------gcccacag
B D          Rabbit ccgg--------------------------
B D           Pika caga--------------------------
B D            Pig aggtga-------aa-------ggcctggg
B D          Alpaca agacaa-------ag-------ggccttgg
        Bactrian camel agacaa-------ag-------ggccttgg
B D          Dolphin aggtaa-------aa-------ggtcttgg
         Killer whale aggtaa-------aa-------ggtcttgg
B D            Cow aggtga-------aa-------ggccttgg
        Domestic goat tggtca-------aa-------ggactgga
B D           Horse ttatga-------aa-------ggccttgg
B D     White rhinoceros cagtga-------aa-------ggccttgg
B D            Cat tagtgaggccttgga-------ggccttgg
B D            Dog cagtga-------aa-------ggccttgg
B D           Panda gagtga-------aa-------ggccttgg
       Black flying-fox tggtaa-------aa-------ggccttgg
B D          Megabat tggtaa-------aa-------ggccttgg
        Big brown bat gggtta-------aa-------ggtcttgg
     David's myotis (bat) aggtaa-------ga-------gg-cctgg
B D         Microbat gggtaa-------aa-------gg-cctgg
       Star-nosed mole cagtgg-------aa-------ggcctcgc
B D         Elephant gagtga-------aa-------ggtcttgg
B D          Manatee gagaga-------aa-------ggtcttgg
       Cape golden mole gagtac-------aa-------gggcttgg
B D          Tenrec gagggg-------aa-------gatcttag
           Aardvark gagtga-------aa-------agtcttgg
B D         Hedgehog ==============================
B D        Guinea pig ------------------------------
B D           Shrew ==============================
 D       Mallard duck ==============================
     Tibetan ground jay ==============================
B D      Tasmanian devil ==============================
 D      Painted turtle ==============================
 D      Green seaturtle ==============================
B D    American alligator ==============================
B D        Budgerigar ==============================
 D        Rock pigeon ==============================
 D     Peregrine falcon ==============================
 D       Saker falcon ==============================
     Cape elephant shrew ==============================
B D          Wallaby ==============================
 D Chinese softshell turtle ==============================
B D          Ferret  ------------------------------
B D           Sheep ==============================
      Tibetan antelope ==============================
       Pacific walrus ------------------------------
B D         Armadillo ------------------------------
        Weddell seal ------------------------------

Inserts between block 16 and 17 in window
B D     Squirrel monkey 161bp
        Domestic goat 121bp

Alignment block 17 of 152 in window, 53895610 - 53895617, 8 bps 
B D           Human aagccttt
B D           Chimp aagccttt
B D          Gorilla aagccttt
B D         Orangutan aag-----
B D          Gibbon aagccttt
B D          Rhesus aagctttt
B D    Crab-eating macaque aagctttt
B D          Baboon aagctttt
B D       Green monkey aagctttt
B D         Marmoset aagccttt
B D      Squirrel monkey aagccttt
B D         Bushbaby aagccttt
      Chinese tree shrew aagccttt
    Lesser Egyptian jerboa gagctttt
         Prairie vole gagccttc
B D      Chinese hamster gaaccttc
        Golden hamster gaaccttc
B D           Mouse gagtcttc
B D            Rat gagtcttc
B D      Naked mole-rat gagccttt
          Chinchilla gagccctt
       Brush-tailed rat gagcctat
B D            Pig aagccttc
B D          Alpaca aaaccttt
        Bactrian camel aaaccttt
B D          Dolphin aagccttt
         Killer whale aagccttt
       Tibetan antelope aaggcctt
B D           Sheep aaggcctt
        Domestic goat aaggcctt
B D           Horse gagccttt
B D     White rhinoceros gagccttt
B D            Cat aggccttt
B D            Dog aggccttt
B D          Ferret  -----ttt
B D           Panda agaccttt
        Pacific walrus -----ttt
         Weddell seal -----ttt
       Black flying-fox acgccttt
B D          Megabat acgccttt
        Big brown bat aagccctt
     David's myotis (bat) aagccttt
B D         Microbat aagccttt
       Star-nosed mole aagccttt
B D         Elephant aagccttt
B D          Manatee aagccttt
       Cape golden mole aagccttt
B D          Tenrec aagtcgtt
           Aardvark aagccttt
B D         Hedgehog ========
B D        Guinea pig --------
B D           Pika --------
B D          Rabbit --------
B D           Shrew ========
 D       Mallard duck ========
     Tibetan ground jay ========
B D      Tasmanian devil ========
 D      Painted turtle ========
 D      Green seaturtle ========
B D    American alligator ========
B D        Budgerigar ========
 D        Rock pigeon ========
 D     Peregrine falcon ========
 D       Saker falcon ========
     Cape elephant shrew ========
B D          Wallaby ========
 D Chinese softshell turtle ========
B D         Squirrel --------
B D         Armadillo --------
B D            Cow --------

Inserts between block 17 and 18 in window
B D         Marmoset 153bp

Alignment block 18 of 152 in window, 53895618 - 53895618, 1 bps 
B D           Human g
B D           Chimp g
B D          Gorilla g
B D          Gibbon g
B D          Rhesus g
B D    Crab-eating macaque g
B D          Baboon g
B D       Green monkey g
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby g
      Chinese tree shrew g
    Lesser Egyptian jerboa g
         Prairie vole t
B D      Chinese hamster t
        Golden hamster t
B D           Mouse t
B D            Rat c
B D      Naked mole-rat g
          Chinchilla g
       Brush-tailed rat g
B D          Rabbit t
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin g
         Killer whale g
       Tibetan antelope g
B D           Sheep g
        Domestic goat g
B D           Horse g
B D     White rhinoceros g
B D            Cat g
B D            Dog g
B D          Ferret  g
B D           Panda g
        Pacific walrus g
         Weddell seal g
       Black flying-fox g
B D          Megabat g
        Big brown bat g
     David's myotis (bat) c
B D         Microbat g
       Star-nosed mole g
B D         Elephant g
B D          Manatee t
       Cape golden mole g
B D          Tenrec g
           Aardvark g
B D         Hedgehog =
B D        Guinea pig -
B D           Pika -
B D           Shrew =
 D       Mallard duck =
     Tibetan ground jay =
B D      Tasmanian devil =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D    American alligator =
B D        Budgerigar =
 D        Rock pigeon =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
     Cape elephant shrew =
B D          Wallaby =
 D Chinese softshell turtle =
B D         Orangutan -
B D         Squirrel -
B D         Armadillo -
B D            Cow -

Alignment block 19 of 152 in window, 53895619 - 53895635, 17 bps 
B D           Human ttttaaaagat----gtggag
B D           Chimp ttttaaaagat----gtggag
B D          Gorilla ttttaaaagat----gtggag
B D          Gibbon tttcaaaagat----gtggag
B D          Rhesus gtttaaacgat----gtgaag
B D    Crab-eating macaque gtttaaacgat----gtgaag
B D          Baboon gtttaaacgat----gtgaag
B D       Green monkey gtttaaatgat----gtgaag
B D         Marmoset gtttaaaagat----gtggag
B D      Squirrel monkey gtttaaaagat----atggag
B D         Bushbaby gcttacaggat----ttggag
      Chinese tree shrew gtttaaaggct----gtcaag
B D         Squirrel gttggaaggat----gtagag
    Lesser Egyptian jerboa gtttaaccaat----gcag-a
         Prairie vole ctttaaaggat----gaagaa
B D      Chinese hamster ttttaaaagat----gaagaa
        Golden hamster ctttaaaggat----gaagaa
B D           Mouse ctttaaaggat----gcagaa
B D            Rat ctttaaaggat----gcagaa
B D      Naked mole-rat gtttaaag---------agag
          Chinchilla gtttaagggaa----gtagaa
       Brush-tailed rat gtttaagggat----gtagag
B D          Rabbit cttggaagtct----tcggag
B D           Pika --aaaaaggtt----ttggga
B D            Pig atataaaggac----gtagag
B D          Alpaca gtttaaaggat----gtggag
        Bactrian camel gtttaaagggt----gtggag
B D          Dolphin gttcaaagggc----gtggag
         Killer whale gttcaaagggc----gtggag
       Tibetan antelope gtttgatggag----atggag
B D            Cow -ttcgatgggg----gtggag
B D           Sheep gtttgatggag----atggag
        Domestic goat gtttgatggag----atggag
B D           Horse gccta-aggat----gtggaa
B D     White rhinoceros gtttataggat----gtggaa
B D            Cat gcttaaagagt----gtggaa
B D            Dog gcttaaaggat----atggaa
B D          Ferret  gcttaaaggat----atggaa
B D           Panda gcttaaaggat----gtggaa
        Pacific walrus acttaaaggat----gtggaa
         Weddell seal acttaaaggat----gtggaa
       Black flying-fox gtttaaagaacatagatagaa
B D          Megabat gtttaaagaacatagatagaa
        Big brown bat gtttaaatgac----ctgaaa
     David's myotis (bat) gtttaaatgac----gtggaa
B D         Microbat gtttaaatgac----gtggaa
       Star-nosed mole gtttaaaggac----gtggag
B D         Elephant -gttaaaggat----gtggag
     Cape elephant shrew ttttttaaaat----gtgaaa
B D          Manatee ggttaaagaat----gtggag
       Cape golden mole -gttaaaggat----gtagag
B D          Tenrec -gttagaggat----gtggag
           Aardvark -gttaagggat----gtagaa
B D         Hedgehog =====================
B D        Guinea pig ---------------------
B D           Shrew =====================
 D       Mallard duck =====================
     Tibetan ground jay =====================
B D      Tasmanian devil =====================
 D      Painted turtle =====================
 D      Green seaturtle =====================
B D    American alligator =====================
B D        Budgerigar =====================
 D        Rock pigeon =====================
 D     Peregrine falcon =====================
 D       Saker falcon =====================
B D          Wallaby =====================
 D Chinese softshell turtle =====================
B D         Orangutan ---------------------
B D         Armadillo ---------------------

Inserts between block 19 and 20 in window
B D          Horse 16bp

Alignment block 20 of 152 in window, 53895636 - 53895644, 9 bps 
B D           Human atgaattcc
B D           Chimp atgaattcc
B D          Gorilla atgaattcc
B D          Gibbon atgaattcc
B D          Rhesus atgaattcc
B D    Crab-eating macaque atgaattcc
B D          Baboon atgaattcc
B D       Green monkey atgaattcc
B D         Marmoset atgaatgct
B D      Squirrel monkey atgaattct
B D         Bushbaby atgaattcc
      Chinese tree shrew attaattcc
B D         Squirrel attaattca
    Lesser Egyptian jerboa attaattcc
         Prairie vole attaattcc
B D      Chinese hamster attaattcc
        Golden hamster attaattcc
B D           Mouse attaattcc
B D            Rat attaattcc
B D      Naked mole-rat attaattcc
          Chinchilla attaattct
       Brush-tailed rat attaattcc
B D          Rabbit attaattcc
B D           Pika at-------
B D            Pig tttaatctc
B D          Alpaca cttaatctc
        Bactrian camel cttaatctc
B D          Dolphin cttaatctc
         Killer whale cttaatctc
       Tibetan antelope cttaacctc
B D            Cow cttaacctc
B D           Sheep cttaacctc
        Domestic goat cttaacctc
B D     White rhinoceros cttaatcca
B D            Cat cttaatccc
B D            Dog cttaatccc
B D          Ferret  cttaatccc
B D           Panda cttaatccc
        Pacific walrus cttaatccc
         Weddell seal cttaatccc
       Black flying-fox cttaatccc
B D          Megabat cttaatccc
        Big brown bat ctcaatccc
     David's myotis (bat) cccaatccc
B D         Microbat ctccatccc
       Star-nosed mole ttgaatccc
B D         Elephant attaatccc
     Cape elephant shrew attaatccc
B D          Manatee attaatccc
       Cape golden mole aataa-tcc
B D          Tenrec aataatttc
           Aardvark agtaatcac
B D         Hedgehog =========
B D        Guinea pig ---------
B D           Shrew =========
 D       Mallard duck =========
     Tibetan ground jay =========
B D      Tasmanian devil =========
 D      Painted turtle =========
 D      Green seaturtle =========
B D    American alligator =========
B D        Budgerigar =========
 D        Rock pigeon =========
 D     Peregrine falcon =========
 D       Saker falcon =========
B D          Wallaby =========
 D Chinese softshell turtle =========
B D         Orangutan ---------
B D           Horse =========
B D         Armadillo ---------

Alignment block 21 of 152 in window, 53895645 - 53895846, 202 bps 
B D           Human tg---------agagttta----------gat-gc---ttctcctacccctcctcc-tctggcctcatga
B D           Chimp tg---------agagttta----------gat-gc---ttctcctacccctcctcc-tctggcctcatga
B D          Gorilla tg---------agagttta----------gat-gc---ttctcccacccctcctcc-tctggcctcatga
B D         Orangutan ------------------------------------------------------cc-tccggcctcatga
B D          Gibbon tg---------agagttta----------gat-gc---ttctcccacccctcctcc-tctggcctcatga
B D          Rhesus tg---------agagttta----------gat-gc---ctctcccacccctcctccttctggcctcataa
B D    Crab-eating macaque tg---------agagttta----------gat-gc---ctctcccacccctcctccttctggcctcataa
B D          Baboon tg---------agagttta----------gat-gc---ctctcccacccctcctctttctggcctcataa
B D       Green monkey tg---------agagttta----------gat-gc---ctctcccacccctcctccttctcgcctcatga
B D         Marmoset tg---------agagttga----------gat-gc---ttctcccacccctcctccttctggcctcatga
B D      Squirrel monkey tg---------agagttta----------gat-gc---ttctcccacccctcctccttctggcctcatga
B D         Bushbaby ta---------agaatgtatgagg---cgtat-tc---ctctcccaaccctcatctttcttgtgtcttga
      Chinese tree shrew tgcaaaattttgaaatata----------aac-gc---ttctcccaaccctcatccctcttgtctcgtgg
B D         Squirrel tg---------gaaatttatgaagt-gtagat-gt--------------ctcatccttcgtgcttcatga
    Lesser Egyptian jerboa tt---------agaaattgtgagtc-tcggat-gg---ttccctcagctttcatctttcttatgttgtga
         Prairie vole tg---------ggtc-tcatgaggt-ttggat-gc---cttcctcagctctcatctttcttgcttcatgc
B D      Chinese hamster tg---------ggcctttataagg--ttgggt-gt---ctccctcagccctcatttttcttgcattgtag
        Golden hamster tg---------ggcctttatgaggt-ttggat-at---ctccctcagccctcatctttcttgctttgtgg
B D           Mouse tg---------ggatgttatgagac-tcggat-gt---ctccctcagccctcatctttcttagttcatga
B D            Rat tg---------ggccgttacgagac-ttggat-at---ctccctcagccctcatctttcttagttcatga
B D      Naked mole-rat tg---------ggagtttatgaggt-gtacat-gc---ctctc-caaacttcatccttcttgacttacga
          Chinchilla ta---------ggtgtttatgaggt-gcacag-ac---ctctc-caaccttcatccttctcggcttatga
       Brush-tailed rat tg---------ggaatttatgaggt-gcacat-gc---ctcat-caaccttcatccttcttggtttatga
B D          Rabbit ag---------ag-----------------ac-gc---ctcct-tgaccttcacc-ttcttgcctcgtgg
B D           Pika ----------------------------------------------accctaatc-ttcttgcctcactc
B D            Pig tg---------agagtttatgggggaatcgat-ac---ctctcccagccctcatcctccttgccccgtga
B D          Alpaca tg---------agcatttaagaggg-gtagat-ac---ccctcccagccctcatcctccttgctccatga
        Bactrian camel tg---------agcatttaagaggg-gtagat-ac---ccctcccagccctcatcctccttgctccataa
B D          Dolphin tg---------agaatttatggggg-gtagat-gt---ctctcccaaccgtcatcctccttactccacaa
         Killer whale tg---------agaatttatggggg-gtagat-gt---ctctcccaaccgtcatcctccttactccacag
       Tibetan antelope tg---------agaatgtatgaggg-gtagataac---ctttcccaaccttcatcctcctcactcc---a
B D            Cow tg---------agattgtttgaggg-gtagataac---ctttcccaaccttcatcctctttactccacaa
B D           Sheep tg---------agaatgtatgaggg-gtagataac---ctttcccaaccttcatcctcctcactcc---a
        Domestic goat tg---------agaatgtatgaggg-gtagataac---ctttcccaaccttcttcctccttactcc---a
B D            Cat tg---------agaatttaggaggt-gtagac-at---ctctgccagccttaatcctccctgccccatga
B D            Dog tg---------agaattcaggagat-atag-c-ac---ctctgccagccttcatcctccctaccccatga
B D          Ferret  tg---------agaatttagaagat-gtagac-ac---ccctgccagccttcattctccctatcccatga
B D           Panda tg---------agaatttaggaggt-gtagac-ac---ctctggcagccttcatcctgcctaccccatga
        Pacific walrus tg---------agaatttaggagat-gtagac-at---acctgctagctttcatcctccctaccccatga
         Weddell seal tg---------agaatttaggagat-gtagac-at---acctgctagccttcatcctccctaccccatga
       Black flying-fox tg---------agaatttatgaagt-gtaaat-gc---ttctcccaactctcattctccttgccctagaa
B D          Megabat tg---------agaatttatgaagt-gtaaat-gc---ttctcccaactctcattctccttgccctagaa
        Big brown bat ta---------agaac---tgaggt-ataaat-gc---ctctcccaaccctcatcctccttgccccacga
     David's myotis (bat) ga---------agaacttataaggt-ataaat-gc---ctctcccaaccctcatcctccttgccccacta
B D         Microbat ta---------agaacttataaggt-ataaat-gc---ctctcccaaccctcatcctccttgccccacta
       Star-nosed mole tg---------agagtttatgaagt-gtaggt-ac---ctct-ccaattctcaacctctttgccccatgt
B D         Elephant tg---------agaagttatgaggt-atagac-aa---ctctaccaaccctcatcctccttgccccatga
     Cape elephant shrew tg---------agaagt----------tagag-at---cattcccagttgttaaactccttgcttgaaaa
B D          Manatee -g---------agaagttaagaggt-atagac-ac---ctctcccaacactcatcctccttgccctatga
       Cape golden mole tg---------agaagctgtaaagt-gtaaat-gt---ctctctcgttcctcatcctcctt-ctccatga
B D          Tenrec tg---------agaagttaggagat-aaaagc-ttctcctctcctattcctcatcatcct----------
           Aardvark tg---------agaagttatgaggt-acagat-gt---ctcccccaaccctcatcctccttgccccacga
B D         Hedgehog ======================================================================
B D        Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
B D           Shrew ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
B D     White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
B D           Horse ======================================================================
B D         Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcacatcttcacc----
            Chimp tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcacatcttcacc----
           Gorilla tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcacatcttcacc----
          Orangutan tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcacatcttcacc----
            Gibbon tgtcctgccattggtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcgcatcttcacc----
            Rhesus tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcgcatcttcaca----
     Crab-eating macaque tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcgcatcttcaca----
            Baboon tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcgcatcttcaca----
         Green monkey tgtcctgccattcgtacgtttgagacatgtgctaaagaatatctacccatcctgcgcatcttcaca----
           Marmoset tgtcctgccattcatacatttgag--atgtgctaaagtgtatctacccatcctgctcatcttcacc----
       Squirrel monkey tgtcctgccattcgtacatttgagacatgtgctaaagtgtatctacccatcctgctcattttcacc----
           Bushbaby tgtcctagcatttgtacatttgagacgtgtactaaagagtatttaacaatgctgctcatcttcacc----
      Chinese tree shrew tgtcctagcgcgtgtacagctgagatatgtattaaagcatatttaacaacactgctcaccttcacc----
           Squirrel catcctagcatttgtgcattc-agacat-cactgaggaatatttaacaatactgctcaccttcacc----
    Lesser Egyptian jerboa tgacctagcacttgtacattttggacatggacataagactaagaaacaatactttccactttgact----
         Prairie vole tgttctagtgtttgtacatttgggacatggactaaagaccacacaacaatactgtctgcctctgga----
       Chinese hamster tgttctctcacttatatgttccagacatggactaaagaccatgcaacaatactgtctgcctataac----
        Golden hamster tgctctctcaactacacattccagacatggactaaagatcatgcaacaatactgtctgcctatagc----
            Mouse tgttctagcgtttgcatgtttgaggcatggactaaagactatgcaacaat--tgtctgtctttacc----
             Rat tgttctagcatttgtatgtttgaggcatggactaaagactatacaatgat--tgtctgtctttacc----
        Naked mole-rat tgtcttagcatttatgcattt-agacatgtgctaaagcatatttaaca-tactggtcacctctacc----
          Chinchilla tgtcttcgcatttgtgcatgt-atacatgtgctacagcgtatttaataatatcgctcacctctacc----
       Brush-tailed rat tgtcttagcatttatgcattt-agacatgtgctaaagcctatttcatattattgctcatctctacc----
            Rabbit tgtcttagtatgtgtgtgcttgaggggtgtactaaagaccgttgaacaacactgcccgccctcgct----
             Pika tgtcttagcatctgtgcacttgaggaatattctaaagaccatgtagtcacactgttcagtttcacc----
             Pig tgtc--agcctttctaa-tttgagacacatacta---aatacttaatagtgttgtcctcctacatc----
            Alpaca tgtc--agcgtttgtacatttgagacacgtactggaaagtatctaacaa-cctgttccccttcatc----
        Bactrian camel tgtc--agtgtttgtacatttgagatacgtactggaaagtatctaacaa-cctgttccccttcatc----
           Dolphin catc--agcatttgcacatttgagatttgtactaaagaatatttaacaagcctgttccccttcacc----
         Killer whale catc--agcatttgcacatttgagatttgtactaaagaatatttaacaagcctgttccccttcacc----
       Tibetan antelope catc--agcatttgtac-tttgagacttgtacgaaagaatatttaacagtgccgttccccttcagc----
             Cow catc--agcatttgtac-ttcgagactcttacaaaagaatatttaacagtgccgtttcccttcagc----
            Sheep cgtc--agcatttgtac-tttgagactcgtacaaaagaacatttaacagtgccgttccccttcagc----
        Domestic goat catc--agcatttgtac-tttgagactcgtacgaaagaacgtttaacagtgccggtccccttcagc----
             Cat tgtc--agcatttgtacatttgagacatgtaataaagaatattaaatgatattgctcacca---------
             Dog tgtc--agcatttgtacatttgagacatgtaatgaagaatttttagtgacactacttactgtcatc----
           Ferret  tttc--agcatttatacatttgagacatgtaataaagaatatttagtgacactgctaaccatcatc----
            Panda catc--agcatttgtatatctgagacatgtaataaagaatgtttagtgacactgcttaccatcatc----
        Pacific walrus tgtc--agcatttgtacatttgagacatgtagtaaagaatatttagtgacactgcttaccatcatc----
         Weddell seal tgtc--agcatttgtatatttgagacatgtagtaaagaatatttagtgacactgcttaccatcatc----
       Black flying-fox tgtc--agcattt------------tacacaccagaaaatatttaacaatactgctcaccttcacc----
           Megabat tgtc--agcattt------------tacacaccagaaaatatttaacaatactgctcaccttcacc----
        Big brown bat tgtc--agtattt------------tacttactaaagaatatttagcaatactgctcaccttcacctagc
     David's myotis (bat) tgtc--agtattt------------tacttacgaaagaatatttagcaatactgctcaccttcacc----
           Microbat tgtc--agtattt------------tacttactaaagaatatttagcaatactgctcaccttcacc----
       Star-nosed mole tgccctagaacttgtgcgcgtgaggtgtacgcaggagggtacttggcaacgctgtttgtcctcacc----
           Elephant tgtcctacctgaataacatttgagacatgtactaaaggacatttaacaacactcttcaccttcacc----
     Cape elephant shrew ggttctagctaaatataatttgag------actaaagaacatttaagaacactgctcatcttcatc----
           Manatee tgtcctagctgaataacatttgagacatgtactaaagaacatttaacaacactcttcacctttacc----
       Cape golden mole tgtcctagctgaataaaatttgagacatgcactaaacaacatttagcaacactgtttggctttacc----
            Tenrec -----tgcctcagtaaaagttgagacatttatgaaagaacactttcaaacacggttcacttttacc----
           Aardvark tgtccaagctgagtaaaatttgacacatatactaaagaacatttaacaacactcttcaccttcacc----
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ----------------------------------------------------------------------
            Chimp ----------------------------------------------------------------------
           Gorilla ----------------------------------------------------------------------
          Orangutan ----------------------------------------------------------------------
            Gibbon ----------------------------------------------------------------------
            Rhesus ----------------------------------------------------------------------
     Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
            Baboon ----------------------------------------------------------------------
         Green monkey ----------------------------------------------------------------------
           Marmoset ----------------------------------------------------------------------
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
      Chinese tree shrew ----------------------------------------------------------------------
           Squirrel ----------------------------------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa ----------------------------------------------------------------------
         Prairie vole ----------------------------------------------------------------------
       Chinese hamster ----------------------------------------------------------------------
        Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
            Mouse ----------------------------------------------------------------------
             Rat ----------------------------------------------------------------------
        Naked mole-rat ----------------------------------------------------------------------
          Chinchilla ----------------------------------------------------------------------
       Brush-tailed rat ----------------------------------------------------------------------
            Rabbit ----------------------------------------------------------------------
             Pika ----------------------------------------------------------------------
             Pig ----------------------------------------------------------------------
            Alpaca ----------------------------------------------------------------------
        Bactrian camel ----------------------------------------------------------------------
           Dolphin ----------------------------------------------------------------------
         Killer whale ----------------------------------------------------------------------
       Tibetan antelope ----------------------------------------------------------------------
             Cow ----------------------------------------------------------------------
            Sheep ----------------------------------------------------------------------
        Domestic goat ----------------------------------------------------------------------
             Cat ----------------------------------------------------------------------
             Dog ----------------------------------------------------------------------
           Ferret  ----------------------------------------------------------------------
            Panda ----------------------------------------------------------------------
        Pacific walrus ----------------------------------------------------------------------
         Weddell seal ----------------------------------------------------------------------
       Black flying-fox ----------------------------------------------------------------------
           Megabat ----------------------------------------------------------------------
        Big brown bat acagtggtcggcaaactcattagacaacagagcggcaaaccgcggctcgtgagccgcagtttgccgacca
     David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
           Microbat ----------------------------------------------------------------------
       Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
           Elephant ----------------------------------------------------------------------
     Cape elephant shrew ----------------------------------------------------------------------
           Manatee ----------------------------------------------------------------------
       Cape golden mole ----------------------------------------------------------------------
            Tenrec ----------------------------------------------------------------------
           Aardvark ----------------------------------------------------------------------
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ------tggaaaa-atgctggctgat---tccatg---tg------------------------------
            Chimp ------tggaaaa-atgctggctgat---tccatg---tg------------------------------
           Gorilla ------tggaaaa-atgctggctgat---tccatg---tg------------------------------
          Orangutan ------tggaaga-atgctggctgat---tccatg---tg------------------------------
            Gibbon ------tggaaga-atgctggctgat---tccatg---tg------------------------------
            Rhesus ------tggaaga-atgctggctgat---ttcatg---tg------------------------------
     Crab-eating macaque ------tggaaga-atgctggctgat---ttcatg---tg------------------------------
            Baboon ------tggaaga-atgctggctgat---ttcatg---tg------------------------------
         Green monkey ------tggaaga-atgctggctgat---ttcatg---tg------------------------------
           Marmoset ------tggaaga-atgctggctgat---tccata---tg------------------------------
       Squirrel monkey ------tggagga-atgctggctgat---tctatg---tg------------------------------
           Bushbaby ------tggaaac-acattggctgct---tccatgacatg------------------------------
      Chinese tree shrew ------gggagac-atactggttgatacattgaca---ca------------------------------
           Squirrel ------tggaaac--agttggctggt---tctgtgacatg------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa ------tggaaga-ggattggctaac---tccatgacatt------------------------------
         Prairie vole ------tgaaaaacaagccgaatggt---cccatgaaatg------------------------------
       Chinese hamster ------tggaaaacaggctgaatagt---cccatgacatg------------------------------
        Golden hamster ------tggaaaacaggctgaatggt---cccatgaagtg------------------------------
            Mouse ------tggaaaatatgttcaatgat---cccatgacatg------------------------------
             Rat ------tggaaaagatgttcaatgat---cccatgatatg------------------------------
        Naked mole-rat ------tggaagc-acactggctagt---tccatgacagg------------------------------
          Chinchilla ------tggaagc-atactggctatt---ccaatgacaga------------------------------
       Brush-tailed rat ------tagaaac-atactggctagt---cccattgtaga------------------------------
            Rabbit ------tacaatc-tcactggctgac---tccacaacatg------------------------------
             Pika ------tggaatc-ataccagctgat---ctcatggtgtg------------------------------
             Pig ------tggcagc-ttattggctggt---tccagaacatg------------------------------
            Alpaca ------tggcagc-ttattgg----t---tccatgacatg------------------------------
        Bactrian camel ------tggcagc-ttactgg----t---tccatgacatg------------------------------
           Dolphin ------tggcagc-ttattggctggt---tcca-gatatg------------------------------
         Killer whale ------tggcagc-ttattggctggt---tccatgatatg------------------------------
       Tibetan antelope ------tggaagc-ttactggctggt---tccatgacata------------------------------
             Cow ------tggcagc-ttattggctgct---tccatgacttg------------------------------
            Sheep ------tggaagc-ttattggctggt---tccatgacatg------------------------------
        Domestic goat ------tgtaagc-ttattggttggt---tccatgacatg------------------------------
             Cat -------ggtagt-atactgacaagt---tctatgacatg------------------------------
             Dog ------tggcagc-atactgactggt---tccatgacatg------------------------------
           Ferret  ------tggaaaa-atattgactgat---tccatgacatg------------------------------
            Panda ------tggcaac-atactgactggt---tccatgacatg------------------------------
        Pacific walrus ------tggaagc-atattgactggt---tccatgacatg------------------------------
         Weddell seal ------tggaagc-atattgaccggt---tccatgacatg------------------------------
       Black flying-fox ------tagtagc-atattggctggt---tctatgacttg------------------------------
           Megabat ------tagtagc-atattggttggt---tctatgacttg------------------------------
        Big brown bat ctgacttagcaac-atattggctggt---actataacatg------------------------------
     David's myotis (bat) ------tagcagc-atatgggctggt---actataacatg------------------------------
           Microbat ------tagcagc-atattggctggt---actataacatg------------------------------
       Star-nosed mole ------tggaggc-atatcggatgct---tcc-tgtggtg------------------------------
           Elephant ------tggaagc-acattggctggt---tctatgacatg------------------------------
     Cape elephant shrew ------tgaaagc-atattgtccggt---tctgtgacatg------------------------------
           Manatee ------tggaagc-atattggctggt---tctctgacttg------------------------------
       Cape golden mole ------tggaagc-atattggctggt---cctgtgacatgtcctcagagtcctggtatggtgctgtgggc
            Tenrec ------tgcaagt-atattggctcct---tctctggcatg------------------------------
           Aardvark ------tggaagc-atattggctggt---tctgtgacgtg------------------------------
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ----------------------------------------------------------------------
            Chimp ----------------------------------------------------------------------
           Gorilla ----------------------------------------------------------------------
          Orangutan ----------------------------------------------------------------------
            Gibbon ----------------------------------------------------------------------
            Rhesus ----------------------------------------------------------------------
     Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
            Baboon ----------------------------------------------------------------------
         Green monkey ----------------------------------------------------------------------
           Marmoset ----------------------------------------------------------------------
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
      Chinese tree shrew ----------------------------------------------------------------------
           Squirrel ----------------------------------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa ----------------------------------------------------------------------
         Prairie vole ----------------------------------------------------------------------
       Chinese hamster ----------------------------------------------------------------------
        Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
            Mouse ----------------------------------------------------------------------
             Rat ----------------------------------------------------------------------
        Naked mole-rat ----------------------------------------------------------------------
          Chinchilla ----------------------------------------------------------------------
       Brush-tailed rat ----------------------------------------------------------------------
            Rabbit ----------------------------------------------------------------------
             Pika ----------------------------------------------------------------------
             Pig ----------------------------------------------------------------------
            Alpaca ----------------------------------------------------------------------
        Bactrian camel ----------------------------------------------------------------------
           Dolphin ----------------------------------------------------------------------
         Killer whale ----------------------------------------------------------------------
       Tibetan antelope ----------------------------------------------------------------------
             Cow ----------------------------------------------------------------------
            Sheep ----------------------------------------------------------------------
        Domestic goat ----------------------------------------------------------------------
             Cat ----------------------------------------------------------------------
             Dog ----------------------------------------------------------------------
           Ferret  ----------------------------------------------------------------------
            Panda ----------------------------------------------------------------------
        Pacific walrus ----------------------------------------------------------------------
         Weddell seal ----------------------------------------------------------------------
       Black flying-fox ----------------------------------------------------------------------
           Megabat ----------------------------------------------------------------------
        Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
     David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
           Microbat ----------------------------------------------------------------------
       Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
           Elephant ----------------------------------------------------------------------
     Cape elephant shrew ----------------------------------------------------------------------
           Manatee ----------------------------------------------------------------------
       Cape golden mole taatgtgtcagactgcaaagtcatttgaactgcagggtcagtggtccaaagctcaccagctgctccttgg
            Tenrec ----------------------------------------------------------------------
           Aardvark ----------------------------------------------------------------------
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ---tcc---cacagggggat--------------------------------------------------
            Chimp ---tcc---cacaaggggat--------------------------------------------------
           Gorilla ---tcc---cacaaggggat--------------------------------------------------
          Orangutan ---tcc---cacaaggggat--------------------------------------------------
            Gibbon ---tcc---caaaaggggat--------------------------------------------------
            Rhesus ---tcc---caaaaggggat--------------------------------------------------
     Crab-eating macaque ---tcc---caaaaggggat--------------------------------------------------
            Baboon ---tcc---cagaaggggat--------------------------------------------------
         Green monkey ---tcc---ctcaaggggat--------------------------------------------------
           Marmoset ---tcc---cacagggggat--------------------------------------------------
       Squirrel monkey ---tcc---cacagggtgat--------------------------------------------------
           Bushbaby ---tcc---cacaggggg-c--------------------------------------------------
      Chinese tree shrew ---tct---ctcaaggggac--------------------------------------------------
           Squirrel ---tct---cacaagaggac--------------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa ---ttc---tacaagaggcc--------------------------------------------------
         Prairie vole ---tcc---cacaacaggga--------------------------------------------------
       Chinese hamster ---tcg---cacaacagcaa--------------------------------------------------
        Golden hamster ---ttc---cacaacagcaa--------------------------------------------------
            Mouse ---ttt---cacaagaggaa--------------------------------------------------
             Rat ---tcc---cacaagaggaa--------------------------------------------------
        Naked mole-rat ---tccacctataacaggat--------------------------------------------------
          Chinchilla ---tccacttacaagaggac--------------------------------------------------
       Brush-tailed rat ---tccacctacaagaggat--------------------------------------------------
            Rabbit ---tcc---cac-gggaggc--------------------------------------------------
             Pika ---acc---cacaaggaggc--------------------------------------------------
             Pig ---tcc---tgcaagcaaac--------------------------------------------------
            Alpaca ---tcc---cacagcggggc--------------------------------------------------
        Bactrian camel ---tcc---cacagcggggc--------------------------------------------------
           Dolphin ---ttc-----caaggggac--------------------------------------------------
         Killer whale ---ttc-----caaggggac--------------------------------------------------
       Tibetan antelope ---ttc---cacaagggaac--------------------------------------------------
             Cow ---tcc---cacaagggaag--------------------------------------------------
            Sheep ---ttc---cacaagggaac--------------------------------------------------
        Domestic goat ---ttc---cacaagggaac--------------------------------------------------
             Cat ---tcc---cacaaaagggt--------------------------------------------------
             Dog ---tcc---tacaaggg-gt--------------------------------------------------
           Ferret  ---tcc---cataagggggt--------------------------------------------------
            Panda ---tcc---cacaaggggat--------------------------------------------------
        Pacific walrus ---tcc---cacaagggggt--------------------------------------------------
         Weddell seal ---tcc---cacaagggagt--------------------------------------------------
       Black flying-fox ---tcc---cacaa-gggat--------------------------------------------------
           Megabat ---tcc---cacaa-gggat--------------------------------------------------
        Big brown bat ---tct---cccaaggggac--------------------------------------------------
     David's myotis (bat) ---tct---cccaaggggat--------------------------------------------------
           Microbat ---tct---cccaaggggat--------------------------------------------------
       Star-nosed mole ---ccc---caaaa-ggggc--------------------------------------------------
           Elephant ---ttc---cacaa-tggat--------------------------------------------------
     Cape elephant shrew ---tcc---cacaa-tggat--------------------------------------------------
           Manatee ---ttc---cacaa-tggat--------------------------------------------------
       Cape golden mole aaaccc---tatac-agggttgctatgagtcggaatcgactcgatggcactaaacaacagcaacaacaac
            Tenrec ---ccc---cacac-tgggt--------------------------------------------------
           Aardvark ---tcc---cacaa-ctgat--------------------------------------------------
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ---------------gtgttgatttggatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaatat
            Chimp ---------------gtgttgatttggatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaatat
           Gorilla ---------------gtgttgatttggatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaatat
          Orangutan ---------------gtgttgatttggaaagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaatat
            Gibbon ---------------gtgttgatttggctagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaatat
            Rhesus ---------------gtgttgattcagatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaattt
     Crab-eating macaque ---------------gtgttgattcagatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaattt
            Baboon ---------------gtgttgattcggatagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaattt
         Green monkey ---------------gtgttgattcggagagtgggc--agcagaa----agcctttgctattcagaattt
           Marmoset ---------------gtgttgattc--------agc--agcagaa----agcctttgccattcagaatat
       Squirrel monkey ---------------gtgttgattcggat-gtgggc--agcagaa----agcctttgccattcagaatat
           Bushbaby ---------------atgttgatttggccagtggac--agcagaa----agtctttgctattcaggacat
      Chinese tree shrew ---------------aggttaatctaaaccatgaac--agcagaa----agcttttgccattcaggatat
           Squirrel ---------------ttattgatttcgacagtgaac--agaataa----atcctttgttattcaggatgt
    Lesser Egyptian jerboa ---------------aggttgatttgaac--------------------agccattg----tcaggatat
         Prairie vole ---------------agtttggtttgaacagtggac--caaagaa----agccattg----tcaggctct
       Chinese hamster ---------------aggttgatttgaacagtggat--caaagaa----agccattg----tcagggtat
        Golden hamster ---------------aggttgatttgaacagtggac--caaagaa----agccattg----tcatggtat
            Mouse ---------------aggttgatttgagctatagaa--caaagaa----agtcattg----ttagggcat
             Rat ---------------aggttgacttgaacagtggaa--caaagaa----agccattg----tcagggcat
        Naked mole-rat ---------------aaggaggtttgggcaatggacaaaaaaaaa----agcctttgttatttaaaatag
          Chinchilla ---------------agggaggtttggacagtggac--aaaagaa----agcctttgctacttagaatat
       Brush-tailed rat ---------------agggaggtttgtataggggac--aaaagaa----agccttctctatttagaatat
            Rabbit ---------------agg-----ttggaccgtggac--agcacaa----accc-tcgctattcaggacac
             Pika ---------------agg-----ttcgacagcagac--agcagaa----aacc-ttgtcatttaagacac
             Pig ---------------aggttgatggggac---------agcagag----agcctttgctgttggggatat
            Alpaca ---------------aggttgatttgaag---------ggtagaa----agcctttgctattcaggatat
        Bactrian camel ---------------aggttga-ttgaag---------agtagaa----agcctttgctattcaggatat
           Dolphin ---------------aggttgatttggac---------agtagaa----agcctttgctattcaggatat
         Killer whale ---------------aggttgatttggac---------agtagaa----agcctttgctattcaggatat
       Tibetan antelope ---------------aggttgatttagac---------agtagaa----agcctctgctattcaggacat
             Cow ---------------aggttgatttagac---------agtagaa----agcctctgctatttaggacat
            Sheep ---------------aggttgatttagac---------agtagaa----agcctctgctattcaggacat
        Domestic goat ---------------aggttgattgagac---------agtagaa----agcctctgctattcaggacat
             Cat ---------------atgttgatttggat---------agtagaa----ggcttttgctatttgggatat
             Dog ---------------aggttgacttggac---------agtagaa----ggcctttgctatttgagatat
           Ferret  ---------------aggttgatatggac---------aatagaa----ggcctttgctatttgagatat
            Panda ---------------aggttgatttggac---------agtagca----ggcctttgctgttcaggatat
        Pacific walrus ---------------aggttgatttagac---------agtagaa----ggcctttgctattcgggatat
         Weddell seal ---------------aggttgatttagac---------agtagaa----ggcctttgctattcaggatat
       Black flying-fox ---------------aggttaatttggac---------cgcagag----agcctttgctattcaggatat
           Megabat ---------------aggttaatttggac---------cgtagag----agcctttgctattcaggatat
        Big brown bat ---------------aggttcatttggac---------agtagaa----agcctttgctcttcaggatat
     David's myotis (bat) ---------------aggttcatttggac---------agtagaa----agcttttgctattcaggatat
           Microbat ---------------aggttcatttggac---------agtagaa----agcctttgctattcaggatat
       Star-nosed mole ---------------aggtgggtctggtc---------agtagaa----tg--tctgttattcaggacat
           Elephant ---------------aggttgatttggat---------agcagaa----agcctttgctattcaggatat
     Cape elephant shrew ---------------a------------------------cagaaaggcaggctttgtttttcaagatat
           Manatee ---------------aggttgatttgtac---------agcagaa----agcctttgctattcaggatat
       Cape golden mole atgacatgtcatcagtggtaggtttggac---------agcagaa----agcctttcctattcagaatat
            Tenrec ---------------aggtttatttggat---------aggaaga----cgtctttgcgagtcagggtat
           Aardvark ---------------tggttga-ttgtgc---------agcagaa----agcgtttgctgttcaagatat
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

Inserts between block 21 and 22 in window
     Cape elephant shrew 223bp

Alignment block 22 of 152 in window, 53895847 - 53895854, 8 bps 
B D           Human gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D           Chimp gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D          Gorilla gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D         Orangutan gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D          Gibbon gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D          Rhesus gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D    Crab-eating macaque gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D          Baboon gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D       Green monkey gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D         Marmoset gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D      Squirrel monkey ag--------------------------------------------aa------at-g----------g
B D         Bushbaby gg--------------------------------------------aa------at-g----------g
      Chinese tree shrew gg--------------------------------------------gacaagggat-gcaagaggggtg
B D         Squirrel ga--------------------------------------------ga------at-g----------g
    Lesser Egyptian jerboa gaaattggagaagatagcaccagaaaagtctttctagtaccctcagag------aa-g----------a
         Prairie vole ga--------------------------------------------aa------ct-g----------a
B D      Chinese hamster ga--------------------------------------------aa------tt-g----------a
        Golden hamster ga--------------------------------------------aa------tt-g----------a
B D           Mouse ga--------------------------------------------ag------tt-g----------a
B D            Rat ga--------------------------------------------aa------tt-g----------a
B D      Naked mole-rat ag--------------------------------------------ga------gt-g----------g
          Chinchilla ag--------------------------------------------ga------gt-g----------a
       Brush-tailed rat aa--------------------------------------------ga------at-g----------g
B D          Rabbit ga--------------------------------------------ga------ac-t----------g
B D           Pika ag--------------------------------------------aa------actt----------g
B D            Pig gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
B D          Alpaca gg--------------------------------------------ga------gt-g----------g
        Bactrian camel gg--------------------------------------------ga------gt-g----------g
B D          Dolphin gg--------------------------------------------ga------gt-g----------g
         Killer whale gg--------------------------------------------ga------gt-g----------g
       Tibetan antelope gg--------------------------------------------ga------gt-g----------a
B D            Cow gg--------------------------------------------ga------gt-g----------a
B D           Sheep gg--------------------------------------------ga------gt-g----------a
        Domestic goat gg--------------------------------------------ga------gt-g----------a
B D            Cat gg--------------------------------------------ga------aa-g----------g
B D            Dog gg--------------------------------------------aa------at-g-----------
B D          Ferret  gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
B D           Panda gg--------------------------------------------ga------ct-g----------g
        Pacific walrus gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
         Weddell seal gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
       Black flying-fox ag--------------------------------------------ga------at-g----------g
B D          Megabat ag--------------------------------------------ga------at-g----------g
        Big brown bat ag--------------------------------------------gg------at-g----------g
     David's myotis (bat) gg--------------------------------------------ga------at-g----------t
B D         Microbat gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
       Star-nosed mole gg--------------------------------------------g----------------------
B D         Elephant ga--------------------------------------------ga------at-g----------g
B D          Manatee gg--------------------------------------------ga------at-g----------g
       Cape golden mole gg--------------------------------------------gc------at-g----------a
B D          Tenrec ga--------------------------------------------gg------at-g----------a
           Aardvark ga--------------------------------------------gg------at-g----------g
B D         Hedgehog =====================================================================
B D        Guinea pig ---------------------------------------------------------------------
B D           Shrew =====================================================================
 D       Mallard duck =====================================================================
     Tibetan ground jay =====================================================================
B D      Tasmanian devil =====================================================================
 D      Painted turtle =====================================================================
 D      Green seaturtle =====================================================================
B D    American alligator =====================================================================
B D        Budgerigar =====================================================================
 D        Rock pigeon =====================================================================
 D     Peregrine falcon =====================================================================
 D       Saker falcon =====================================================================
     Cape elephant shrew =====================================================================
B D          Wallaby =====================================================================
 D Chinese softshell turtle =====================================================================
B D     White rhinoceros ---------------------------------------------------------------------
B D           Horse =====================================================================
B D         Armadillo ---------------------------------------------------------------------

Alignment block 23 of 152 in window, 53895855 - 53895873, 19 bps 
B D           Human gagaaat---------------------------------------------------------------
B D           Chimp gagaaat---------------------------------------------------------------
B D          Gorilla gagaaat---------------------------------------------------------------
B D         Orangutan gagaaat---------------------------------------------------------------
B D          Gibbon gagaaat---------------------------------------------------------------
B D          Rhesus gagaaat---------------------------------------------------------------
B D    Crab-eating macaque gagaaat---------------------------------------------------------------
B D          Baboon gagaaat---------------------------------------------------------------
B D       Green monkey gagaaat---------------------------------------------------------------
B D         Marmoset gagaaat---------------------------------------------------------------
B D      Squirrel monkey gagaaac---------------------------------------------------------------
B D         Bushbaby gggaaat---------------------------------------------------------------
      Chinese tree shrew gggaaat---------------------------------------------------------------
B D         Squirrel gaga-at---------------------------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa aagggatagggcccgccgggtgtgatggctcatgcctttaatcccagcactcgggaggcagaggtaggag
         Prairie vole gagagat---------------------------------------------------------------
B D      Chinese hamster gagagat---------------------------------------------------------------
        Golden hamster gagagat---------------------------------------------------------------
B D           Mouse ggtatat---------------------------------------------------------------
B D            Rat gagagat---------------------------------------------------------------
B D      Naked mole-rat gagg-at---------------------------------------------------------------
          Chinchilla gaga-at---------------------------------------------------------------
       Brush-tailed rat gaga-at---------------------------------------------------------------
B D          Rabbit aggaaaa---------------------------------------------------------------
B D           Pika gggaaat---------------------------------------------------------------
B D            Pig gggaaat---------------------------------------------------------------
B D          Alpaca gagaaat---------------------------------------------------------------
        Bactrian camel gggaaat---------------------------------------------------------------
B D          Dolphin gggaaat---------------------------------------------------------------
         Killer whale gggaaat---------------------------------------------------------------
       Tibetan antelope gggaaat---------------------------------------------------------------
B D            Cow gggaaat---------------------------------------------------------------
B D           Sheep gggaaat---------------------------------------------------------------
        Domestic goat gggaaat---------------------------------------------------------------
B D            Cat ggtaaat---------------------------------------------------------------
B D            Dog ----------------------------------------------------------------------
B D          Ferret  ggggaat---------------------------------------------------------------
B D           Panda gggacat---------------------------------------------------------------
        Pacific walrus gggaaat---------------------------------------------------------------
         Weddell seal gggaaat---------------------------------------------------------------
       Black flying-fox gggaaat---------------------------------------------------------------
B D          Megabat gggaaat---------------------------------------------------------------
        Big brown bat gggaaat---------------------------------------------------------------
     David's myotis (bat) gggaaat---------------------------------------------------------------
B D         Microbat gggaaat---------------------------------------------------------------
       Star-nosed mole --gaaag---------------------------------------------------------------
B D         Elephant -ggaaat---------------------------------------------------------------
     Cape elephant shrew gagaaat---------------------------------------------------------------
B D          Manatee -ggaagt---------------------------------------------------------------
       Cape golden mole -gga------------------------------------------------------------------
B D          Tenrec -gaaaat---------------------------------------------------------------
           Aardvark -ggagat---------------------------------------------------------------
B D         Hedgehog ======================================================================
B D        Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
B D           Shrew ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
B D     White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
B D           Horse ======================================================================
B D         Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human ----------------------------------------------------------------------
            Chimp ----------------------------------------------------------------------
           Gorilla ----------------------------------------------------------------------
          Orangutan ----------------------------------------------------------------------
            Gibbon ----------------------------------------------------------------------
            Rhesus ----------------------------------------------------------------------
     Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
            Baboon ----------------------------------------------------------------------
         Green monkey ----------------------------------------------------------------------
           Marmoset ----------------------------------------------------------------------
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
      Chinese tree shrew ----------------------------------------------------------------------
           Squirrel ----------------------------------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa aatcgccatgagttcaatgccaccctgagactacagagttaattccaggtcagcctggaccatagtgaga
         Prairie vole ----------------------------------------------------------------------
       Chinese hamster ----------------------------------------------------------------------
        Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
            Mouse ----------------------------------------------------------------------
             Rat ----------------------------------------------------------------------
        Naked mole-rat ----------------------------------------------------------------------
          Chinchilla ----------------------------------------------------------------------
       Brush-tailed rat ----------------------------------------------------------------------
            Rabbit ----------------------------------------------------------------------
             Pika ----------------------------------------------------------------------
             Pig ----------------------------------------------------------------------
            Alpaca ----------------------------------------------------------------------
        Bactrian camel ----------------------------------------------------------------------
           Dolphin ----------------------------------------------------------------------
         Killer whale ----------------------------------------------------------------------
       Tibetan antelope ----------------------------------------------------------------------
             Cow ----------------------------------------------------------------------
            Sheep ----------------------------------------------------------------------
        Domestic goat ----------------------------------------------------------------------
             Cat ----------------------------------------------------------------------
             Dog ----------------------------------------------------------------------
           Ferret  ----------------------------------------------------------------------
            Panda ----------------------------------------------------------------------
        Pacific walrus ----------------------------------------------------------------------
         Weddell seal ----------------------------------------------------------------------
       Black flying-fox ----------------------------------------------------------------------
           Megabat ----------------------------------------------------------------------
        Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
     David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
           Microbat ----------------------------------------------------------------------
       Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
           Elephant ----------------------------------------------------------------------
     Cape elephant shrew ----------------------------------------------------------------------
           Manatee ----------------------------------------------------------------------
       Cape golden mole ----------------------------------------------------------------------
            Tenrec ----------------------------------------------------------------------
           Aardvark ----------------------------------------------------------------------
           Hedgehog ======================================================================
          Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
            Shrew ======================================================================
         Mallard duck ======================================================================
      Tibetan ground jay ======================================================================
       Tasmanian devil ======================================================================
        Painted turtle ======================================================================
       Green seaturtle ======================================================================
      American alligator ======================================================================
          Budgerigar ======================================================================
         Rock pigeon ======================================================================
       Peregrine falcon ======================================================================
         Saker falcon ======================================================================
           Wallaby ======================================================================
   Chinese softshell turtle ======================================================================
       White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Horse ======================================================================
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------

            Human -----------ggagccagaaaa
            Chimp -----------ggagccagaaaa
           Gorilla -----------ggagccagaaaa
          Orangutan -----------ggagccagaaaa
            Gibbon -----------ggagccagaaaa
            Rhesus -----------ggagccagaaaa
     Crab-eating macaque -----------ggagccagaaaa
            Baboon -----------ggagccagaaaa
         Green monkey -----------ggagccagaaaa
           Marmoset -----------ggagccagaaaa
       Squirrel monkey -----------ggagccagaaaa
           Bushbaby -----------ggagccagaaag
      Chinese tree shrew -----------gggtccagaaaa
           Squirrel -----------ggagacataaaa
    Lesser Egyptian jerboa ccctacctcgaaaaaccaaaaaa
         Prairie vole -----------ggaaacag--ag
       Chinese hamster -----------ggaaccagaaag
        Golden hamster -----------agaaccagaaag
            Mouse -----------aaaaccaaaaag
             Rat -----------aaaaccaaaagg
        Naked mole-rat -----------ggagcaagaata
          Chinchilla -----------ggaataagaata
       Brush-tailed rat -----------gaagtatgaata
            Rabbit -----------ggagccagaacg
             Pika -----------ggggcctggctg
             Pig -----------ggagccagaaaa
            Alpaca -----------ggagccaggaaa
        Bactrian camel -----------ggagccagaaaa
           Dolphin -----------ggagccagaaag
         Killer whale -----------ggagccagaaag
       Tibetan antelope -----------ggagccagaaaa
             Cow -----------ggagccagaaaa
            Sheep -----------ggagccagaaaa
        Domestic goat -----------ggagccagaaaa
             Cat -----------gaagccagaaaa
             Dog -----------ggagccagaaaa
           Ferret  -----------ggagccagaaaa
            Panda -----------ggagccagaatg
        Pacific walrus -----------ggagccagaaaa
         Weddell seal -----------ggagccagaaaa
       Black flying-fox -----------ggagccagaaaa
           Megabat -----------ggagccagaaaa
        Big brown bat -----------ggagccagagaa
     David's myotis (bat) -----------ggaaccagaaaa
           Microbat -----------ggaaccagaaaa
       Star-nosed mole -----------agaactagggtc
           Elephant -----------agagccagaaaa
     Cape elephant shrew -----------ggagccagaaaa
           Manatee -----------agagccagaaaa
       Cape golden mole ------------gagccagaaag
            Tenrec -----------ggagctaggaaa
           Aardvark -----------ggagccagataa
           Hedgehog =======================
          Guinea pig -----------------------
            Shrew =======================
         Mallard duck =======================
      Tibetan ground jay =======================
       Tasmanian devil =======================
        Painted turtle =======================
       Green seaturtle =======================
      American alligator =======================
          Budgerigar =======================
         Rock pigeon =======================
       Peregrine falcon =======================
         Saker falcon =======================
           Wallaby =======================
   Chinese softshell turtle =======================
       White rhinoceros -----------------------
            Horse =======================
          Armadillo -----------------------

Inserts between block 23 and 24 in window
B D          Rhesus 23bp
B D         Squirrel 1bp
   Lesser Egyptian jerboa 136bp
        Prairie vole 1bp
B D     Chinese hamster 1bp
       Golden hamster 1bp
B D          Mouse 1bp
B D           Rat 1bp
B D      Naked mole-rat 1bp
         Chinchilla 1bp
      Brush-tailed rat 1bp
B D          Rabbit 1bp
B D           Pika 1bp
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
      Tibetan antelope 1bp
B D           Cow 1bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D         Ferret 1bp
B D          Panda 1bp
       Pacific walrus 1bp
        Weddell seal 1bp
      Black flying-fox 1bp
B D         Megabat 1bp
        Big brown bat 1bp
    David's myotis (bat) 1bp
B D         Microbat 1bp
       Star-nosed mole 1bp

Alignment block 24 of 152 in window, 53895874 - 53895911, 38 bps 
B D           Human -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D           Chimp -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D          Gorilla -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D         Orangutan -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D          Gibbon -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D          Rhesus -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D    Crab-eating macaque -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D          Baboon -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaactacc
B D       Green monkey -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aagg-aaaagtacc
B D         Marmoset -tgtt-tacagaa-----cagtgagag---aagaa--aaga-aaaaat-cc
B D      Squirrel monkey -tgtt-tacagaa-----tgatgagag---aagaa--aagg-aaaaatacc
B D         Bushbaby -tggt-tatagta-----cagtaaggg---aataa--aggg-gaaaatatt
      Chinese tree shrew -tgttgtatagga-----cagtgagga---aagaa--a-gg-aaaaatacc
B D         Squirrel -gttt-tatagaa-----cagtaagac--atgaaa--gg---gaaaatatt
    Lesser Egyptian jerboa -tgtc-tatgaaattgtccaaaggcagtaaatgaattaatg-aaaaatact
         Prairie vole -gttt-tatagaa-----tgctggcag--aatgac--ggct-aggaacact
B D      Chinese hamster -gttt-tatagaa-----cactggcag--aatgaa--ggcc-aggaatact
        Golden hamster -gttt-tttttaa-----cattgacag--aataaa--ggcc-agaaatact
B D           Mouse -gttt-tacagaa-----cactgacag--aatcaa--agtt-agcaagact
B D            Rat -gttt-tatagaa-----cattgacag--aatgaa--agtt-agaaagaca
B D      Naked mole-rat -gttt-tatagaa-----caataagag---ataaa--agag-aaaaatacc
          Chinchilla -gctt-tatagaa-----cagtaagag---ataaa--aggg-gaaaatgcc
       Brush-tailed rat -gttt-tatagac-----cagcaagag---ataaa--aggg-aaaaatacc
B D          Rabbit -attt-tatagga-----cagtgagag---aagag--aggg-aaaaatact
B D           Pika -attt-tatagga-----cagtgagaa---aagaa--aggg-aaaaatgct
B D            Pig -gtct-catgaga-----cagtaagag---aagaa--aggg-agagatgcc
B D          Alpaca -gttt-catgaga-----cagtgagag---aagaa--aggg-agaaacacc
        Bactrian camel -gttt-catgaga-----cagtgagag---aagaa--aggg-agaaacacc
B D          Dolphin -gttt-catgaga-----tggtgagag---aagaa--aggg-agaaatacc
         Killer whale -gttt-catgaga-----tggtgagag---aagaa--aggg-agaaatacc
       Tibetan antelope -gttt-cataaga-----cagtgagaa---aagaa--cgcg-aaagatacc
B D            Cow -gttt-cataaga-----cagtgagaa---aagaa--tgag-aaagatacc
B D           Sheep -gttt-cataaga-----cagtgagaa---aagaa--cacg-aaagatacc
        Domestic goat -gttt-cttaaga-----cagtgagaa---aagaa--cgcg-aaagatacg
B D            Cat -gttt-tatagga-----cagtgagag---aagaa--atggcagaaacacc
B D            Dog -attt-cacagga-----cagtgagaa-----gaa--atggcagaaacacc
B D          Ferret  -gttt-tatagga-----cagtgaaag--aaaaaa--atggcagaaacacc
B D           Panda -attt-ttgggga-----cagtgaaag------aa--gtgacagaggcgcc
        Pacific walrus -gttt-tatagga-----cagtgaaag--aaaaaa--atggcagaaacacc
         Weddell seal -gttt-tatagga-----cagtgaaag---aaaaa--acggcagaaacacc
       Black flying-fox -gttt-tatagga-----cagtgagag---aagaa--agag-agaaacacc
B D          Megabat -gttt-tatagga-----cagtgagag---aagaa--agag-agaaacacc
        Big brown bat -gtta-tatagga-----caatgagag---aagga--aggg-agaaacacc
     David's myotis (bat) -gtta-tatagga-----caatgagag---aagga--aagg-agaaacacc
B D         Microbat -gtta-tatggga-----caatgagag---aagga--aggg-agaaacacc
       Star-nosed mole -gttc-tatagga-----caatgagag---aggaa--aggg-ggaaaca--
B D         Elephant tgttt-tatagga-----caatgagag------aa--gggg-aaaaacatt
     Cape elephant shrew tgttt-tccaaaa-----cagtaagag------aa--agaa-aaaagcatt
B D          Manatee tcttt-tatagga-----caatgagag------aa--gggg-aaaaacatc
       Cape golden mole tgttt-tacagga-----ctgtgagag------aa--gaag-aaaagcatg
B D          Tenrec ccttt-tatagga-----cagtgagag------aa--gcgg-ggaa-catc
           Aardvark tgttt-tatagga-----cagtaagaa------ag--ggag-aaaaacatc
B D         Hedgehog ===================================================
B D        Guinea pig ---------------------------------------------------
B D           Shrew ===================================================
 D       Mallard duck ===================================================
     Tibetan ground jay ===================================================
B D      Tasmanian devil ===================================================
 D      Painted turtle ===================================================
 D      Green seaturtle ===================================================
B D    American alligator ===================================================
B D        Budgerigar ===================================================
 D        Rock pigeon ===================================================
 D     Peregrine falcon ===================================================
 D       Saker falcon ===================================================
B D          Wallaby ===================================================
 D Chinese softshell turtle ===================================================
B D     White rhinoceros ---------------------------------------------------
B D           Horse ===================================================
B D         Armadillo ---------------------------------------------------

Alignment block 25 of 152 in window, 53895912 - 53895914, 3 bps 
B D           Human caa
B D           Chimp caa
B D          Gorilla caa
B D         Orangutan caa
B D          Gibbon caa
B D          Rhesus caa
B D    Crab-eating macaque caa
B D          Baboon caa
B D       Green monkey caa
B D         Marmoset caa
B D      Squirrel monkey caa
B D         Bushbaby caa
      Chinese tree shrew caa
B D         Squirrel cca
    Lesser Egyptian jerboa caa
         Prairie vole caa
B D      Chinese hamster caa
        Golden hamster cga
B D           Mouse caa
B D            Rat caa
B D      Naked mole-rat aaa
          Chinchilla aaa
       Brush-tailed rat aac
B D          Rabbit cca
B D           Pika caa
B D            Pig caa
B D          Alpaca caa
        Bactrian camel caa
B D          Dolphin caa
         Killer whale caa
       Tibetan antelope caa
B D            Cow caa
B D           Sheep caa
        Domestic goat caa
B D     White rhinoceros caa
B D            Cat caa
B D            Dog caa
B D          Ferret  caa
B D           Panda cag
        Pacific walrus caa
         Weddell seal caa
       Black flying-fox caa
B D          Megabat caa
        Big brown bat caa
     David's myotis (bat) caa
B D         Microbat caa
       Star-nosed mole gaa
B D         Elephant caa
     Cape elephant shrew caa
B D          Manatee caa
       Cape golden mole caa
B D          Tenrec aaa
           Aardvark caa
B D         Hedgehog ===
B D        Guinea pig ---
B D           Shrew ===
 D       Mallard duck ===
     Tibetan ground jay ===
B D      Tasmanian devil ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D    American alligator ===
B D        Budgerigar ===
 D        Rock pigeon ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
B D          Wallaby ===
 D Chinese softshell turtle ===
B D           Horse ===
B D         Armadillo ---

Inserts between block 25 and 26 in window
B D           Dog 1443bp

Alignment block 26 of 152 in window, 53895915 - 53895918, 4 bps 
B D           Human agga
B D           Chimp agga
B D          Gorilla agga
B D         Orangutan agta
B D          Gibbon agta
B D          Rhesus ggta
B D    Crab-eating macaque ggta
B D          Baboon ggta
B D       Green monkey ggta
B D         Marmoset ggta
B D      Squirrel monkey ggta
B D         Bushbaby ggta
      Chinese tree shrew ggca
B D         Squirrel ggta
    Lesser Egyptian jerboa ggta
         Prairie vole ggga
B D      Chinese hamster ggga
        Golden hamster ggga
B D           Mouse ggga
B D            Rat ggga
B D      Naked mole-rat ggta
          Chinchilla ggca
       Brush-tailed rat agta
B D          Rabbit gctt
B D           Pika ggtt
B D            Pig agga
B D          Alpaca agta
        Bactrian camel agta
B D          Dolphin agta
         Killer whale agta
       Tibetan antelope agta
B D            Cow agta
B D           Sheep agta
        Domestic goat agta
B D     White rhinoceros ggta
B D            Cat agta
B D          Ferret  agga
B D           Panda agtg
        Pacific walrus agta
         Weddell seal agta
       Black flying-fox tgta
B D          Megabat tgta
        Big brown bat agta
     David's myotis (bat) actt
B D         Microbat agta
       Star-nosed mole agtt
B D         Elephant ggta
     Cape elephant shrew ggta
B D          Manatee ggta
       Cape golden mole ggta
B D          Tenrec caca
           Aardvark gata
B D         Hedgehog ====
B D        Guinea pig ----
B D           Shrew ====
 D       Mallard duck ====
     Tibetan ground jay ====
B D      Tasmanian devil ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D    American alligator ====
B D        Budgerigar ====
 D        Rock pigeon ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
B D          Wallaby ====
 D Chinese softshell turtle ====
B D           Horse ====
B D         Armadillo ----
B D            Dog ====

Inserts between block 26 and 27 in window
      Black flying-fox 1bp
B D         Megabat 1bp
       Star-nosed mole 1bp

Alignment block 27 of 152 in window, 53895919 - 53895925, 7 bps 
B D           Human cagctga
B D           Chimp cagctga
B D          Gorilla cagctga
B D         Orangutan cagctga
B D          Gibbon cagctga
B D          Rhesus cagctga
B D    Crab-eating macaque cagctga
B D          Baboon cagctga
B D       Green monkey cagctga
B D         Marmoset cagctga
B D      Squirrel monkey cagctga
B D         Bushbaby cagctgg
      Chinese tree shrew cagctga
B D         Squirrel gagctga
    Lesser Egyptian jerboa aagttga
         Prairie vole aagttca
B D      Chinese hamster aagttca
        Golden hamster aagtcca
B D           Mouse aagttta
B D            Rat aagttct
B D      Naked mole-rat cagctaa
          Chinchilla cagctga
       Brush-tailed rat cagctgg
B D          Rabbit gcgtgga
B D           Pika gagttga
B D            Pig cagctga
B D          Alpaca cagctga
        Bactrian camel cagctga
B D          Dolphin cagctga
         Killer whale cagctga
       Tibetan antelope ctataga
B D            Cow ctgcaga
B D           Sheep ctgcaga
        Domestic goat ctgcaga
B D           Horse cagatga
B D     White rhinoceros cagatga
B D            Cat cagttga
B D          Ferret  ca-ttga
B D           Panda cagtcga
        Pacific walrus cagttga
         Weddell seal cacttga
       Black flying-fox aaactga
B D          Megabat aaactga
        Big brown bat aaactga
     David's myotis (bat) aaactga
B D         Microbat aaactga
       Star-nosed mole gggacga
B D         Elephant cagtcaa
     Cape elephant shrew tagccta
B D          Manatee cagccaa
       Cape golden mole cagccaa
B D          Tenrec ccgccaa
           Aardvark cag----
B D         Hedgehog =======
B D        Guinea pig -------
B D           Shrew =======
 D       Mallard duck =======
     Tibetan ground jay =======
B D      Tasmanian devil =======
 D      Painted turtle =======
 D      Green seaturtle =======
B D    American alligator =======
B D        Budgerigar =======
 D        Rock pigeon =======
 D     Peregrine falcon =======
 D       Saker falcon =======
B D          Wallaby =======
 D Chinese softshell turtle =======
B D         Armadillo -------
B D            Dog =======

Alignment block 28 of 152 in window, 53895926 - 53895931, 6 bps 
B D           Human cctgtt
B D           Chimp cctgtt
B D          Gorilla cctgtt
B D         Orangutan cctgtt
B D          Gibbon cctgtt
B D          Rhesus cctgtt
B D    Crab-eating macaque cctgtt
B D          Baboon cctgtt
B D       Green monkey actgtt
B D         Marmoset cctgtt
B D      Squirrel monkey cctgtt
B D         Bushbaby tct---
      Chinese tree shrew cctgca
B D         Squirrel ccttct
    Lesser Egyptian jerboa tgtacc
         Prairie vole cctgtc
B D      Chinese hamster cctgct
        Golden hamster cctgtt
B D           Mouse cctatt
B D            Rat cctgtt
B D      Naked mole-rat cttact
          Chinchilla cttact
       Brush-tailed rat cctccc
B D          Rabbit cctgcc
B D           Pika cctgct
B D            Pig cctgct
B D          Alpaca cctgct
        Bactrian camel cctgct
B D          Dolphin cctgct
         Killer whale cctgct
       Tibetan antelope cctgct
B D            Cow cctgct
B D           Sheep cctact
        Domestic goat cctgct
B D           Horse cctgct
B D     White rhinoceros cctgct
B D            Cat cctact
B D          Ferret  cctatt
B D           Panda cccact
        Pacific walrus cttact
         Weddell seal cctac-
       Black flying-fox cctgc-
B D          Megabat cctac-
        Big brown bat cctgc-
     David's myotis (bat) cctgc-
B D         Microbat cctgc-
B D         Hedgehog cctgct
       Star-nosed mole cctgct
B D         Elephant cctacc
     Cape elephant shrew cttgcc
B D          Manatee tctacc
       Cape golden mole cctacc
B D          Tenrec ctgacc
B D        Guinea pig ------
B D           Shrew ======
 D       Mallard duck ======
     Tibetan ground jay ======
B D      Tasmanian devil ======
 D      Painted turtle ======
 D      Green seaturtle ======
B D    American alligator ======
B D        Budgerigar ======
 D        Rock pigeon ======
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
B D          Wallaby ======
          Aardvark ------
 D Chinese softshell turtle ======
B D         Armadillo ------
B D            Dog ======

Inserts between block 28 and 29 in window
B D          Panda 1373bp

Alignment block 29 of 152 in window, 53895932 - 53895945, 14 bps 
B D           Human taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D           Chimp taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D          Gorilla taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D         Orangutan taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D          Gibbon taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D          Rhesus taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D    Crab-eating macaque taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D          Baboon taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D       Green monkey taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D         Marmoset taaatg-----------------------------cagaat-----------------------------
B D      Squirrel monkey taaatg-----------------------------cagaat-----------------------------
      Chinese tree shrew taaaag-----------------------------caggatattgggaaagtggcgatgtatttttgcat
B D         Squirrel taaaag-----------------------------caggag-----------------------------
    Lesser Egyptian jerboa taagag-----------------------------caaaat-----------------------------
         Prairie vole taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D      Chinese hamster taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
        Golden hamster taaaag-----------------------------cag--------------------------------
B D           Mouse taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D            Rat taaaag-----------------------------cagaat-----------------------------
B D      Naked mole-rat taaaag-----------------------------caagat-----------------------------
          Chinchilla ttaaag-----------------------------caagat-----------------------------
       Brush-tailed rat taaaag-----------------------------caagat-----------------------------
B D          Rabbit taaaag-----------------------------caaaat-----------------------------
B D           Pika taaaggaaagataaacttaaaagacccccaaaagacagagg-----------------------------
B D            Pig taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
B D          Alpaca taaaag-----------------------------cagggc-----------------------------
        Bactrian camel taaaag-----------------------------cagggc-----------------------------
B D          Dolphin taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
         Killer whale taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
       Tibetan antelope tcaaag-----------------------------caggac-----------------------------
B D            Cow taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
B D           Sheep taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
        Domestic goat taaaag-----------------------------caggac-----------------------------
B D           Horse taaaag-----------------------------caggct-----------------------------
B D     White rhinoceros taaaag-----------------------------caggct-----------------------------
B D            Cat taaaaa-----------------------------ctggac-----------------------------
B D          Ferret  taaaaa-----------------------------taggac-----------------------------
        Pacific walrus taaaaa-----------------------------taggtt-----------------------------
         Weddell seal taaaaa-----------------------------taggat-----------------------------
       Black flying-fox taaaag----------------------------------------------------------------
B D          Megabat taaaag----------------------------------------------------------------
        Big brown bat tataag-----------------------------caggat-----------------------------
     David's myotis (bat) cataag-----------------------------caggat-----------------------------
B D         Microbat cataag-----------------------------caggat-----------------------------
B D         Hedgehog t-aagg-----------------------------tggatc-----------------------------
       Star-nosed mole taaagg-----------------------------cagg-------------------------------
B D         Elephant taaaat--------------------------tattaggat-----------------------------
     Cape elephant shrew taaaat--------------------------tattaggat-----------------------------
B D          Manatee taaaat--------------------------tgttaggat-----------------------------
       Cape golden mole taaaat-------------------------atatt----------------------------------
B D          Tenrec tactac--------------------------tattagcat-----------------------------
           Aardvark ---------------------------------------at-----------------------------
B D        Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
B D           Shrew ======================================================================
 D       Mallard duck ======================================================================
     Tibetan ground jay ======================================================================
B D      Tasmanian devil ======================================================================
 D      Painted turtle ======================================================================
 D      Green seaturtle ======================================================================
B D    American alligator ======================================================================
B D        Budgerigar ======================================================================
 D        Rock pigeon ======================================================================
 D     Peregrine falcon ======================================================================
 D       Saker falcon ======================================================================
B D          Wallaby ======================================================================
B D         Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
 D Chinese softshell turtle ======================================================================
B D           Panda ======================================================================
B D         Armadillo ----------------------------------------------------------------------
B D            Dog ======================================================================

            Human -------------------------------------------at
            Chimp -------------------------------------------at
           Gorilla -------------------------------------------at
          Orangutan -------------------------------------------ac
            Gibbon -------------------------------------------at
            Rhesus -------------------------------------------at
     Crab-eating macaque -------------------------------------------at
            Baboon -------------------------------------------at
         Green monkey -------------------------------------------at
           Marmoset -------------------------------------------at
       Squirrel monkey -------------------------------------------at
      Chinese tree shrew agaaaaatatggaaaactatgtcatgactttctcaactatctaat
           Squirrel -------------------------------------------at
    Lesser Egyptian jerboa -------------------------------------------at
         Prairie vole -------------------------------------------aa
       Chinese hamster -------------------------------------------ag
        Golden hamster ---------------------------------------------
            Mouse -------------------------------------------at
             Rat -------------------------------------------at
        Naked mole-rat -------------------------------------------at
          Chinchilla -------------------------------------------ac
       Brush-tailed rat -------------------------------------------at
            Rabbit -------------------------------------------ct
             Pika -------------------------------------------ct
             Pig -------------------------------------------at
            Alpaca -------------------------------------------at
        Bactrian camel -------------------------------------------at
           Dolphin -------------------------------------------at
         Killer whale -------------------------------------------at
       Tibetan antelope -------------------------------------------at
             Cow -------------------------------------------at
            Sheep -------------------------------------------at
        Domestic goat -------------------------------------------at
            Horse -------------------------------------------at
       White rhinoceros -------------------------------------------at
             Cat -------------------------------------------at
           Ferret  -------------------------------------------at
        Pacific walrus -------------------------------------------at
         Weddell seal -------------------------------------------at
       Black flying-fox ---------------------------------------------
           Megabat ---------------------------------------------
        Big brown bat -------------------------------------------at
     David's myotis (bat) -------------------------------------------at
           Microbat -------------------------------------------at
           Hedgehog -------------------------------------------ac
       Star-nosed mole ---------------------------------------------
           Elephant -------------------------------------------at
     Cape elephant shrew -------------------------------------------aa
           Manatee -------------------------------------------at
       Cape golden mole ---------------------------------------------
            Tenrec -------------------------------------------gc
           Aardvark -------------------------------------------gt
          Guinea pig ---------------------------------------------
            Shrew =============================================
         Mallard duck =============================================
      Tibetan ground jay =============================================
       Tasmanian devil =============================================
        Painted turtle =============================================
       Green seaturtle =============================================
      American alligator =============================================
          Budgerigar =============================================
         Rock pigeon =============================================
       Peregrine falcon =============================================
         Saker falcon =============================================
           Wallaby =============================================
           Bushbaby ---------------------------------------------
   Chinese softshell turtle =============================================
            Panda =============================================
          Armadillo ---------------------------------------------
             Dog =============================================

Inserts between block 29 and 30 in window
B D           Rat 174bp
B D           Pika 19bp

Alignment block 30 of 152 in window, 53895946 - 53895946, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
      Chinese tree shrew a
B D         Squirrel a
    Lesser Egyptian jerboa a
B D      Chinese hamster a
B D           Mouse a
B D            Rat a
B D      Naked mole-rat a
          Chinchilla a
       Brush-tailed rat a
B D          Rabbit a
B D           Pika g
B D            Pig g
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D           Horse a
B D     White rhinoceros a
B D         Hedgehog a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant a
     Cape elephant shrew a
B D          Manatee a
       Cape golden mole a
B D          Tenrec a
           Aardvark a
B D        Guinea pig -
B D           Shrew =
       Golden hamster -
 D       Mallard duck =
     Tibetan ground jay =
B D      Tasmanian devil =
 D      Painted turtle =
 D      Green seaturtle =
B D    American alligator =
B D        Budgerigar =
 D        Rock pigeon =
 D     Peregrine falcon =
 D       Saker falcon =
B D          Wallaby =
        Prairie vole -
B D            Cat -
B D          Megabat -
 D Chinese softshell turtle =
B D          Ferret  -
B D           Panda =
       Pacific walrus -
      Black flying-fox -
B D         Armadillo -
        Weddell seal -
    David's myotis (bat) -
        Big brown bat -
B D         Microbat -
B D            Dog =

Inserts between block 30 and 31 in window
B D          Mouse 437bp

Alignment block 31 of 152 in window, 53895947 - 53895952, 6 bps 
B D           Human cttaaa
B D           Chimp cttaaa
B D          Gorilla cttaaa
B D         Orangutan cttaaa
B D          Gibbon cttaaa
B D          Rhesus cttaag
B D    Crab-eating macaque cttaag
B D          Baboon cttaag
B D       Green monkey cttaag
B D         Marmoset cttaaa
B D      Squirrel monkey cttaaa
B D         Bushbaby cttaaa
      Chinese tree shrew cctaga
B D         Squirrel ctaaag
    Lesser Egyptian jerboa ctt--g
         Prairie vole -----a
B D      Chinese hamster cttaca
B D            Rat cttaaa
B D      Naked mole-rat ctaaaa
          Chinchilla ctaaaa
       Brush-tailed rat ttaaaa
B D          Rabbit cttaaa
B D           Pika tttaaa
B D            Pig tttaaa
B D          Alpaca tttaaa
        Bactrian camel ttt-aa
B D          Dolphin tttaaa
         Killer whale tttaaa
       Tibetan antelope tttaaa
B D            Cow tttaaa
B D           Sheep tttaaa
        Domestic goat tttaaa
B D           Horse tttaaa
B D     White rhinoceros tttaaa
B D            Cat -----a
B D          Ferret  -----c
        Pacific walrus -----a
         Weddell seal -----a
        Big brown bat -----a
     David's myotis (bat) -----a
B D         Microbat -----a
B D         Hedgehog tttaag
       Star-nosed mole tttaag
B D         Elephant tttaaa
     Cape elephant shrew tt----
B D          Manatee tttaaa
       Cape golden mole tt----
B D          Tenrec tt----
           Aardvark ttttaa
B D        Guinea pig ------
B D           Shrew ======
       Golden hamster ------
 D       Mallard duck ======
     Tibetan ground jay ======
B D      Tasmanian devil ======
 D      Painted turtle ======
 D      Green seaturtle ======
B D    American alligator ======
B D        Budgerigar ======
 D        Rock pigeon ======
 D     Peregrine falcon ======
 D       Saker falcon ======
B D          Wallaby ======
B D          Megabat ------
 D Chinese softshell turtle ======
B D           Mouse ======
B D           Panda ======
      Black flying-fox ------
B D         Armadillo ------
B D            Dog ======

Inserts between block 31 and 32 in window
B D          Rabbit 35bp
B D           Pika 150bp

Alignment block 32 of 152 in window, 53895953 - 53895960, 8 bps 
B D           Human ata---cccca
B D           Chimp ata---cccca
B D          Gorilla ata---accca
B D         Orangutan gta---cccca
B D          Gibbon ata---cccca
B D          Rhesus ata---cccca
B D    Crab-eating macaque ata---cccca
B D          Baboon ata---cccca
B D       Green monkey ata---cccca
B D         Marmoset aga---cccca
B D      Squirrel monkey aga---cccca
B D         Bushbaby aga---cccca
      Chinese tree shrew aga---cctca
B D         Squirrel aga---cccca
    Lesser Egyptian jerboa aga---tctca
         Prairie vole aga---cctca
B D      Chinese hamster aga---cctca
B D            Rat ggc---cctca
B D      Naked mole-rat ata---atcca
          Chinchilla atg---cccca
       Brush-tailed rat ata---cccca
B D          Rabbit acg---atgca
B D           Pika atg---actca
B D            Pig aga---cccca
B D          Alpaca aga---cccca
        Bactrian camel aga---ccgca
B D          Dolphin aga---cccca
         Killer whale aga---cccca
       Tibetan antelope aga---cctta
B D            Cow aga---cccca
B D           Sheep aga---cctca
        Domestic goat aga---cccca
B D           Horse aga---cacca
B D     White rhinoceros aga---cacca
B D            Cat agg---ccctc
B D          Ferret  agagccccctc
        Pacific walrus agg--cccccc
         Weddell seal agg-ccccccc
        Big brown bat aga---ccctc
     David's myotis (bat) aga---c-acc
B D         Microbat aga---ctccc
B D         Hedgehog aaa---ctgta
       Star-nosed mole --a---cccca
B D         Elephant aga---cctca
     Cape elephant shrew --------ttt
B D          Manatee aga---cctca
       Cape golden mole ----------g
B D          Tenrec ----------t
           Aardvark ata---cctca
B D        Guinea pig -----------
B D           Shrew ===========
       Golden hamster -----------
 D       Mallard duck ===========
     Tibetan ground jay ===========
B D      Tasmanian devil ===========
 D      Painted turtle ===========
 D      Green seaturtle ===========
B D    American alligator ===========
B D        Budgerigar ===========
 D        Rock pigeon ===========
 D     Peregrine falcon ===========
 D       Saker falcon ===========
B D          Wallaby ===========
B D          Megabat -----------
 D Chinese softshell turtle ===========
B D           Mouse ===========
B D           Panda ===========
      Black flying-fox -----------
B D         Armadillo -----------
B D            Dog ===========

Inserts between block 32 and 33 in window
   Lesser Egyptian jerboa 1bp
        Prairie vole 1bp
B D     Chinese hamster 1bp
B D           Rat 6bp

Alignment block 33 of 152 in window, 53895961 - 53895964, 4 bps 
B D           Human agga
B D           Chimp agga
B D          Gorilla agga
B D         Orangutan aaga
B D          Gibbon aaga
B D          Rhesus aaga
B D    Crab-eating macaque aaga
B D          Baboon aaga
B D       Green monkey aaga
B D         Marmoset aaga
B D      Squirrel monkey aaga
B D         Bushbaby aaga
      Chinese tree shrew aaga
B D         Squirrel aaga
    Lesser Egyptian jerboa aaga
         Prairie vole aaga
B D      Chinese hamster aagg
        Golden hamster atga
B D      Naked mole-rat aaga
          Chinchilla aaga
       Brush-tailed rat aaga
B D          Rabbit ---a
B D           Pika ---a
B D            Pig aaga
B D          Alpaca aaga
        Bactrian camel aaga
B D          Dolphin aaga
         Killer whale aaga
       Tibetan antelope agga
B D            Cow agga
B D           Sheep agga
        Domestic goat agga
B D           Horse aaga
B D     White rhinoceros aaga
B D            Cat caaa
B D          Ferret  aaaa
        Pacific walrus aaaa
         Weddell seal aaaa
        Big brown bat caaa
     David's myotis (bat) caaa
B D         Microbat caaa
B D         Hedgehog acga
       Star-nosed mole aaca
B D         Elephant aaga
     Cape elephant shrew aaaa
B D          Manatee aaga
       Cape golden mole aaaa
B D          Tenrec aaga
           Aardvark aaga
B D        Guinea pig ----
B D           Shrew ====
 D       Mallard duck ====
     Tibetan ground jay ====
B D      Tasmanian devil ====
 D      Painted turtle ====
 D      Green seaturtle ====
B D    American alligator ====
B D        Budgerigar ====
 D        Rock pigeon ====
 D     Peregrine falcon ====
 D       Saker falcon ====
B D          Wallaby ====
B D          Megabat ----
 D Chinese softshell turtle ====
B D            Rat ====
B D           Mouse ====
B D           Panda ====
      Black flying-fox ----
B D         Armadillo ----
B D            Dog ====

Inserts between block 33 and 34 in window
B D          Rabbit 276bp
B D           Pika 73bp

Alignment block 34 of 152 in window, 53895965 - 53895977, 13 bps 
B D           Human ctgagg-cttt-tgt
B D           Chimp ctgagg-cttt-tgt
B D          Gorilla ctgagg-cttt-tgt
B D         Orangutan ctgagg-cttt-tgt
B D          Gibbon ctgagg-cttt-tgt
B D          Rhesus ctgagg-cttt-ggt
B D    Crab-eating macaque ctgagg-cttt-ggt
B D          Baboon ctgagg-cttt-ggt
B D       Green monkey ctgagg-cttt-ggt
B D         Marmoset ctgagg-cttt-tgt
B D      Squirrel monkey ctgagg-cttt-tgt
B D         Bushbaby ctgagg-cttt-tat
      Chinese tree shrew ctcaga-cttt-tgt
B D         Squirrel ctgagg-cttt-tgt
    Lesser Egyptian jerboa ctgggt-tttt-tgt
         Prairie vole ttggac-cttt-tgt
B D      Chinese hamster ttggac-cttt-tgt
        Golden hamster ttggac-cttt-tgt
B D           Mouse -aggac-tgtt-tgt
B D            Rat -tggac-tgtt-tgt
B D      Naked mole-rat ctgagg-cttt-tgt
          Chinchilla ttgagg-cttt-tgt
       Brush-tailed rat ttgaag-cttt-tat
B D          Rabbit ctctct-ctct-ctc
B D           Pika ctctgg-ctgt-tgt
B D            Pig cggagg-cctt-tgt
B D          Alpaca ctgaggctttt-tgt
        Bactrian camel ctgaggctttt-tgt
B D          Dolphin ctgagg-cttt-tgt
         Killer whale ctgagg-cttt-tgt
       Tibetan antelope ctaagg-tgct-ttt
B D            Cow ctgagg-tgtt-tgt
B D           Sheep ctgagg-tgct-tgt
        Domestic goat ctgagg-tgct-tgt
B D           Horse ctgagg-cttt-tgt
B D     White rhinoceros ctgagg-cttt-tgt
B D            Cat ctgagg-cttt-tgt
B D          Ferret  ctgaga-cttt-tgt
        Pacific walrus ctgaga-cttt-ttt
         Weddell seal ctgaga-cttt-tgt
       Black flying-fox ccgagg-cttt-tgt
B D          Megabat ccgagg-cttt-tgt
        Big brown bat ctgagg-cttt-tgt
     David's myotis (bat) ctgagg-cttt-tgt
B D         Microbat ctgagg-cttt-tgt
B D         Hedgehog ctgcaa-cttt-tgt
       Star-nosed mole ctg-gg-ctct-tgt
B D         Elephant ctgagg-ttttctgt
     Cape elephant shrew ctgagg-ttttctct
B D          Manatee ctgagg-ttttctgt
       Cape golden mole aagagg-ttttctgt
B D          Tenrec gtgaggtttttctat
           Aardvark ctgagg-ttttctgt
B D        Guinea pig ---------------
B D           Shrew ===============
 D       Mallard duck ===============
     Tibetan ground jay ===============
B D      Tasmanian devil ===============
 D      Painted turtle ===============
 D      Green seaturtle ===============
B D    American alligator ===============
B D        Budgerigar ===============
 D        Rock pigeon ===============
 D     Peregrine falcon ===============
 D       Saker falcon ===============
B D          Wallaby ===============
 D Chinese softshell turtle ===============
B D           Panda ===============
B D         Armadillo ---------------
B D            Dog ===============

Inserts between block 34 and 35 in window
B D           Pika 3bp

Alignment block 35 of 152 in window, 53895978 - 53895982, 5 bps 
B D           Human aac---at
B D           Chimp aac---at
B D          Gorilla aac---at
B D         Orangutan aat---at
B D          Gibbon aac---at
B D          Rhesus aac---at
B D    Crab-eating macaque aac---at
B D          Baboon aac---at
B D       Green monkey aac---at
B D         Marmoset aac---at
B D      Squirrel monkey aac---at
B D         Bushbaby aac---at
      Chinese tree shrew aac---at
B D         Squirrel agt---at
    Lesser Egyptian jerboa aatgtagt
         Prairie vole aac---at
B D      Chinese hamster aat---at
        Golden hamster aac---at
B D           Mouse aat---gt
B D            Rat aac---tt
B D      Naked mole-rat aac---gt
          Chinchilla aat---ac
       Brush-tailed rat aat---ac
B D          Rabbit cat---tt
B D           Pika tat---tt
B D            Pig agc---at
B D          Alpaca aac---gt
        Bactrian camel aac---gt
B D          Dolphin aac---at
         Killer whale aac---at
       Tibetan antelope aac---at
B D            Cow aac---at
B D           Sheep aac---at
        Domestic goat aac---at
B D           Horse aac---at
B D     White rhinoceros aac---at
B D            Cat aac---at
B D          Ferret  aac---at
        Pacific walrus aac---at
         Weddell seal aat---gt
       Black flying-fox aac---at
B D          Megabat aac---at
        Big brown bat aac---at
     David's myotis (bat) aac---at
B D         Microbat aac---at
B D         Hedgehog aac---gt
       Star-nosed mole agc---at
B D         Elephant aac---at
     Cape elephant shrew a-----ct
B D          Manatee aac---at
       Cape golden mole aac---tt
B D          Tenrec aac---at
           Aardvark aac---at
B D         Armadillo cac---ac
B D        Guinea pig --------
B D           Shrew ========
 D       Mallard duck ========
     Tibetan ground jay ========
B D      Tasmanian devil ========
 D      Painted turtle ========
 D      Green seaturtle ========
B D    American alligator ========
B D        Budgerigar ========
 D        Rock pigeon ========
 D     Peregrine falcon ========
 D       Saker falcon ========
B D          Wallaby ========
 D Chinese softshell turtle ========
B D           Panda ========
B D            Dog ========

Inserts between block 35 and 36 in window
     Chinese tree shrew 1534bp

Alignment block 36 of 152 in window, 53895983 - 53895996, 14 bps 
B D           Human gagtgatgagtatt
B D           Chimp gagtgatgagtatt
B D          Gorilla gagtgataagtatt
B D         Orangutan gagtgatgagtatt
B D          Gibbon gagtgatgagtatt
B D          Rhesus cagtgatgaatatt
B D    Crab-eating macaque cagtgatgaatatt
B D          Baboon cagtgatgagtatt
B D       Green monkey cagtgatgagtatt
B D         Marmoset gaatgaggaatatt
B D      Squirrel monkey gaatgaggaatatt
B D         Bushbaby gaatgatgagtatg
B D         Squirrel caatgatgagcatt
    Lesser Egyptian jerboa gagtgctgactttt
         Prairie vole gaacaatgaataga
B D      Chinese hamster gagcaatggatata
        Golden hamster gagcaatgaatata
B D           Mouse gagcaatgaatata
B D            Rat gagcaatggatgta
B D      Naked mole-rat gagtgaagagtgtt
          Chinchilla aagtgaagagtatt
       Brush-tailed rat aagcaaagaatatt
B D          Rabbit ca--aataaataaa
B D           Pika gaggagtgaaccag
B D            Pig gagtaatgagtatt
B D          Alpaca aagtgatgagtatt
        Bactrian camel gagtggtgagtatt
B D          Dolphin gggtgaggagtatt
         Killer whale gagtgaggagtatt
       Tibetan antelope gagtgacgggtatt
B D            Cow gagtgacaagtatt
B D           Sheep gagtgatgggtatt
        Domestic goat gagtgacaggtatt
B D           Horse aagtgatgagtatt
B D     White rhinoceros aagtgatgagtatt
B D            Cat aaaatatgtt----
B D          Ferret  aggtgatatgtatt
        Pacific walrus acatgatgtgtatt
         Weddell seal acatgatgtgtatt
       Black flying-fox gagtgatg----tt
B D          Megabat gagtgatg----tt
        Big brown bat gaatgatgaatatt
     David's myotis (bat) gaatgatgactatt
B D         Microbat gaatgatgactatt
B D         Hedgehog cagtgatgagcatg
       Star-nosed mole ggatgatgactatg
B D         Elephant gagtgataactatc
     Cape elephant shrew gagtgatcactatc
B D          Manatee gagtgataactatc
       Cape golden mole gagtgataattatc
B D          Tenrec gggtgatacctatc
           Aardvark gagtggtaactacc
B D         Armadillo gaatgatgagtatt
B D        Guinea pig --------------
B D           Shrew ==============
 D       Mallard duck ==============
     Tibetan ground jay ==============
B D      Tasmanian devil ==============
 D      Painted turtle ==============
 D      Green seaturtle ==============
B D    American alligator ==============
B D        Budgerigar ==============
 D        Rock pigeon ==============
 D     Peregrine falcon ==============
 D       Saker falcon ==============
     Chinese tree shrew ==============
B D          Wallaby ==============
 D Chinese softshell turtle ==============
B D           Panda ==============
B D            Dog ==============

Inserts between block 36 and 37 in window
B D           Cat 1307bp

Alignment block 37 of 152 in window, 53895997 - 53895999, 3 bps 
B D           Human aaa
B D           Chimp aaa
B D          Gorilla aaa
B D         Orangutan aaa
B D          Gibbon caa
B D          Rhesus aaa
B D    Crab-eating macaque aaa
B D          Baboon aaa
B D       Green monkey aaa
B D         Marmoset aaa
B D      Squirrel monkey aaa
B D         Bushbaby aaa
B D         Squirrel aaa
    Lesser Egyptian jerboa gaa
         Prairie vole aaa
B D      Chinese hamster aaa
        Golden hamster aaa
B D           Mouse aaa
B D            Rat aaa
B D      Naked mole-rat -aa
          Chinchilla aaa
       Brush-tailed rat aaa
B D          Rabbit taa
B D           Pika cag
B D            Pig aaa
B D          Alpaca aaa
        Bactrian camel aaa
B D          Dolphin aaa
         Killer whale aaa
       Tibetan antelope aaa
B D            Cow aaa
B D           Sheep aaa
        Domestic goat aaa
B D           Horse aaa
B D     White rhinoceros aaa
B D            Cat aaa
B D            Dog aaa
B D          Ferret  aaa
B D           Panda aaa
        Pacific walrus aaa
         Weddell seal aaa
       Black flying-fox aaa
B D          Megabat aaa
        Big brown bat aaa
     David's myotis (bat) aaa
B D         Microbat aaa
B D         Hedgehog aca
       Star-nosed mole aaa
B D         Elephant gag
     Cape elephant shrew agg
B D          Manatee aag
       Cape golden mole aag
B D          Tenrec agg
           Aardvark aag
B D         Armadillo aag
B D        Guinea pig ---
B D           Shrew ===
 D       Mallard duck ===
     Tibetan ground jay ===
B D      Tasmanian devil ===
 D      Painted turtle ===
 D      Green seaturtle ===
B D    American alligator ===
B D        Budgerigar ===
 D        Rock pigeon ===
 D     Peregrine falcon ===
 D       Saker falcon ===
     Chinese tree shrew ===
B D          Wallaby ===
 D Chinese softshell turtle ===

Inserts between block 37 and 38 in window
B D         Ferret 1442bp

Alignment block 38 of 152 in window, 53896000 - 53896001, 2 bps 
B D           Human g------------------------------------------------------------g-
B D           Chimp g------------------------------------------------------------g-
B D          Gorilla g------------------------------------------------------------g-
B D         Orangutan g------------------------------------------------------------g-
B D          Gibbon g------------------------------------------------------------g-
B D          Rhesus g------------------------------------------------------------g-
B D    Crab-eating macaque g------------------------------------------------------------g-
B D          Baboon g------------------------------------------------------------g-
B D       Green monkey g------------------------------------------------------------g-
B D         Marmoset g------------------------------------------------------------g-
B D      Squirrel monkey g------------------------------------------------------------g-
B D         Bushbaby a------------------------------------------------------------a-
B D         Squirrel g------------------------------------------------------------g-
    Lesser Egyptian jerboa a------------------------------------------------------------g-
         Prairie vole a------------------------------------------------------------g-
B D      Chinese hamster a------------------------------------------------------------g-
        Golden hamster a------------------------------------------------------------g-
B D           Mouse a------------------------------------------------------------g-
B D            Rat a------------------------------------------------------------g-
B D      Naked mole-rat a------------------------------------------------------------g-
          Chinchilla a------------------------------------------------------------g-
       Brush-tailed rat a------------------------------------------------------------g-
B D          Rabbit ata----------------------------------------------cagtaagtagg-g-
B D           Pika ataggagattctttctctctttctcattctctctcttactctgaactacaaataagtaaaca-
B D            Pig -------------------------------------------------------------g-
B D          Alpaca -------------------------------------------------------------g-
        Bactrian camel -------------------------------------------------------------g-
B D          Dolphin -------------------------------------------------------------g-
         Killer whale -------------------------------------------------------------g-
       Tibetan antelope -------------------------------------------------------------g-
B D            Cow -------------------------------------------------------------g-
B D           Sheep -------------------------------------------------------------g-
        Domestic goat -------------------------------------------------------------g-
B D           Horse -------------------------------------------------------------g-
B D     White rhinoceros -------------------------------------------------------------g-
B D            Cat -------------------------------------------------------------g-
B D            Dog -------------------------------------------------------------g-
B D          Ferret  -------------------------------------------------------------g-
B D           Panda -------------------------------------------------------------g-
        Pacific walrus -------------------------------------------------------------g-
         Weddell seal -------------------------------------------------------------g-
       Black flying-fox -------------------------------------------------------------g-
B D          Megabat -------------------------------------------------------------g-
        Big brown bat -------------------------------------------------------------g-
     David's myotis (bat) -------------------------------------------------------------g-
B D         Microbat -------------------------------------------------------------g-
B D         Hedgehog -------------------------------------------------------------g-
       Star-nosed mole -------------------------------------------------------------g-
B D         Elephant -------------------------------------------------------------gc
     Cape elephant shrew -------------------------------------------------------------gc
B D          Manatee -------------------------------------------------------------gc
B D          Tenrec -------------------------------------------------------------gt
           Aardvark -------------------------------------------------------------gc
B D         Armadillo -------------------------------------------------------------gc
B D        Guinea pig ---------------------------------------------------------------
B D           Shrew ===============================================================
 D       Mallard duck ===============================================================
     Tibetan ground jay ===============================================================
B D      Tasmanian devil ===============================================================
 D      Painted turtle ===============================================================
 D      Green seaturtle ===============================================================
B D    American alligator ===============================================================
B D        Budgerigar ===============================================================
 D        Rock pigeon ===============================================================
 D     Peregrine falcon ===============================================================
 D       Saker falcon ===============================================================
      Cape golden mole ---------------------------------------------------------------
     Chinese tree shrew ===============================================================
B D          Wallaby ===============================================================
 D Chinese softshell turtle ===============================================================

Inserts between block 38 and 39 in window
B D           Pig 1bp
B D          Alpaca 1bp
       Bactrian camel 1bp
B D         Dolphin 1bp
        Killer whale 1bp
      Tibetan antelope 1bp
B D           Cow 1bp
B D          Sheep 1bp
        Domestic goat 1bp
B D          Horse 1bp
B D     White rhinoceros 1bp
B D           Cat 1bp
B D           Dog 1bp
B D         Ferret 1bp
B D          Panda 1bp
       Pacific walrus 1258bp
        Weddell seal 1264bp
      Black flying-fox 1bp
B D         Megabat 1bp
        Big brown bat 1bp
    David's myotis (bat) 1bp
B D         Microbat 1bp
B D         Hedgehog 1bp
       Star-nosed mole 1bp

Alignment block 39 of 152 in window, 53896002 - 53896007, 6 bps 
B D           Human ta-aaag
B D           Chimp ta-aaag
B D          Gorilla ta-aaag
B D         Orangutan ta-aaag
B D          Gibbon ta-aaag
B D          Rhesus ta-aaag
B D    Crab-eating macaque ta-aaag
B D          Baboon ta-aacg
B D       Green monkey ta-aaag
B D         Marmoset ta-aaag
B D      Squirrel monkey ta-aaag
B D         Bushbaby ta-aaag
B D         Squirrel ca-aaag
    Lesser Egyptian jerboa ta-aaag
         Prairie vole tg--agg
B D      Chinese hamster tg--aga
        Golden hamster tg--agg
B D           Mouse tg-agag
B D            Rat tgaaaag
B D      Naked mole-rat aa-aaag
          Chinchilla aa-aaac
       Brush-tailed rat aa-aaag
B D          Rabbit ta-gaat