Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 191 in window, 7893286 - 7893313, 28 bps 
B D           Human gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D           Chimp gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D          Gorilla gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D         Orangutan gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D          Gibbon gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D          Rhesus gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D    Crab-eating macaque gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D          Baboon gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D       Green monkey gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D         Marmoset gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D      Squirrel monkey gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D         Bushbaby gcctctaattgctaagaagaatcctaag
      Chinese tree shrew gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D         Squirrel gcccctaattgctaagaagaatcctaag
    Lesser Egyptian jerboa gcccttgattgctaagaagaaccctaag
         Prairie vole gcccctaattgctaagaagaatcccaag
B D      Chinese hamster gcccctaattgctaagaagaatcctaag
        Golden hamster acccctgattgctaagaagaatcctaag
B D           Mouse gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D            Rat gcccttaattgctaagaagaatcctaag
B D      Naked mole-rat gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D        Guinea pig gcccctgattgctaagaagaaccctaag
          Chinchilla gcccctgattgcaaagaagaatcctaag
       Brush-tailed rat gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D          Rabbit gcccctgatcgctaagaagaatcctaag
B D           Pika gcccctaattgctaagaagaatccgaag
B D            Pig gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D          Alpaca gcccctgatagctaagaagaatcctaag
        Bactrian camel gcccctgatagctaagaagaatcctaag
B D          Dolphin gcccctgattgctaagaagaatcctaag
         Killer whale gcccctgattgctaagaagaatcctaag
       Tibetan antelope gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D            Cow gcccctcattgctaagaagaatcctaag
B D           Sheep gcccctgattgctaagaagaatcctaag
        Domestic goat gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D           Horse gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D     White rhinoceros gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D            Cat gcccctgattgcgaagaagaatcctaag
B D            Dog gcccctgattgcaaagaagaatcctaag
B D          Ferret  gcccctgatcgcgaagaagaatcctaag
B D           Panda gcccctgattgcgaagaagaatcctaag
        Pacific walrus gcccctgattgcgaagaagaatcctaag
       Black flying-fox gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D          Megabat gcccctaattgctaagaagaatcctaag
        Big brown bat gcccctaattgctaagaagaatcctaag
     David's myotis (bat) gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D         Microbat gcccctgattgctaagaagaatcctaag
B D         Hedgehog gcccctaattgctaagaagaatcccaag
B D           Shrew gcccctaattgctaagaagaatcctaag
       Star-nosed mole gcccctaattgctaagaagaaccctaag
B D         Elephant gcctctaattgctaagaagaatcctaag
     Cape elephant shrew gcccttgattgctaagaagaatcccaag
B D          Manatee gcccctaattgctaagaagaatcctaag
       Cape golden mole gcccctgatcgctaagaagaatcctaag
B D          Tenrec gcccctcattgctaagaagaatccgaag
           Aardvark gcccctaattgctaagaaaaatcctaag
B D         Armadillo gcccctaattgctaagaagaatcctaag
B D          Opossum gcctctaattgctaagaagaatcccaag
B D      Tasmanian devil gcccctgattgctaagaagaaccccaag
B D          Wallaby gcccctaatcgctaagaagaaccccaag
B D         Platypus gcctctcatcgccaagaagaacccaaag
 D        Rock pigeon gcctctgatcgccaagaagaaccccaag
 D       Saker falcon gcctctgatcgccaagaagaaccccaag
 D     Peregrine falcon gcctctgatcgccaagaagaaccccaag
 D    Collared flycatcher gcctctgattgccaagaagaaccccaag
 D  White-throated sparrow gcctctgattgccaagaagaaccccaag
B D    Medium ground finch gcccctgatcgccaagaagaaccccaag
B D        Zebra finch gcctctgattgccaagaagaaccccaag
      Tibetan ground jay gcccctgattgccaagaagaaccccaag
B D        Budgerigar gcctctgattgccaagaagaaccccaag
 D          Parrot gccgctcattgcagccaagaaccctaaa
 D       Scarlet macaw gcctctgatagccaagaagaaccccaag
 D       Mallard duck gcctctgatcgccaagaagaaccccaag
B D          Chicken gcctctgattgccaagaagaaccccaag
B D          Turkey gcctctgattgccaagaagaaccccaag
B D    American alligator gccattgatcgccaagaagaaccccaag
 D      Green seaturtle gcctctcattgccaagaagaatcccaaa
 D      Painted turtle gcctctcattgccaaaaagaaccccaag
 D Chinese softshell turtle gcctctcattgccaaaaagaaccccaag
 D  Spiny softshell turtle gcctctcattgccaaaaagaaccccaag
B D          Lizard gcctcttattgccaaaaagaaccccaag
B D       X. tropicalis gcctctcattgctaagaagaatcccaag
B D        Coelacanth gcctctcatcgccaagaagaatccgaag
B D         Tetraodon gcccatgatcgccaagaagaaccccaag
B D           Fugu gcccatgattgcaaagaagaatcccaag
    Yellowbelly pufferfish gcctttaattgcagctaagaatcccaaa
B D       Nile tilapia gccgatgatcgccaagaagaaccctaag
     Princess of Burundi gccgatgatcgccaagaagaaccctaag
    Burton's mouthbreeder gccgatgatcgccaagaagaaccctaag
         Zebra mbuna gccgatgatcgccaagaagaaccctaag
     Pundamilia nyererei gcctctcattgccaagaagaacccgaag
B D          Medaka gccaatgatcgccaagaagaaccccaag
      Southern platyfish gccgatgatagccaagaagaacccgaag
B D        Stickleback gccgatgatcgccaggaagaatcctaag
B D       Atlantic cod gccgctcatcgccgctaagaaccccaag
B D         Zebrafish gcccatgattgctaagaagaaccctaaa
   Mexican tetra (cavefish) gcctatgatagctaagaagaaccccaag
         Spotted gar gcccatgatcgccaaaaagaaccccaaa
        Weddell seal ============================

Inserts between block 1 and 2 in window
 D      Scarlet macaw 1944bp

Alignment block 2 of 191 in window, 7893314 - 7893357, 44 bps 
B D           Human atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D           Chimp atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Gorilla atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D         Orangutan atcccaatgtccaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Gibbon atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Rhesus atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D    Crab-eating macaque atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Baboon atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D       Green monkey atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D         Marmoset atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D      Squirrel monkey atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D         Bushbaby atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggctaagtggag
      Chinese tree shrew atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D         Squirrel atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
    Lesser Egyptian jerboa atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
         Prairie vole atcccaatgtcgaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D      Chinese hamster atcccgatgtcaaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
        Golden hamster atcccgatgtcgaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D           Mouse atcccgatgtcaaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D            Rat atcccgatgtcgaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D      Naked mole-rat atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D        Guinea pig atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
          Chinchilla atcccaatgtctaagatgatgaccattcttggggccaagtggag
       Brush-tailed rat atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D          Rabbit atcccaatgtccaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D           Pika atcccgatgtctaaaatgatgaccattcttggggccaaatggag
B D            Pig atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D          Alpaca atcccaatgtcaaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
        Bactrian camel atcccaatgtcgaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D          Dolphin atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
         Killer whale atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
       Tibetan antelope atcccaatgtctaagatgatgaccattctcggggccaagtggag
B D            Cow atcccaatgtctaagatgatgaccattctcggggccaagtggag
B D           Sheep atcccaatgtctaagatgatgaccattctcggggccaagtggag
        Domestic goat atcccaatgtctaagatgatgaccattctcggggccaagtggag
B D           Horse atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D     White rhinoceros atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D            Cat atcccgatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D            Dog atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Ferret  atcccaatgtctaagatgatgaccatcctcggggccaagtggag
B D           Panda atcccgatgtctaagatgatgaccatcctcggggccaagtggag
        Pacific walrus atcccgatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
       Black flying-fox atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D          Megabat atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
        Big brown bat atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
     David's myotis (bat) atcccaatgtcgaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D         Microbat atcccaatgtcgaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D         Hedgehog atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D           Shrew atcccaatgtctaagatgatgactatccttggggccaaatggag
       Star-nosed mole atcccaatgtccaagatgatgaccatcctcggggccaaatggag
B D         Elephant atcccaatgtctaaaatgatgaccatccttggggccaagtggag
     Cape elephant shrew atcccaatgtctaaaatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D          Manatee atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
       Cape golden mole atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggagccaagtggag
B D          Tenrec atcccgatgtccaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
           Aardvark atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaagtggag
B D         Armadillo atcccaatgtctaagatgatgaccatccttggggccaaatggag
B D          Opossum attccaatgtctaagatgatgacaatcctaggggctaagtggcg
B D      Tasmanian devil attccaatgtctaagatgatgacaatcttaggggccaaatggcg
B D          Wallaby attccaatgtctaaaatgatgacaatcctaggggccaagtggcg
B D         Platypus atccccatgtccaagatgatgacggtgctcggggccaagtggcg
 D        Rock pigeon atccccatgtccaagatgatgaccatcctgggcgccaagtggcg
 D       Saker falcon atccccatgtccaagatgatgactgtgctcggtgccaagtggcg
 D     Peregrine falcon atccccatgtccaagatgatgactgtgctcggtgccaagtggcg
 D    Collared flycatcher atccccatgtccaagatgatgacagtgctcggtgccaagtggcg
 D  White-throated sparrow atccccatgtccaagatgatgaccgtgctgggtgccaagtggcg
B D    Medium ground finch atccccatgtccaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D        Zebra finch atccccatgtccaagatgatgacggtgctcggtgccaagtggcg
      Tibetan ground jay atccccatgtccaagatgatgacggtgctcggcgccaagtggcg
B D        Budgerigar atccccatgtccaagatgatgacggtgctgggtgccaagtggcg
 D          Parrot atagcagtgtcaaagatgatgatggtactgggagccaaatggag
 D       Scarlet macaw atagcagtgtcgaagatgatgatggtactgggagccaaatggag
 D       Mallard duck atccccatgtccaagatgatgactgtgcttggggccaagtggcg
B D          Chicken atccccatgtccaagatgatgacagtgcttggtgccaagtggcg
B D          Turkey atccccatgtccaagatgatgactgtgcttggtgccaagtggcg
B D    American alligator atccccatgtcaaagatgatgaccatcctaggcgccaagtggcg
 D      Green seaturtle atccccatgtccaagatgatgacggtgcttggtgccaaatggcg
 D      Painted turtle atccccatgtccaagatgatgaccatcctgggagccaagtggcg
 D Chinese softshell turtle atccccatgtccaagatgatgaccatccttggagccaagtggcg
 D  Spiny softshell turtle atccccatgtccaagatgatgaccatccttggagccaagtggcg
B D          Lizard attccaatgtccaaaatgatgaccatcatgggagccaaatggcg
B D       X. tropicalis attcccatgtccaagatgatgaccattctaggtgccaagtggag
B D        Coelacanth attcccatgtccaagatgatgaccatcctcggtgccaagtggcg
B D         Tetraodon atccccatgtccaagatgatgaccatcttgggggtcaagtggag
B D           Fugu atccccatgtcaaagatgatgaccatcctgggggtgaagtggag
    Yellowbelly pufferfish attgctgtatctaagatgatgacattaatgatggccaagtggag
B D       Nile tilapia atccccatgtcaaagatgatgaccatcctgggggtcaagtggag
     Princess of Burundi atccccatgtcaaagatgatgaccatcctgggggtcaagtggag
    Burton's mouthbreeder atccccatgtcaaagatgatgaccatcctgggggtcaagtggag
         Zebra mbuna atccccatgtcaaagatgatgaccatcctgggggtcaagtggag
     Pundamilia nyererei attcccatgtcaaagatgatgacagtgttaggggccaagtggcg
B D          Medaka atccccatgtcaaaaatgatgaccatcctgggggtcaaatggag
      Southern platyfish atccccatgtcgaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D        Stickleback atccccatgtcgaagatgatgaccatcctgggggccaagtggag
B D       Atlantic cod atcgccgtgtctaagatgatgaccttgatgatggccaagtggcg
B D         Zebrafish atccccatgtccaagatgatgaccattcttggggccaaatggcg
   Mexican tetra (cavefish) atccctatgtctaaaatgatgaccatcctgggagcgaaatggag
         Spotted gar atccccatgtccaagatgatgaccatcctaggtgccaagtggcg
        Weddell seal ============================================

Alignment block 3 of 191 in window, 7893358 - 7893359, 2 bps 
B D           Human ag
B D           Chimp ag
B D          Gorilla ag
B D         Orangutan ag
B D          Gibbon ag
B D          Rhesus ag
B D    Crab-eating macaque ag
B D          Baboon ag
B D       Green monkey ag
B D         Marmoset ag
B D      Squirrel monkey ag
B D         Bushbaby ag
      Chinese tree shrew ag
B D         Squirrel ag
    Lesser Egyptian jerboa ag
         Prairie vole ag
B D      Chinese hamster ag
        Golden hamster ag
B D           Mouse ag
B D            Rat ag
B D      Naked mole-rat ag
B D        Guinea pig ag
          Chinchilla ag
       Brush-tailed rat ag
B D          Rabbit ag
B D           Pika ag
B D            Pig ag
B D          Alpaca ag
        Bactrian camel ag
B D          Dolphin ag
         Killer whale ag
       Tibetan antelope ag
B D            Cow ag
B D           Sheep ag
        Domestic goat ag
B D           Horse ag
B D     White rhinoceros ag
B D            Cat ag
B D            Dog ag
B D           Panda ag
        Pacific walrus ag
       Black flying-fox ag
B D          Megabat ag
        Big brown bat ag
     David's myotis (bat) ag
B D         Microbat ag
B D         Hedgehog ag
B D           Shrew ag
       Star-nosed mole ag
B D         Elephant ag
     Cape elephant shrew ag
B D          Manatee ag
       Cape golden mole ag
B D          Tenrec ag
           Aardvark ag
B D         Armadillo ag
B D          Opossum ag
B D      Tasmanian devil ag
B D          Wallaby ag
B D         Platypus ag
 D        Rock pigeon cg
 D       Saker falcon gg
 D     Peregrine falcon gg
 D    Collared flycatcher ag
 D  White-throated sparrow ag
B D    Medium ground finch gg
B D        Zebra finch ag
      Tibetan ground jay ag
B D        Budgerigar tg
 D          Parrot ag
 D       Scarlet macaw ag
 D       Mallard duck ag
B D          Chicken ag
B D          Turkey ag
B D    American alligator tg
 D      Green seaturtle ag
 D      Painted turtle gg
 D Chinese softshell turtle gg
 D  Spiny softshell turtle gg
B D          Lizard gg
B D       X. tropicalis gg
B D        Coelacanth cg
B D         Tetraodon ag
B D           Fugu ag
    Yellowbelly pufferfish ag
B D       Nile tilapia gg
     Princess of Burundi gg
    Burton's mouthbreeder gg
         Zebra mbuna gg
     Pundamilia nyererei gg
B D          Medaka gg
      Southern platyfish gg
B D        Stickleback gg
B D       Atlantic cod cg
B D         Zebrafish gg
   Mexican tetra (cavefish) ag
         Spotted gar tg
B D          Ferret  NN
        Weddell seal ==

Inserts between block 3 and 4 in window
 D  Spiny softshell turtle 55374bp

Alignment block 4 of 191 in window, 7893360 - 7893363, 4 bps 
B D           Human agtt
B D           Chimp agtt
B D          Gorilla agtt
B D         Orangutan agtt
B D          Gibbon agtt
B D          Rhesus agtt
B D    Crab-eating macaque agtt
B D          Baboon agtt
B D       Green monkey agtt
B D         Marmoset aatt
B D      Squirrel monkey aatt
B D         Bushbaby agtt
      Chinese tree shrew agtt
B D         Squirrel agtt
    Lesser Egyptian jerboa agtt
         Prairie vole agtt
B D      Chinese hamster agtt
        Golden hamster agtt
B D           Mouse agtt
B D            Rat agtt
B D      Naked mole-rat agtt
B D        Guinea pig agtt
          Chinchilla agtt
       Brush-tailed rat aatt
B D          Rabbit agtt
B D           Pika agtt
B D            Pig agtt
B D          Alpaca agtt
        Bactrian camel agtt
B D          Dolphin agtt
         Killer whale agtt
       Tibetan antelope agtt
B D            Cow agtt
B D           Sheep agtt
        Domestic goat agtt
B D           Horse agtt
B D     White rhinoceros agtt
B D            Cat agtt
B D            Dog agtt
B D           Panda agtt
        Pacific walrus agtt
       Black flying-fox agtt
B D          Megabat agtt
        Big brown bat agtt
     David's myotis (bat) agtt
B D         Microbat agtt
B D         Hedgehog agtt
B D           Shrew agtt
       Star-nosed mole agtt
B D         Elephant agtt
     Cape elephant shrew agtt
B D          Manatee agtt
       Cape golden mole agtt
B D          Tenrec aatt
           Aardvark agtt
B D         Armadillo agtt
B D          Opossum aatt
B D      Tasmanian devil aatt
B D          Wallaby aatt
B D         Platypus agtt
 D        Rock pigeon agtt
 D       Saker falcon agtt
 D     Peregrine falcon agtt
 D    Collared flycatcher agtt
 D  White-throated sparrow agtt
B D    Medium ground finch agtt
B D        Zebra finch agtt
      Tibetan ground jay agtt
B D        Budgerigar agtt
 D          Parrot agtt
 D       Scarlet macaw agtt
 D       Mallard duck agtt
B D          Chicken agtt
B D          Turkey agtt
B D    American alligator agtt
 D      Green seaturtle aatt
 D      Painted turtle agtt
 D Chinese softshell turtle agtt
 D  Spiny softshell turtle aatt
B D          Lizard aatt
B D       X. tropicalis aatt
B D        Coelacanth agtt
B D         Tetraodon agtt
B D           Fugu agtt
    Yellowbelly pufferfish agtt
B D       Nile tilapia agtt
     Princess of Burundi agtt
    Burton's mouthbreeder agtt
         Zebra mbuna agtt
     Pundamilia nyererei agtt
B D          Medaka aatt
      Southern platyfish agtt
B D        Stickleback ag-t
B D       Atlantic cod agtt
B D         Zebrafish agtt
   Mexican tetra (cavefish) agtt
         Spotted gar aatt
B D          Ferret  NNNN
        Weddell seal ====

Inserts between block 4 and 5 in window
 D       Rock pigeon 88bp

Alignment block 5 of 191 in window, 7893364 - 7893393, 30 bps 
B D           Human cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Chimp cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Gorilla cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Orangutan cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Gibbon cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Rhesus cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D    Crab-eating macaque cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Baboon cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D       Green monkey cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Marmoset cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D      Squirrel monkey cagcgcgaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Bushbaby cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
      Chinese tree shrew cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Squirrel cagcgccaa-caacccctttaagg----------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
         Prairie vole cagcgccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
B D      Chinese hamster cagcgccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
        Golden hamster cagcgccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
B D           Mouse cagtgccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
B D            Rat cagcgccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
B D      Naked mole-rat cagcgccaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
B D        Guinea pig cagcgctaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
          Chinchilla cagcgcaaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
       Brush-tailed rat cagcgctaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
B D          Rabbit cagcgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Pika cagcgctaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
B D            Pig cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Alpaca cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
        Bactrian camel cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Dolphin cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
         Killer whale cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
       Tibetan antelope cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D            Cow cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Sheep cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
        Domestic goat cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Horse cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D     White rhinoceros cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D            Cat cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D            Dog cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Panda cagtgccaa-cagcccctgcaggt----------------------------------------------
        Pacific walrus cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
       Black flying-fox cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Megabat cagcgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
        Big brown bat cagtgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
     David's myotis (bat) cagtgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Microbat cagtgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Hedgehog cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Shrew cagcgccaa-taaccctttcaagg----------------------------------------------
       Star-nosed mole cagcgccaa-caatcccttcaagg----------------------------------------------
B D         Elephant cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
     Cape elephant shrew cagcgccaa-taacccttttaagg----------------------------------------------
B D          Manatee cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
       Cape golden mole cagcgccaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Tenrec cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
           Aardvark cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D         Armadillo cagcgcaaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Opossum cagtgccaa-caacccttttaaag----------------------------------------------
B D      Tasmanian devil cagtgccaa-caacccttttaagg----------------------------------------------
B D          Wallaby cagtgccaa-caacccttttaagg----------------------------------------------
B D         Platypus cagtgccaa-caacccgtttaagg----------------------------------------------
 D        Rock pigeon tagcacaaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
 D       Saker falcon cagtgccaa-caacccattcaagg----------------------------------------------
 D     Peregrine falcon cagtgccaa-caacccattcaagg----------------------------------------------
 D    Collared flycatcher cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
 D  White-throated sparrow cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D    Medium ground finch cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D        Zebra finch cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
      Tibetan ground jay cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D        Budgerigar cagcgccaa-caacccgttcaaag----------------------------------------------
 D          Parrot cagcacaaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
 D       Scarlet macaw cagcacaaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
 D       Mallard duck cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Chicken cagtgccaa-caacccattcaagg----------------------------------------------
B D          Turkey cagtgccaa-caacccgttcaagg----------------------------------------------
B D    American alligator cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
 D      Green seaturtle cagcgccaa-caacccgttcaaag----------------------------------------------
 D      Painted turtle cagcgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
 D Chinese softshell turtle aggagaggactacatgttgtgcta----------------------------------------------
 D  Spiny softshell turtle cagtgccaaacaaccggttcaagg----------------------------------------------
B D          Lizard cagtgccaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
B D       X. tropicalis cagcgcaaa-caatcctttcaaat----------------------------------------------
B D        Coelacanth cagcgccaa-caacccgtttaaag----------------------------------------------
B D         Tetraodon cagctctaa-taaccccttcaagg----------------------------------------------
B D           Fugu cagctccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
    Yellowbelly pufferfish cagtaccaa-caatcctcttaaggtatttcagatgaaccaggttggagctctcagatttggcgagttgct
B D       Nile tilapia tagctctaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
     Princess of Burundi tagctctaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
    Burton's mouthbreeder tagctctaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
         Zebra mbuna tagctctaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
     Pundamilia nyererei cagtgccaa-caacccgttcaaag----------------------------------------------
B D          Medaka cagttcaaa-taaccctttcaaag----------------------------------------------
      Southern platyfish cagctccaa-caaccccttcaaag----------------------------------------------
B D        Stickleback cagctc-aa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D       Atlantic cod cagcaccaa-caacccgctcaagg----------------------------------------------
B D         Zebrafish cagctccaa-taatccattcaagg----------------------------------------------
   Mexican tetra (cavefish) tagctccaa-taaccccttcaaag----------------------------------------------
         Spotted gar cagtgccaa-caaccccttcaagg----------------------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ======================================================================

            Human ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Chimp ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Gorilla ------------------------gg-------------------------------tcagc
          Orangutan ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Gibbon ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Rhesus ------------------------gg-------------------------------tcagc
     Crab-eating macaque ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Baboon ------------------------gg-------------------------------tcagc
         Green monkey ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Marmoset ------------------------gg-------------------------------tcagc
       Squirrel monkey ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Bushbaby ------------------------gg-------------------------------tcagc
      Chinese tree shrew ------------------------gg-------------------------------ccagc
           Squirrel ------------------------gg-------------------------------tcagc
    Lesser Egyptian jerboa ------------------------gg-------------------------------tcagc
         Prairie vole ------------------------gg-------------------------------tcagc
       Chinese hamster ------------------------gg-------------------------------tcagc
        Golden hamster ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Mouse ------------------------gg-------------------------------tcggc
             Rat ------------------------gg-------------------------------tcagc
        Naked mole-rat ------------------------gg-------------------------------tcagc
          Guinea pig ------------------------gg-------------------------------tcagc
          Chinchilla ------------------------gg-------------------------------tcagc
       Brush-tailed rat ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Rabbit ------------------------gg-------------------------------tcagc
             Pika ------------------------gg-------------------------------tcagc
             Pig ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Alpaca ------------------------gg-------------------------------tcggc
        Bactrian camel ------------------------gg-------------------------------tcggc
           Dolphin ------------------------gg-------------------------------tcggc
         Killer whale ------------------------gg-------------------------------tcggc
       Tibetan antelope ------------------------gg-------------------------------tcggc
             Cow ------------------------gg-------------------------------tcggc
            Sheep ------------------------gg------------------------------------
        Domestic goat ------------------------gg-------------------------------tcggc
            Horse ------------------------gg-------------------------------tcagc
       White rhinoceros ------------------------gg-------------------------------tcagc
             Cat ------------------------gg-------------------------------tcggc
             Dog ------------------------gg-------------------------------tcggc
            Panda ------------------------gg-------------------------------ccggc
        Pacific walrus ------------------------gg-------------------------------tcggc
       Black flying-fox ------------------------gg-------------------------------tcggc
           Megabat ------------------------gg-------------------------------tcggc
        Big brown bat ------------------------gg-------------------------------tcagc
     David's myotis (bat) ------------------------gg-------------------------------tcggc
           Microbat ------------------------gg-------------------------------tcggc
           Hedgehog ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Shrew ------------------------gg-------------------------------tcagc
       Star-nosed mole ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Elephant ------------------------gg-------------------------------tcagc
     Cape elephant shrew ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Manatee ------------------------gg-------------------------------tcagc
       Cape golden mole ------------------------gg-------------------------------tcagc
            Tenrec ------------------------gg-------------------------------tcggc
           Aardvark ------------------------gg-------------------------------tcagc
          Armadillo ------------------------gg-------------------------------tcagc
           Opossum ------------------------gt-------------------------------tcagc
       Tasmanian devil ------------------------gt-------------------------------tctgc
           Wallaby ------------------------gt-------------------------------tcagc
           Platypus ------------------------gg-------------------------------agctc
         Rock pigeon ------------------------ga-----agttc--------------------------
         Saker falcon ------------------------gc------------------------------------
       Peregrine falcon ------------------------gc------------------------------------
     Collared flycatcher ------------------------gc------------------------------------
    White-throated sparrow ------------------------gc------------------------------------
     Medium ground finch ------------------------gctcggc-------------------------------
         Zebra finch ------------------------gc------------------------------------
      Tibetan ground jay ------------------------gc------------------------------------
          Budgerigar ------------------------gc-----agctc--------------------------
            Parrot ------------------------ga-----agttcagg-----------------------
        Scarlet macaw ------------------------ga-----agttcagg-----------------------
         Mallard duck ------------------------gc------------------------------------
           Chicken ------------------------gc------------------------------------
            Turkey ------------------------gc------------------------------------
      American alligator ------------------------gc-------------tcagc------------------
       Green seaturtle ------------------------gc------------------agctcggc----------
        Painted turtle ---------------------------------------------gctcggc----------
   Chinese softshell turtle ------------------------gc------------------caattgtg----------
    Spiny softshell turtle ------------------------gc------------------agttcggc----------
            Lizard ------------------------gg--------------------------tcaac-----
        X. tropicalis ------------------------cc-------------------------------tcacc
          Coelacanth ------------------------gg-------------------------------gcggc
          Tetraodon ------------------------ga-------------------------------aacgc
             Fugu ------------------------gc-------------------------------aacgc
    Yellowbelly pufferfish gtggcgcgtgtctcagtgctgcgtgc-------------------------------tgtgt
         Nile tilapia ------------------------gc-------------------------------aacgc
     Princess of Burundi ------------------------gc-------------------------------aacgc
    Burton's mouthbreeder ------------------------gc-------------------------------aacgc
         Zebra mbuna ------------------------gc-------------------------------aacgc
     Pundamilia nyererei ------------------------gt-------------------------------gcatc
            Medaka ------------------------gc-------------------------------aatgc
      Southern platyfish ------------------------gc-------------------------------aacgc
         Stickleback ------------------------gc-------------------------------aacgc
         Atlantic cod ------------------------ta-------------------------------acgcc
          Zebrafish ------------------------gt-------------------------------tcggc
   Mexican tetra (cavefish) ------------------------gt-------------------------------tctgc
         Spotted gar ------------------------gg-------------------------------tctgc
           Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         Weddell seal ==============================================================

Inserts between block 5 and 6 in window
 D       Rock pigeon 3bp
B D   Medium ground finch 497bp
B D        Coelacanth 3bp

Alignment block 6 of 191 in window, 7893394 - 7893409, 16 bps 
B D           Human agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D           Chimp agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D          Gorilla agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D         Orangutan agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D          Gibbon agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D          Rhesus agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D    Crab-eating macaque agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D          Baboon agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D       Green monkey agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D         Marmoset agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
B D      Squirrel monkey agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
B D         Bushbaby agct-g----ctgtgg---------------ca------gca
      Chinese tree shrew agct-g----ccgtgg---------------cg------ggg
B D         Squirrel agct-g----ctgtgg---------------ct------gcg
    Lesser Egyptian jerboa agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
         Prairie vole agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D      Chinese hamster agct-g----ctgtgg---------------cg------gga
        Golden hamster agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D           Mouse agct-g----ccgtgg---------------cg------gcg
B D            Rat agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
B D      Naked mole-rat agct-g----ctgtgg---------------ct------gca
B D        Guinea pig agct-g----ctgtgg---------------ca------gcg
          Chinchilla agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
       Brush-tailed rat agct-g----ctgtgg---------------ca------gca
B D          Rabbit agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D           Pika agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
B D            Pig agct-g----ctgtgg---------------ca------gca
B D          Alpaca agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
        Bactrian camel agctgg----ccgtgg---------------cg------gcg
B D          Dolphin agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
         Killer whale agct-g----ctgtgg---------------ca------gca
       Tibetan antelope ggct-g----ctgtggggggcnnnnnnnnnncg------gcg
B D            Cow ggct-g----ctgtgg---------------ca------gcg
        Domestic goat ggct-g----ctgtgg---------------ca------gca
B D           Horse agct-g----ctgttg---------------cg------gcc
B D     White rhinoceros agct-g----ctgttg---------------cg------gca
B D            Cat agct-g----ccgtgg---------------cg------gcg
B D            Dog agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D           Panda agcc-g----ctgtgg---------------cg------tcg
        Pacific walrus ggct-g----ctgtgg---------------cg------gct
       Black flying-fox agct-g----ctgtag---------------cg------gca
B D          Megabat agct-g----ctgtag---------------cg------gca
        Big brown bat agca-g----ctgtgg---------------ca------gca
     David's myotis (bat) agca-g----ctgtgg---------------ca------gca
B D         Microbat agca-g----ctgtgg---------------ca------gca
B D         Hedgehog agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
B D           Shrew agct-g----ctgtgg---------------ca------gca
       Star-nosed mole agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D         Elephant agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
     Cape elephant shrew agct-g----ctgtag---------------cg------gca
B D          Manatee agct-g----ctgtgg---------------cg------gca
       Cape golden mole agct-g----ctgtag---------------ca------gcg
B D          Tenrec agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
           Aardvark agct-g----ctgtgg---------------ca------gcg
B D         Armadillo agct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
B D          Opossum agca-g----cagtgg---------------ca------gct
B D      Tasmanian devil agca-g----ctgtgg---------------ca------gcc
B D          Wallaby agca-g----ctgtag---------------ca------gcc
B D         Platypus ggcc-g----ctgcgg---------------ct------gct
 D        Rock pigeon tgca-t----ctgtgg---------------ca------gct
 D       Saker falcon agct-c--------gg---------------ca------gca
 D     Peregrine falcon agct-c--------gg---------------ca------gca
 D    Collared flycatcher agct-c--------gg---------------cg------gcg
 D  White-throated sparrow agct-c--------gg---------------cg------gcg
B D    Medium ground finch agct-c--------gg---------------cg------gcg
B D        Zebra finch agct-c--------gg---------------cg------gcg
      Tibetan ground jay agct-c--------gg---------------cg------gcg
B D        Budgerigar --------------gg---------------ca------gcc
 D          Parrot tgca-t----ctgtgg---------------cg------gct
 D       Scarlet macaw tgca-t----ctgtgg---------------ca------gct
 D       Mallard duck agct-c--------ag---------------cg------gct
B D          Chicken agct-c--------gg---------------cg------gcg
B D          Turkey agct-c--------gg---------------ca------gca
B D    American alligator tgct-g----ccgtag---------------cc------gcc
 D      Green seaturtle -----------cgcgg---------------ca------gcc
 D      Painted turtle -----------agcgg---------------ct------gtg
 D Chinese softshell turtle -----------agctg---------------ga------gaa
 D  Spiny softshell turtle -----------tgctg---------------ca------gca
B D          Lizard agca-g----ctgtgg---------------ct------gcc
B D       X. tropicalis tgca-g----cggtgg---------------cg------gcc
B D        Coelacanth ggcg-g----cagtgg---------------cg------gcg
B D         Tetraodon cgca-g----ccgttg---------------cc------gcg
B D           Fugu tgca-g----ccgtcg---------------cg------gcg
    Yellowbelly pufferfish tgca-gggctctgcca---------------cggctaatgcg
B D       Nile tilapia cgca-g----ctgtgg---------------cg------gcg
     Princess of Burundi tgca-g----ctgtgg---------------cg------gcg
    Burton's mouthbreeder tgca-g----ctgtgg---------------cg------gcg
         Zebra mbuna tgca-g----ctgtgg---------------cg------gcg
     Pundamilia nyererei tgcc-a----ccgctg---------------tg------gcc
B D          Medaka tgct-g----ctgtgg---------------cg------gcg
      Southern platyfish cgct-g----ccgtcg---------------ca------gcc
B D        Stickleback cgct-g----ccgtcg---------------cg------gcg
B D       Atlantic cod tcct-g----ccctgc---------------gt------gcg
B D         Zebrafish agca-g----ccgtcg---------------ct------gca
   Mexican tetra (cavefish) tgcc-a----ctgttg---------------ct------gct
         Spotted gar tgcc-g----ctgtgg---------------ct------gct
B D           Sheep ------------------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ==========================================

Inserts between block 6 and 7 in window
B D       Atlantic cod 620bp

Alignment block 7 of 191 in window, 7893410 - 7893416, 7 bps 
B D           Human gcagcgg
B D           Chimp gcagcgg
B D          Gorilla gcagcgg
B D         Orangutan gcagcgg
B D          Gibbon gcagcgg
B D          Rhesus gcagcgg
B D    Crab-eating macaque gcagcgg
B D          Baboon gcagcgg
B D       Green monkey gcagcgg
B D         Marmoset gcagcag
B D      Squirrel monkey gcagcag
B D         Bushbaby gcagcag
      Chinese tree shrew ggggggg
B D         Squirrel gcagcag
    Lesser Egyptian jerboa gcggcgg
         Prairie vole gcggcgg
B D      Chinese hamster ggagcag
        Golden hamster gcagcag
B D           Mouse gcagcgg
B D            Rat gcggcag
B D      Naked mole-rat gcagcag
B D        Guinea pig gcggcag
          Chinchilla gcagcag
       Brush-tailed rat gcggcag
B D          Rabbit gcggcgg
B D           Pika gcggcgg
B D            Pig gcagcag
B D          Alpaca gcggcgg
        Bactrian camel gcggcag
B D          Dolphin gcggcgg
         Killer whale gcggcgg
       Tibetan antelope gcagctg
B D            Cow gcagcgg
        Domestic goat gcagcgg
B D           Horse gcagcgg
B D     White rhinoceros gcagcgg
B D            Cat gccgcgg
B D            Dog gcggcgg
B D           Panda gcggcgg
        Pacific walrus gcagcgg
       Black flying-fox gcggccg
B D          Megabat gcggccg
        Big brown bat gcagcgg
     David's myotis (bat) gcagcgg
B D         Microbat gcagcgg
B D         Hedgehog gcagcag
B D           Shrew gcagcag
       Star-nosed mole gcggcag
B D         Elephant gcggcag
     Cape elephant shrew gcagcag
B D          Manatee gcagcag
       Cape golden mole gcagcgg
B D          Tenrec gcagcgg
           Aardvark gccgcag
B D         Armadillo gcggcgg
B D          Opossum gcagcag
B D      Tasmanian devil gcagcag
B D          Wallaby gcagctg
B D         Platypus gcggccg
 D        Rock pigeon gctgcag
 D       Saker falcon gcggcag
 D     Peregrine falcon gcggcag
 D    Collared flycatcher gcggctg
 D  White-throated sparrow gcggccg
B D    Medium ground finch gcggccg
B D        Zebra finch gcggcgg
      Tibetan ground jay gcggctg
B D        Budgerigar gcggccg
 D          Parrot gctgcgg
 D       Scarlet macaw gctgcag
 D       Mallard duck gcagccg
B D          Chicken gcagcag
B D          Turkey gcagcag
B D    American alligator gcagccg
 D      Green seaturtle gcagggg
 D      Painted turtle gcggcgg
 D Chinese softshell turtle agaatta
 D  Spiny softshell turtle gcagctc
B D          Lizard gctgcag
B D       X. tropicalis gtggcag
B D        Coelacanth gcggcgg
B D         Tetraodon gcggccg
B D           Fugu gccgctg
    Yellowbelly pufferfish gccctgg
B D       Nile tilapia gcggctg
     Princess of Burundi gcggctg
    Burton's mouthbreeder gcggctg
         Zebra mbuna gcggctg
     Pundamilia nyererei gccgctg
B D          Medaka gcagctg
      Southern platyfish gctgctg
B D        Stickleback gcggccg
B D         Zebrafish gctgctg
   Mexican tetra (cavefish) gctgccg
         Spotted gar gctgccg
B D           Sheep -------
B D          Ferret  NNNNNNN
        Weddell seal =======
B D       Atlantic cod =======

Inserts between block 7 and 8 in window
     Pundamilia nyererei 624bp

Alignment block 8 of 191 in window, 7893417 - 7893417, 1 bps 
B D           Human c
B D           Chimp c
B D          Gorilla c
B D         Orangutan c
B D          Gibbon c
B D          Rhesus c
B D    Crab-eating macaque c
B D          Baboon c
B D       Green monkey c
B D         Marmoset c
B D      Squirrel monkey c
B D         Bushbaby c
      Chinese tree shrew c
B D         Squirrel c
    Lesser Egyptian jerboa c
         Prairie vole c
B D      Chinese hamster n
        Golden hamster c
B D           Mouse c
B D            Rat c
B D      Naked mole-rat c
B D        Guinea pig c
          Chinchilla c
       Brush-tailed rat c
B D          Rabbit c
B D           Pika c
B D            Pig c
B D          Alpaca c
        Bactrian camel c
B D          Dolphin c
         Killer whale c
       Tibetan antelope t
B D            Cow c
        Domestic goat c
B D           Horse c
B D     White rhinoceros c
B D            Cat c
B D            Dog c
B D           Panda c
        Pacific walrus c
       Black flying-fox c
B D          Megabat c
        Big brown bat c
     David's myotis (bat) c
B D         Microbat c
B D         Hedgehog c
B D           Shrew c
       Star-nosed mole c
B D         Elephant c
     Cape elephant shrew c
B D          Manatee c
       Cape golden mole c
B D          Tenrec c
           Aardvark c
B D         Armadillo c
B D          Opossum c
B D      Tasmanian devil c
B D          Wallaby c
B D         Platypus t
 D        Rock pigeon c
 D       Saker falcon c
 D     Peregrine falcon c
 D    Collared flycatcher c
 D  White-throated sparrow c
B D    Medium ground finch c
B D        Zebra finch c
      Tibetan ground jay c
B D        Budgerigar c
 D          Parrot c
 D       Scarlet macaw c
 D       Mallard duck c
B D          Chicken c
B D          Turkey c
B D    American alligator c
 D      Green seaturtle g
 D      Painted turtle c
 D Chinese softshell turtle a
 D  Spiny softshell turtle c
B D          Lizard c
B D       X. tropicalis c
B D        Coelacanth c
B D         Tetraodon c
B D           Fugu c
    Yellowbelly pufferfish c
B D       Nile tilapia c
     Princess of Burundi c
    Burton's mouthbreeder c
         Zebra mbuna c
     Pundamilia nyererei c
B D          Medaka c
      Southern platyfish c
B D        Stickleback c
B D         Zebrafish c
   Mexican tetra (cavefish) c
         Spotted gar c
B D           Sheep -
B D          Ferret  N
        Weddell seal =
B D       Atlantic cod =

Alignment block 9 of 191 in window, 7893418 - 7893429, 12 bps 
B D           Human agcag-------------------cagcagc
B D           Chimp agcag-------------------cagcagc
B D          Gorilla agcag-------------------cagcagc
B D         Orangutan agcgg-------------------cagcagc
B D          Gibbon agcag-------------------cagcagc
B D          Rhesus agcag-------------------cagcagc
B D    Crab-eating macaque agcag-------------------cagcagc
B D          Baboon agcag-------------------cagcagc
B D       Green monkey agcag-------------------cagcagc
B D         Marmoset agcag-------------------cagcagc
B D      Squirrel monkey agcag-------------------cagcagc
B D         Bushbaby agcag-------------------cagcagc
B D         Squirrel agcag-------------------cagcagc
    Lesser Egyptian jerboa ggcgg-------------------cggcggc
         Prairie vole agcgg-------------------cggcagc
        Golden hamster ggcgg-------------------cggcagc
B D           Mouse agcag-------------------cagcagc
B D            Rat ggcag-------------------cagcagc
B D      Naked mole-rat cgcag-------------------cagcagc
B D        Guinea pig agcag-------------------cagcagc
          Chinchilla agcgg-------------------ccgcagc
       Brush-tailed rat agcgg-------------------cagcagc
B D          Rabbit ggcgg-------------------cagcagc
B D           Pika agcag-------------------cagcggc
B D            Pig cgccg-------------------cagccgc
B D          Alpaca ggcgg-------------------cggccgc
        Bactrian camel ggcag-------------------cggccgc
B D          Dolphin agcgg-------------------cggccgc
         Killer whale agcgg-------------------cggccgc
       Tibetan antelope agct---------------------------
B D            Cow agcag-------------------cggcggc
        Domestic goat ggcgg-------------------ggg----
B D           Horse cgcag-------------------cggccgc
B D     White rhinoceros agcag-------------------cagccgc
B D            Cat ggcgg-------------------cggccgc
B D            Dog agcag-------------------cggccgc
B D           Panda cgcag-------------------cggctgc
        Pacific walrus cgcgg-------------------cggctgc
       Black flying-fox ggcag-------------------cagccgc
B D          Megabat ggcag-------------------cagccgc
        Big brown bat tgcag-------------------cagccgc
     David's myotis (bat) tgcag-------------------cagccgc
B D         Microbat tgcag-------------------cagccgc
B D         Hedgehog agcag-------------------ctgctgc
B D           Shrew agcag-------------------cggctgc
       Star-nosed mole agcgg-------------------cggctgc
B D         Elephant ggcgg-------------------cagcagc
     Cape elephant shrew agcag-------------------cggccgc
B D          Manatee ggcag-------------------cagcagc
       Cape golden mole agcag-------------------cagcagc
B D          Tenrec agcgg-------------------cggcggc
           Aardvark agcgg-------------------cagcagc
B D         Armadillo cgcag-------------------cagcagc
B D          Opossum agcag-------------------ctgcggc
B D      Tasmanian devil agcag-------------------ctgcagc
B D          Wallaby agcag-------------------cagcagc
B D         Platypus agcag-------------------cggcagt
 D        Rock pigeon ggcag-------------------ctgttgc
 D       Saker falcon agcgg-------------------ccattgc
 D     Peregrine falcon agcgg-------------------ccattgc
 D    Collared flycatcher ggcgg-------------------ctgtggc
 D  White-throated sparrow ggccg-------------------ctgtggc
B D    Medium ground finch ggccg-------------------ctgt---
B D        Zebra finch ggcag-------------------ccgtggc
      Tibetan ground jay ggcag-------------------ctgttgc
B D        Budgerigar cgcgg-------------------ccattgc
 D          Parrot tgcag-------------------ctgttgc
 D       Scarlet macaw tgcag-------------------ctgttgc
 D       Mallard duck ggcag-------------------ccgtcgc
B D          Chicken ggcag-------------------ccgtggc
B D          Turkey agcag-------------------ctgtggc
B D    American alligator tgccg-------------------cagccgc
 D      Green seaturtle ggtggggggggggggcggggaaaacggccaa
 D      Painted turtle ggcagcggcggcgg----------cagctgc
 D Chinese softshell turtle cacag-------------------cctctgc
 D  Spiny softshell turtle agtgg-------------------cggcagc
B D          Lizard cgctg-------------------ctgccgc
B D       X. tropicalis ggcag-------------------ccgcggc
B D        Coelacanth ggcag-------------------cagcagt
B D         Tetraodon ggccg-------------------ctgccat
B D           Fugu agctg-------------------cggcgat
    Yellowbelly pufferfish ggctg-------------------ccaatgt
B D       Nile tilapia tgccg-------------------ctgccat
     Princess of Burundi tgccg-------------------ctgccat
    Burton's mouthbreeder tgccg-------------------ctgccat
         Zebra mbuna ggccg-------------------ctgccat
     Pundamilia nyererei cgccg-------------------ctgccat
B D          Medaka cgccg-------------------ctgctat
      Southern platyfish cgccg-------------------ccgccat
B D        Stickleback ggccg-------------------cagcaat
B D         Zebrafish cgctg-------------------cggctgc
   Mexican tetra (cavefish) cgcgg-------------------ccgcagc
         Spotted gar cgccg-------------------ctgctgc
B D      Chinese hamster NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D           Sheep -------------------------------
     Chinese tree shrew -------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ===============================
B D       Atlantic cod ===============================

Inserts between block 9 and 10 in window
B D         Marmoset 833bp
B D   Medium ground finch 20bp

Alignment block 10 of 191 in window, 7893430 - 7893435, 6 bps 
B D           Human agctgt
B D           Chimp agctgt
B D          Gorilla agctgt
B D         Orangutan agctgt
B D          Gibbon agctgt
B D          Rhesus agctgt
B D    Crab-eating macaque agctgt
B D          Baboon agctgt
B D       Green monkey agctgt
B D         Marmoset agctgt
B D      Squirrel monkey agctgt
B D         Bushbaby agctgt
B D         Squirrel agctgt
    Lesser Egyptian jerboa ggctgt
         Prairie vole agctgt
        Golden hamster agctgt
B D           Mouse agctgt
B D            Rat agctgt
B D      Naked mole-rat agctgt
B D        Guinea pig agctgt
          Chinchilla agctgt
       Brush-tailed rat agctgt
B D          Rabbit agccgt
B D           Pika ggctgt
B D            Pig agctgt
B D          Alpaca agctgt
        Bactrian camel agctgt
B D          Dolphin agctgt
         Killer whale agctgt
B D            Cow agctgt
B D           Horse agctgt
B D     White rhinoceros agctgt
B D            Cat agctgt
B D            Dog agctgt
B D           Panda ggctgt
        Pacific walrus ggcagt
       Black flying-fox agctgt
B D          Megabat agctgt
        Big brown bat agctgt
     David's myotis (bat) agctgt
B D         Microbat agctgt
B D         Hedgehog agctgt
B D           Shrew agctgt
       Star-nosed mole agctgt
B D         Elephant agctgt
     Cape elephant shrew agctgt
B D          Manatee agctgt
       Cape golden mole agccgt
B D          Tenrec agctgt
           Aardvark agctgt
B D         Armadillo agctgt
B D          Opossum agctgt
B D      Tasmanian devil agctgt
B D          Wallaby agctgt
 D        Rock pigeon ---agt
 D       Saker falcon ---tgc
 D     Peregrine falcon ---tgc
 D    Collared flycatcher ---tgc
 D  White-throated sparrow ---tgc
B D        Zebra finch ---tgc
      Tibetan ground jay ---tgc
B D        Budgerigar ---tgc
 D          Parrot ---agt
 D       Scarlet macaw ---agt
 D       Mallard duck ---tgc
B D          Chicken ---tgc
B D          Turkey ---tgc
B D    American alligator ---tgc
 D      Green seaturtle ---tgt
 D      Painted turtle ---cgt
 D Chinese softshell turtle ---agt
 D  Spiny softshell turtle ---tgt
B D          Lizard ---tgc
B D       X. tropicalis ggcagt
B D        Coelacanth ggccgt
B D         Tetraodon cgccgt
B D           Fugu cgccgt
    Yellowbelly pufferfish ggctgc
B D       Nile tilapia cgctgt
     Princess of Burundi cgctgt
    Burton's mouthbreeder cgctgt
         Zebra mbuna cgctgt
     Pundamilia nyererei cgctgt
B D          Medaka cgctgt
      Southern platyfish cgctgt
B D        Stickleback cgccgt
B D         Zebrafish agccgt
   Mexican tetra (cavefish) agccgt
         Spotted gar cgccgt
B D      Chinese hamster NNNNNN
      Tibetan antelope ------
        Domestic goat ------
B D           Sheep ------
     Chinese tree shrew ------
B D          Ferret  NNNNNN
        Weddell seal ======
B D       Atlantic cod ======
B D         Platypus ------
B D    Medium ground finch ======

Inserts between block 10 and 11 in window
B D        Budgerigar 3bp
 D          Parrot 3bp
 D      Scarlet macaw 3bp
 D       Mallard duck 3bp
B D         Chicken 3bp
B D          Turkey 3bp
B D    American alligator 3bp
B D          Lizard 3bp

Alignment block 11 of 191 in window, 7893436 - 7893440, 5 bps 
B D           Human agctg
B D           Chimp agctg
B D          Gorilla agctg
B D         Orangutan agctg
B D          Gibbon agctg
B D          Rhesus agctg
B D    Crab-eating macaque agctg
B D          Baboon agctg
B D       Green monkey agctg
B D         Marmoset agctg
B D      Squirrel monkey agctg
B D         Bushbaby agccg
B D         Squirrel ggctg
    Lesser Egyptian jerboa agctg
         Prairie vole agccg
        Golden hamster agccg
B D           Mouse ggctg
B D            Rat agctg
B D      Naked mole-rat agctg
B D        Guinea pig agccg
          Chinchilla ggctg
       Brush-tailed rat agctg
B D          Rabbit agctg
B D           Pika ggctg
B D            Pig agctg
B D          Alpaca agctg
        Bactrian camel agctg
B D          Dolphin agctg
         Killer whale agctg
       Tibetan antelope ----g
B D            Cow agctg
        Domestic goat ----g
B D           Horse agctg
B D     White rhinoceros agctg
B D            Cat ggctg
B D            Dog ggctg
B D           Panda ggccg
        Pacific walrus ggccg
       Black flying-fox agctg
B D          Megabat agctg
        Big brown bat agctg
     David's myotis (bat) agctg
B D         Microbat agctg
B D         Hedgehog agctg
B D           Shrew agctg
       Star-nosed mole ggctg
B D         Elephant agctg
     Cape elephant shrew agctg
B D          Manatee agctg
       Cape golden mole agctg
B D          Tenrec agctg
           Aardvark agctg
B D         Armadillo agctg
B D          Opossum agctg
B D      Tasmanian devil agctg
B D          Wallaby agccg
B D         Platypus ---gg
B D    American alligator tgccg
 D      Green seaturtle ----a
 D      Painted turtle ----g
 D Chinese softshell turtle ----g
 D  Spiny softshell turtle ----a
B D          Lizard agctg
B D       X. tropicalis tgcag
B D        Coelacanth ggcag
B D         Tetraodon cgccg
B D           Fugu cgctg
    Yellowbelly pufferfish agctg
B D       Nile tilapia tgccg
     Princess of Burundi tgccg
    Burton's mouthbreeder tgccg
         Zebra mbuna tgccg
     Pundamilia nyererei tgccg
B D          Medaka tgccg
      Southern platyfish cgccg
B D        Stickleback cgccg
B D         Zebrafish tgccg
   Mexican tetra (cavefish) tgccg
         Spotted gar tgccg
B D      Chinese hamster NNNNN
B D           Sheep -----
     Chinese tree shrew -----
B D          Ferret  NNNNN
        Weddell seal =====
B D          Turkey =====
 D       Mallard duck =====
 D       Scarlet macaw =====
 D          Parrot =====
B D        Budgerigar =====
 D     Peregrine falcon -----
 D        Rock pigeon -----
B D          Chicken =====
B D       Atlantic cod =====
 D    Collared flycatcher -----
B D        Zebra finch -----
 D       Saker falcon -----
B D    Medium ground finch =====
 D  White-throated sparrow -----
     Tibetan ground jay -----

Inserts between block 11 and 12 in window
 D     Green seaturtle 4bp
 D      Painted turtle 4bp
 D Chinese softshell turtle 1504bp
 D  Spiny softshell turtle 2bp

Alignment block 12 of 191 in window, 7893441 - 7893450, 10 bps 
B D           Human agca-----g---------------------------gtgtc
B D           Chimp agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Gorilla agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Orangutan agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Gibbon agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Rhesus agca-----g---------------------------gtgtc
B D    Crab-eating macaque agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Baboon agca-----g---------------------------gtgtc
B D       Green monkey agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Marmoset agca-----g---------------------------gtgtc
B D      Squirrel monkey agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Bushbaby agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Squirrel agca-----g---------------------------gtgtc
    Lesser Egyptian jerboa agca-----a---------------------------gtgtc
         Prairie vole agca-----g---------------------------gtgtc
        Golden hamster agca-----g---------------------------gtgtc
B D           Mouse agca-----g---------------------------gtgtc
B D            Rat agca-----g---------------------------gtgtc
B D      Naked mole-rat agca-----g---------------------------gtgtc
B D        Guinea pig agca-----g---------------------------gtgtc
          Chinchilla agca-----g---------------------------gtgtc
       Brush-tailed rat agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Rabbit agca-----g---------------------------gtgtc
B D           Pika agca-----g---------------------------gtgtc
B D            Pig agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Alpaca agca-----g---------------------------gtgtc
        Bactrian camel agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Dolphin agca-----g---------------------------gtgtc
         Killer whale agca-----g---------------------------gtgtc
       Tibetan antelope agca-----g---------------------------gtgtc
B D            Cow agca-----g---------------------------gtgtc
        Domestic goat gggg-----g---------------------------gcggc
B D           Horse agca-----g---------------------------gtgtc
B D     White rhinoceros agca-----g---------------------------gtgtc
B D            Cat agca-----g---------------------------gtgtc
B D            Dog agca-----g---------------------------gtgtc
B D           Panda agca-----g---------------------------gtgtc
        Pacific walrus agca-----g---------------------------gtgtc
       Black flying-fox agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Megabat agca-----g---------------------------gtgtc
        Big brown bat agca-----g---------------------------gtgtc
     David's myotis (bat) agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Microbat agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Hedgehog aaca-----g---------------------------gtgtc
B D           Shrew agca-----g---------------------------gtgtc
       Star-nosed mole agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Elephant agca-----g---------------------------gtgtc
     Cape elephant shrew agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Manatee agca-----g---------------------------gtgtc
       Cape golden mole agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Tenrec agca-----g---------------------------gtgtc
           Aardvark agca-----g---------------------------gtgtc
B D         Armadillo agca-----g---------------------------gtgtc
B D          Opossum agca-----g---------------------------gtatc
B D      Tasmanian devil aaca-----g---------------------------gtgtc
B D          Wallaby aaca-----g---------------------------gtgtc
B D         Platypus agac-----g---------------------------gtcac
 D        Rock pigeon ---------a---------------------------gtgga
B D        Budgerigar ---------------------------------------tgt
 D          Parrot ---------------------------------------gga
 D       Scarlet macaw ---------------------------------------gga
 D       Mallard duck ---------a---------------------------gtgga
B D          Chicken ---------a---------------------------gtgga
B D          Turkey ---------a---------------------------gtgga
B D    American alligator agca-----g---------------------------gtgtc
 D      Green seaturtle aactgcagtg---------------------------gcggc
 D      Painted turtle agcag--gtg---------------------------tcggc
 D Chinese softshell turtle agca----tg---------------------------gtggc
 D  Spiny softshell turtle aaca--------------------------------------
B D          Lizard -----aacaa---------------------------gtgtc
B D       X. tropicalis agca-----a---------------------------gtaac
B D        Coelacanth agca-----g---------------------------gtgac
B D         Tetraodon agca-----g---------------------------gtctc
B D           Fugu agca-----g---------------------------gtctc
    Yellowbelly pufferfish tgga-----gaacatggtggccaccgggacggaaggagcctc
B D       Nile tilapia agca-----g---------------------------gtctc
     Princess of Burundi agca-----g---------------------------gtctc
    Burton's mouthbreeder agca-----g---------------------------gtctc
         Zebra mbuna agca-----g---------------------------gtctc
     Pundamilia nyererei agca-----g---------------------------gtctc
B D          Medaka agca-----g---------------------------gtctc
      Southern platyfish agca-----g---------------------------gtctc
B D        Stickleback agca-----g---------------------------gtcac
B D         Zebrafish agca-----g---------------------------gtctc
   Mexican tetra (cavefish) agca-----g---------------------------gtctc
         Spotted gar agca-----g---------------------------gtctc
B D      Chinese hamster NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D           Sheep ------------------------------------------
     Chinese tree shrew ------------------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ==========================================
 D     Peregrine falcon ------------------------------------------
B D       Atlantic cod ==========================================
 D    Collared flycatcher ------------------------------------------
B D        Zebra finch ------------------------------------------
 D       Saker falcon ------------------------------------------
B D    Medium ground finch ==========================================
 D  White-throated sparrow ------------------------------------------
     Tibetan ground jay ------------------------------------------

Inserts between block 12 and 13 in window
B D        Tetraodon 3bp
B D           Fugu 3bp
   Yellowbelly pufferfish 3bp
B D       Nile tilapia 3bp
     Princess of Burundi 3bp
    Burton's mouthbreeder 3bp
         Zebra mbuna 3bp
     Pundamilia nyererei 3bp
B D          Medaka 3bp
     Southern platyfish 411bp
B D       Stickleback 3bp

Alignment block 13 of 191 in window, 7893451 - 7893452, 2 bps 
B D           Human ag
B D           Chimp ag
B D          Gorilla ag
B D         Orangutan ag
B D          Gibbon ag
B D          Rhesus ag
B D    Crab-eating macaque ag
B D          Baboon ag
B D       Green monkey ag
B D         Marmoset ag
B D      Squirrel monkey ag
B D         Bushbaby ag
B D         Squirrel ag
    Lesser Egyptian jerboa ag
         Prairie vole ag
        Golden hamster ag
B D           Mouse ag
B D            Rat ag
B D      Naked mole-rat ag
B D        Guinea pig ag
          Chinchilla ag
       Brush-tailed rat ag
B D          Rabbit ag
B D           Pika ag
B D            Pig ag
B D          Alpaca ag
        Bactrian camel ag
B D          Dolphin ag
         Killer whale ag
       Tibetan antelope ag
B D            Cow ag
        Domestic goat gg
B D           Horse ag
B D     White rhinoceros ag
B D            Cat ag
B D            Dog ag
B D           Panda ag
        Pacific walrus ag
       Black flying-fox ag
B D          Megabat ag
        Big brown bat ag
     David's myotis (bat) ag
B D         Microbat ag
B D         Hedgehog ag
B D           Shrew ag
       Star-nosed mole ag
B D         Elephant ag
     Cape elephant shrew ag
B D          Manatee ag
       Cape golden mole ag
B D          Tenrec ag
           Aardvark ag
B D         Armadillo ag
B D          Opossum at
B D      Tasmanian devil at
B D          Wallaby at
B D         Platypus ca
 D        Rock pigeon ga
 D       Saker falcon ag
 D     Peregrine falcon ag
 D  White-throated sparrow gg
B D        Zebra finch gg
      Tibetan ground jay ag
B D        Budgerigar gg
 D          Parrot ga
 D       Scarlet macaw ga
 D       Mallard duck ga
B D          Chicken ga
B D          Turkey ga
B D    American alligator gg
 D      Green seaturtle ag
 D      Painted turtle cg
 D Chinese softshell turtle ta
B D          Lizard gg
B D       X. tropicalis tc
B D        Coelacanth tg
B D         Tetraodon ag
B D           Fugu ag
    Yellowbelly pufferfish aa
B D       Nile tilapia ag
     Princess of Burundi ag
    Burton's mouthbreeder ag
         Zebra mbuna ag
     Pundamilia nyererei ag
B D          Medaka ag
B D        Stickleback cg
B D         Zebrafish cg
   Mexican tetra (cavefish) tg
         Spotted gar cg
B D      Chinese hamster NN
B D           Sheep --
     Chinese tree shrew --
B D          Ferret  NN
        Weddell seal ==
 D  Spiny softshell turtle --
     Southern platyfish ==
B D       Atlantic cod ==
 D    Collared flycatcher --
B D    Medium ground finch ==

Inserts between block 13 and 14 in window
B D        Zebrafish 3bp
  Mexican tetra (cavefish) 3bp
         Spotted gar 3bp

Alignment block 14 of 191 in window, 7893453 - 7893459, 7 bps 
B D           Human ---ctg------------------------------------c------tgt
B D           Chimp ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Gorilla ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Orangutan ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Gibbon ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Rhesus ---ctg------------------------------------c------tgt
B D    Crab-eating macaque ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Baboon ---ctg------------------------------------c------tgt
B D       Green monkey ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Marmoset ---ctg------------------------------------c------tgt
B D      Squirrel monkey ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Bushbaby ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Squirrel ---ctg------------------------------------c------tgt
    Lesser Egyptian jerboa ---cta------------------------------------c------tgt
         Prairie vole ---ctg------------------------------------c------tgt
        Golden hamster ---ctg------------------------------------c------tgt
B D           Mouse ---ctg------------------------------------c------tgt
B D            Rat ---ctg------------------------------------c------tgt
B D      Naked mole-rat ---ctg------------------------------------c------tgt
B D        Guinea pig ---ctg------------------------------------c------tgt
          Chinchilla ---ctg------------------------------------c------tgt
       Brush-tailed rat ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Rabbit ---ctg------------------------------------c------tgt
B D           Pika ---ctg------------------------------------c------cgt
B D            Pig ---ctg------------------------------------c------cgt
B D          Alpaca ---ctg------------------------------------c------tgt
        Bactrian camel ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Dolphin ---cag------------------------------------c------tgt
         Killer whale ---cag------------------------------------c------tgt
       Tibetan antelope ---ccg------------------------------------c------tgt
B D            Cow ---ccg------------------------------------c------tgt
        Domestic goat ---c----------------------------------------------gg
B D           Horse ---ctg------------------------------------c------tgt
B D     White rhinoceros ---ctg------------------------------------c------tgt
B D            Cat ---ctg------------------------------------c------cgt
B D            Dog ---ctg------------------------------------c------tgt
B D           Panda ---ctg------------------------------------c------tgt
        Pacific walrus ---ctg------------------------------------c------tgt
       Black flying-fox ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Megabat ---ctg------------------------------------c------tgt
        Big brown bat ---ctg------------------------------------c------tgt
     David's myotis (bat) ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Microbat ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Hedgehog ---ctg------------------------------------c------tgt
B D           Shrew ---ctg------------------------------------c------tgt
       Star-nosed mole ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Elephant ---ctg------------------------------------c------tgt
     Cape elephant shrew ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Manatee ---ctg------------------------------------c------tgt
       Cape golden mole ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Tenrec ---tgg------------------------------------c------tgt
           Aardvark ---ctg------------------------------------c------cgt
B D         Armadillo ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Opossum ---cgg------------------------------------c------tgt
B D      Tasmanian devil ---ctg------------------------------------c------tgt
B D          Wallaby ---ctg------------------------------------c------tgt
B D         Platypus ---ttg------------------------------------c------ccc
 D        Rock pigeon ---gta------------------------------------t---------
 D       Saker falcon ---ctg------------------------------------t---------
 D     Peregrine falcon ---ctg------------------------------------t---------
 D  White-throated sparrow ---ctg------------------------------------t---------
B D        Zebra finch ---ctg------------------------------------t---------
      Tibetan ground jay ---ctg------------------------------------t---------
B D        Budgerigar ---aga------------------------------------c---------
 D          Parrot ---gta------------------------------------t---------
 D       Scarlet macaw ---gta------------------------------------t---------
 D       Mallard duck ---ccg------------------------------------t---------
B D          Chicken ---ctg------------------------------------t---------
B D          Turkey ---ctg------------------------------------t---------
B D    American alligator ---ctg------------------------------------ccgt------
 D      Green seaturtle ---ccg------------------------------------t---------
 D      Painted turtle ---ccg------------------------------------t---------
 D Chinese softshell turtle ---atg------------------------------------t---------
B D          Lizard ---ctg------------------------------------c---agt---
B D       X. tropicalis ---ctg------------------------------------t---------
B D        Coelacanth ---cgg------------------------------------t---------
B D         Tetraodon cgaccg------------------------------------c---------
B D           Fugu cgaccg------------------------------------c---------
    Yellowbelly pufferfish ctgccgttgctgcttcagccgcccc--tgctgctcctgctgtt---------
B D       Nile tilapia cgaccg------------------------------------c---------
     Princess of Burundi cgaccg------------------------------------c---------
    Burton's mouthbreeder cgaccg------------------------------------c---------
         Zebra mbuna cgaccg------------------------------------c---------
     Pundamilia nyererei cgaccg------------------------------------c---------
B D          Medaka ccactg------------------------------------c---------
B D        Stickleback ccagcg------------------------------------c---------
B D       Atlantic cod ctcccg---ttccttcccccgtcccggtggtggtggcgccgcc---------
B D         Zebrafish caacag------------------------------------c---------
   Mexican tetra (cavefish) caactg------------------------------------c---------
         Spotted gar cgacgc------------------------------------c---------
B D      Chinese hamster NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D           Sheep ----------------------------------------------------
     Chinese tree shrew ----------------------------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ====================================================
 D  Spiny softshell turtle ----------------------------------------------------
     Southern platyfish ====================================================
 D    Collared flycatcher ----------------------------------------------------
B D    Medium ground finch ====================================================

Inserts between block 14 and 15 in window
 D       Rock pigeon 151bp
 D       Mallard duck 12bp
B D         Chicken 12bp
B D          Turkey 12bp

Alignment block 15 of 191 in window, 7893460 - 7893473, 14 bps 
B D           Human ctcgtcg-------gccac---cc
B D           Chimp ctcgtcg-------gccac---cc
B D          Gorilla ctcgtca-------gccac---cc
B D         Orangutan ctcgtcg-------gccac---cc
B D          Gibbon ctcatcg-------gccac---cc
B D          Rhesus ctcatcg-------gccac---cc
B D    Crab-eating macaque ctcatcg-------gccac---cc
B D          Baboon ctcatcg-------gccac---cc
B D       Green monkey ctcatcg-------gccac---cc
B D         Marmoset ctcatca-------gccac---cc
B D      Squirrel monkey ctcatcg-------gccac---cc
B D         Bushbaby ctcctca-------gccac---cc
      Chinese tree shrew ----------------cac---cc
B D         Squirrel ctcctca-------gccac---cc
    Lesser Egyptian jerboa ctcatca-------gctgc---cc
         Prairie vole ctcccca-------gccac---cc
        Golden hamster ctcccca-------gccac---cc
B D           Mouse ctcctca-------gccac---cc
B D            Rat ctcctca-------gccac---cc
B D      Naked mole-rat ctcgtcc-------gccac---cc
B D        Guinea pig ctcaccg-------gccac---cc
          Chinchilla ctcatcg-------gccac---cc
       Brush-tailed rat ctcatcg-------gccac---cc
B D          Rabbit ctcatcg-------gctac---cc
B D           Pika ctcatca-------gctac---cc
B D            Pig ctcgtca-------gccac---cc
B D          Alpaca ctcgtcg-------gccac---cc
        Bactrian camel ctcgtcg-------gccac---cc
B D          Dolphin ctcatcg-------gccac---cc
         Killer whale ctcatcg-------gccac---cc
       Tibetan antelope ctcctcg-------gccac---cc
B D            Cow ctcctcg-------gccac---cc
        Domestic goat gtcctcg-------gccac---cc
B D           Horse ctcgtcg-------gccac---cc
B D     White rhinoceros ctcatcg-------gctac---cc
B D            Cat ctcatcg-------accgc---cc
B D            Dog gtcatcg-------gctgc---cc
B D           Panda gtcatcg-------gccgc---cc
        Pacific walrus gtcatcg-------gccgc---cc
       Black flying-fox ctcatca-------gccac---cc
B D          Megabat ctcatca-------gccac---cc
        Big brown bat ctcatcg-------gccac---cc
     David's myotis (bat) ctcatcg-------gccac---cc
B D         Microbat ctcatcg-------gccac---cc
B D         Hedgehog ctcatca-------gccac---cc
B D           Shrew gtcatca-------accac---cc
       Star-nosed mole ctcatcg-------gctac---cc
B D         Elephant ctcatcg-------gccac---cc
     Cape elephant shrew ctcatca-------gccac---cc
B D          Manatee ctcatcg-------gccac---cc
       Cape golden mole ctcatct-------gccac---cc
B D          Tenrec ctcatcg-------gccac---cc
           Aardvark ctcatca-------gccac---cc
B D         Armadillo ctcatcg-------gccac---cc
B D          Opossum ttcatct-------gtcac---ca
B D      Tasmanian devil ttcatcg-------atcac---ca
B D          Wallaby ttcatcc-------atcgc---ta
B D         Platypus cccactg-------gccat-----
 D       Saker falcon ------g-------gagac---cg
 D     Peregrine falcon ------g-------gagac---cg
 D    Collared flycatcher ---------------agcc---cc
 D  White-throated sparrow ------g-------gagac---cg
B D        Zebra finch ------g-------gagac---cg
      Tibetan ground jay ------g-------gagac---tg
B D        Budgerigar ------a-------gtcac---cg
 D          Parrot ------g-------gtgacaaatg
 D       Scarlet macaw ------g-------gtgacaaatg
 D       Mallard duck ---acca-------ctggc---tg
B D          Chicken ---acag-------ctgcc---tg
B D          Turkey ---accg-------ctggc---tg
B D    American alligator ----------------ggc---cg
 D      Green seaturtle ------gg-aaacagtcac---ca
 D      Painted turtle ------ct-cagccgtgac---ta
 D Chinese softshell turtle ------g-------gatgc---tg
 D  Spiny softshell turtle --------------gttac---ca
B D          Lizard -------ggcagctgtcac---cg
B D       X. tropicalis ------g-------gccct---cc
B D        Coelacanth ggcgtcg-------a---------
B D         Tetraodon gtcg--------------------
B D           Fugu gctg--------------------
    Yellowbelly pufferfish gctg--------------------
B D       Nile tilapia ctca--------------------
     Princess of Burundi ctca--------------------
    Burton's mouthbreeder ctca--------------------
         Zebra mbuna ctca--------------------
     Pundamilia nyererei ctca--------------------
B D          Medaka ctcg--------------------
B D        Stickleback cttg--------------------
B D       Atlantic cod gccg--------------------
B D         Zebrafish ctcg--------------------
   Mexican tetra (cavefish) ctcc--------------------
         Spotted gar gtca--------------------
B D      Chinese hamster NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D           Sheep ------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ========================
     Southern platyfish ========================
 D        Rock pigeon ========================
B D    Medium ground finch ========================

Inserts between block 15 and 16 in window
 D       Saker falcon 8bp
 D     Peregrine falcon 8bp
 D   Collared flycatcher 45bp
 D  White-throated sparrow 3bp
B D       Zebra finch 3bp
     Tibetan ground jay 11bp
B D        Budgerigar 8bp
 D          Parrot 3bp
 D      Scarlet macaw 3bp
 D       Mallard duck 5bp
B D         Chicken 5bp
B D          Turkey 5bp
B D    American alligator 2bp

Alignment block 16 of 191 in window, 7893474 - 7893474, 1 bps 
B D           Human c
B D           Chimp c
B D          Gorilla c
B D         Orangutan c
B D          Gibbon c
B D          Rhesus c
B D    Crab-eating macaque c
B D          Baboon c
B D       Green monkey c
B D         Marmoset c
B D      Squirrel monkey c
B D         Bushbaby c
      Chinese tree shrew c
B D         Squirrel c
    Lesser Egyptian jerboa c
         Prairie vole c
        Golden hamster c
B D           Mouse c
B D            Rat c
B D      Naked mole-rat c
B D        Guinea pig c
          Chinchilla c
       Brush-tailed rat c
B D          Rabbit c
B D           Pika c
B D            Pig c
B D          Alpaca c
        Bactrian camel c
B D          Dolphin c
         Killer whale c
       Tibetan antelope c
B D            Cow c
        Domestic goat c
B D           Horse c
B D     White rhinoceros c
B D            Cat c
B D            Dog c
B D           Panda c
        Pacific walrus c
       Black flying-fox c
B D          Megabat c
        Big brown bat c
     David's myotis (bat) c
B D         Microbat c
B D         Hedgehog c
B D           Shrew c
       Star-nosed mole c
B D         Elephant c
     Cape elephant shrew c
B D          Manatee c
       Cape golden mole c
B D          Tenrec c
           Aardvark c
B D         Armadillo c
B D          Opossum g
B D      Tasmanian devil a
B D          Wallaby g
 D    Collared flycatcher c
 D  White-throated sparrow c
B D    Medium ground finch c
B D        Zebra finch c
 D       Mallard duck c
B D          Chicken c
B D          Turkey c
 D      Green seaturtle t
 D      Painted turtle c
 D Chinese softshell turtle t
 D  Spiny softshell turtle t
B D          Lizard c
B D       X. tropicalis c
B D      Chinese hamster N
B D           Sheep -
B D          Ferret  N
        Weddell seal =
   Yellowbelly pufferfish -
B D           Fugu -
B D        Stickleback -
     Pundamilia nyererei -
         Zebra mbuna -
    Burton's mouthbreeder -
     Princess of Burundi -
B D          Medaka -
B D        Coelacanth -
         Spotted gar -
 D       Scarlet macaw =
 D          Parrot =
B D        Budgerigar =
     Southern platyfish =
  Mexican tetra (cavefish) -
 D     Peregrine falcon =
B D         Zebrafish -
 D        Rock pigeon =
B D       Nile tilapia -
B D         Tetraodon -
B D       Atlantic cod -
B D         Platypus -
 D       Saker falcon =
B D    American alligator =
     Tibetan ground jay =

Inserts between block 16 and 17 in window
B D          Lizard 2bp

Alignment block 17 of 191 in window, 7893475 - 7893476, 2 bps 
B D           Human ca
B D           Chimp ca
B D          Gorilla ca
B D         Orangutan ca
B D          Gibbon ca
B D          Rhesus ca
B D    Crab-eating macaque ca
B D          Baboon ca
B D       Green monkey ca
B D         Marmoset ca
B D      Squirrel monkey ca
B D         Bushbaby tg
      Chinese tree shrew ca
B D         Squirrel ca
    Lesser Egyptian jerboa ca
         Prairie vole ca
        Golden hamster ca
B D           Mouse ca
B D            Rat ca
B D      Naked mole-rat ca
B D        Guinea pig ca
          Chinchilla ca
       Brush-tailed rat ca
B D          Rabbit ca
B D           Pika ca
B D            Pig aa
B D          Alpaca ca
        Bactrian camel ca
B D          Dolphin ca
         Killer whale ca
       Tibetan antelope ca
B D            Cow ca
        Domestic goat ca
B D           Horse ca
B D     White rhinoceros ca
B D            Cat cg
B D            Dog ag
B D           Panda ca
        Pacific walrus cg
       Black flying-fox ca
B D          Megabat ca
        Big brown bat ca
     David's myotis (bat) ca
B D         Microbat ca
B D         Hedgehog ca
B D           Shrew ca
       Star-nosed mole ta
B D         Elephant ca
     Cape elephant shrew ca
B D          Manatee ta
       Cape golden mole ta
B D          Tenrec ca
           Aardvark ca
B D         Armadillo ca
B D          Opossum ta
B D      Tasmanian devil ta
B D          Wallaby ta
B D       X. tropicalis ca
B D      Chinese hamster NN
B D           Sheep --
B D          Ferret  NN
        Weddell seal ==
   Yellowbelly pufferfish --
B D           Fugu --
B D        Stickleback --
     Pundamilia nyererei --
         Zebra mbuna --
    Burton's mouthbreeder --
     Princess of Burundi --
B D          Medaka --
B D        Coelacanth --
B D          Turkey --
         Spotted gar --
 D       Mallard duck --
 D       Scarlet macaw ==
 D          Parrot ==
B D        Budgerigar ==
 D  Spiny softshell turtle --
B D          Lizard ==
     Southern platyfish ==
  Mexican tetra (cavefish) --
 D     Peregrine falcon ==
B D         Zebrafish --
 D        Rock pigeon ==
B D       Nile tilapia --
 D      Painted turtle --
B D         Tetraodon --
B D          Chicken --
B D       Atlantic cod --
B D         Platypus --
 D    Collared flycatcher --
 D Chinese softshell turtle --
B D        Zebra finch --
 D       Saker falcon ==
 D      Green seaturtle --
B D    Medium ground finch --
B D    American alligator ==
 D  White-throated sparrow --
     Tibetan ground jay ==

Alignment block 18 of 191 in window, 7893477 - 7893502, 26 bps 
B D           Human tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D           Chimp tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D          Gorilla tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D         Orangutan tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D          Gibbon tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D          Rhesus tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D    Crab-eating macaque tagcaccctccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
B D          Baboon tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D       Green monkey tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D         Marmoset tagcaccctctgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D      Squirrel monkey tagcaccctccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D         Bushbaby tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
      Chinese tree shrew tagcaccttctgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D         Squirrel tagcaccttctgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
    Lesser Egyptian jerboa taactccttctgga---cc-ctcttccc------------------------------------------
         Prairie vole tagcaccatctggaccccc-ccctgccc------------------------------------------
B D      Chinese hamster tatccccctctggaccccc-ccctgccc------------------------------------------
        Golden hamster tagcgccatctggaccccc-ccctgccc------------------------------------------
B D           Mouse tagcaccatctggaccccc-ccctgccc------------------------------------------
B D            Rat tagcaccatctggaccccc-ccctgccc------------------------------------------
B D      Naked mole-rat tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D        Guinea pig tagcaccttctgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
          Chinchilla tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
       Brush-tailed rat tagcatcttctgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D          Rabbit tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D           Pika ttgcaccttccgga---cc-ccctcccc------------------------------------------
B D            Pig tagcaccttccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
B D          Alpaca ttgcaccttccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
        Bactrian camel ttgcaccttccgga---tc-ccccgccc------------------------------------------
B D          Dolphin tagcaccttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
         Killer whale tagcaccttccgga---cc-ccccgccc------------------------------------------
       Tibetan antelope tagcaccttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
B D            Cow tagcaccctccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D           Sheep ------cttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
        Domestic goat tagcaccttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
B D           Horse tagcaccttccgga---cc-ccc-gccc------------------------------------------
B D     White rhinoceros tttcaccttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
B D            Cat tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D            Dog tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D           Panda tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
        Pacific walrus tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
       Black flying-fox tagcaccttctgga---ac-ccccaccc------------------------------------------
B D          Megabat tagcaccttctgga---ac-ccccaccc------------------------------------------
        Big brown bat tagcaccttccgga---tc-ccctgccc------------------------------------------
     David's myotis (bat) tagcaccttccgga---tc-ccctgccc------------------------------------------
B D         Microbat tagcaccttccgga---tc-ccctgccc------------------------------------------
B D         Hedgehog tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D           Shrew tagcaccttccgga---cc-ccctaccc------------------------------------------
       Star-nosed mole cgcccccttccgga---ac-ccctgccc------------------------------------------
B D         Elephant tagcaccttccgga---cc-ccctgccc------------------------------------------
     Cape elephant shrew tagcaccttccgga---cc-ctccatcc------------------------------------------
B D          Manatee tagcaccttccgga---cc-ccccgtcc------------------------------------------
       Cape golden mole tagcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D          Tenrec tagcaccttccgga---cc-tcccatcc------------------------------------------
           Aardvark tggcaccttccgga---cc-ccccaccc------------------------------------------
B D         Armadillo taataccttccgga---cc-cccagccc------------------------------------------
B D          Opossum cagctcctccaggg---cc-t-------------------------------------------------
B D      Tasmanian devil cagttcctcctggg---cc-t-------------------------------------------------
B D          Wallaby cagttccccctggg---cc-t-------------------------------------------------
B D         Platypus ---caccctccag---------------------------------------------------------
 D        Rock pigeon -catcgcgcccggg---ct-ggccgtca------------------------------------------
 D       Saker falcon -----accccaccg---ct-tgctgcca------------------------------------------
 D     Peregrine falcon -----accccaccg---ct-tgctgcca------------------------------------------
 D    Collared flycatcher -ccccccccccccc---cc-cccccccc------------------------------------------
 D  White-throated sparrow -cacctccccgggg---ct-ccccgcca------------------------------------------
B D    Medium ground finch -catctccccctcc---ct-ccccgcca------------------------------------------
B D        Zebra finch -catcgccccggcg---ct-ccccgcca------------------------------------------
      Tibetan ground jay --------ccggcg---ct-ccctgcca------------------------------------------
B D        Budgerigar -----------ccg---ct-ccctgcca------------------------------------------
 D          Parrot -----------atg---ctgtcctgcca------------------------------------------
 D       Scarlet macaw -----------atg---ctgtcctgcca------------------------------------------
B D    American alligator ----------------------------------------------------------------------
 D      Green seaturtle ----tgcacctcag---ct-ttctgtca------------------------------------------
 D      Painted turtle ----cgagccg-----------------------------------------------------------
 D Chinese softshell turtle ----cctgcctcag---cc-ccctgctg------------------------------------------
 D  Spiny softshell turtle ----cacaccccag---ct-ttccctta------------------------------------------
B D          Lizard cacctgagccactg---ca-accttcaa------------------------------------------
B D       X. tropicalis ctacagcaaccgtt---ac-tccggcat------------------------------------------
B D        Coelacanth ---------ctgga---cc-cccctccg------------------------------------------
B D         Tetraodon ---------cccga---ga-tgccgccg------------------------------------------
B D           Fugu ---------cccga---gc-tcccgttg------------------------------------------
    Yellowbelly pufferfish ---------ccgtt---gc-ccccgttgtgccc-------------------------------------
B D       Nile tilapia ---------cctga---ac-cgccacct------------------------------------------
     Princess of Burundi ---------cccga---ac-cgccacct------------------------------------------
    Burton's mouthbreeder ---------cctga---ac-cgccacct------------------------------------------
         Zebra mbuna ---------cctga---ac-cgccacct------------------------------------------
     Pundamilia nyererei ---------cctga---ac-cgccacct------------------------------------------
B D          Medaka ---------ccgga---gc-cgccgcct------------------------------------------
B D        Stickleback ---------cccga---gc-ggccccgg-----cccccaccccggcggcgg-------------------
B D       Atlantic cod ---------ccgcc---gc-cgccacca-----------------------ccaccccctcctgcggtc-
B D         Zebrafish ---------cccga---ac-ctccacct-----------------------------------------c
   Mexican tetra (cavefish) ---------cctga---ac-cccctcct-----------------------------------------c
         Spotted gar ---------cccga---gc-aaccgcct------------------------------------------
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal ======================================================================
B D          Turkey ----------------------------------------------------------------------
 D       Mallard duck ----------------------------------------------------------------------
     Southern platyfish ======================================================================
B D          Chicken ----------------------------------------------------------------------

            Human --------------tt
            Chimp --------------tt
           Gorilla --------------tt
          Orangutan --------------tt
            Gibbon --------------tt
            Rhesus --------------tt
     Crab-eating macaque --------------tt
            Baboon --------------tt
         Green monkey --------------tt
           Marmoset --------------tt
       Squirrel monkey --------------tt
           Bushbaby --------------tt
      Chinese tree shrew --------------tt
           Squirrel --------------tt
    Lesser Egyptian jerboa --------------tt
         Prairie vole --------------tc
       Chinese hamster --------------tt
        Golden hamster --------------tt
            Mouse --------------tt
             Rat --------------tt
        Naked mole-rat --------------tt
          Guinea pig --------------tt
          Chinchilla --------------tt
       Brush-tailed rat --------------tt
            Rabbit --------------tt
             Pika --------------tc
             Pig --------------tt
            Alpaca --------------tt
        Bactrian camel --------------tt
           Dolphin --------------tt
         Killer whale --------------tt
       Tibetan antelope --------------tt
             Cow --------------tt
            Sheep --------------tt
        Domestic goat --------------tt
            Horse --------------tt
       White rhinoceros --------------tt
             Cat --------------tt
             Dog --------------tc
            Panda --------------tc
        Pacific walrus --------------tc
       Black flying-fox --------------tt
           Megabat --------------tt
        Big brown bat --------------tt
     David's myotis (bat) --------------tt
           Microbat --------------tt
           Hedgehog --------------tt
            Shrew --------------tt
       Star-nosed mole --------------tc
           Elephant --------------tt
     Cape elephant shrew --------------tc
           Manatee --------------tg
       Cape golden mole --------------tt
            Tenrec --------------tt
           Aardvark --------------tt
          Armadillo --------------tt
           Opossum ----------------
       Tasmanian devil ----------------
           Wallaby ----------------
           Platypus ----------------
         Rock pigeon --------------gc
         Saker falcon --------------gc
       Peregrine falcon --------------gc
     Collared flycatcher --------------cc
    White-throated sparrow --------------gc
     Medium ground finch --------------gc
         Zebra finch --------------gc
      Tibetan ground jay --------------gc
          Budgerigar -------------gcc
            Parrot ------------caac
        Scarlet macaw ------------caac
      American alligator ------------gtgg
       Green seaturtle --------------gc
        Painted turtle ----------------
   Chinese softshell turtle --------------a-
    Spiny softshell turtle --------------gc
            Lizard --------------ct
        X. tropicalis --------------tg
          Coelacanth --------------ct
          Tetraodon ----------------
             Fugu ----------------
    Yellowbelly pufferfish ----------------
         Nile tilapia ----------------
     Princess of Burundi ----------------
    Burton's mouthbreeder ----------------
         Zebra mbuna ----------------
     Pundamilia nyererei ----------------
            Medaka ----------------
         Stickleback ----------------
         Atlantic cod ----------------
          Zebrafish aaccacctccac----
   Mexican tetra (cavefish) agccacccccgc----
         Spotted gar ----------------
           Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNN
         Weddell seal ================
            Turkey ----------------
         Mallard duck ----------------
      Southern platyfish ================
           Chicken ----------------

Inserts between block 18 and 19 in window
B D          Horse 1432bp
B D        Coelacanth 5bp
B D       Stickleback 3bp

Alignment block 19 of 191 in window, 7893503 - 7893518, 16 bps 
B D           Human ccaccaccccctgct---------g
B D           Chimp ccaccaccccctgct---------g
B D          Gorilla ccaccaccccctgct---------g
B D         Orangutan ccaccaccccctgct---------g
B D          Gibbon ccaccaccccctgct---------g
B D          Rhesus ccaccaccccctgct---------g
B D    Crab-eating macaque ccaccaccccctgct---------g
B D          Baboon ccaccaccccctgct---------g
B D       Green monkey ccaccaccccctgct---------g
B D         Marmoset ccaccaccccctgct---------g
B D      Squirrel monkey ccaccaccccctgct---------g
B D         Bushbaby cccccaccctctgct---------g
      Chinese tree shrew ccaccaccccctgct---------g
B D         Squirrel ccaccaccccctgct---------g
    Lesser Egyptian jerboa ccactaccccctgct---------g
         Prairie vole ccaccaccccctgct---------c
B D      Chinese hamster ccaccaccccctgct---------c
        Golden hamster ccaccaccccctgct---------c
B D           Mouse ccaccaccccctgct---------c
B D            Rat ccaccaccccctgct---------c
B D      Naked mole-rat ccaccaccccctgct---------g
B D        Guinea pig ccaccaccccctgct---------g
          Chinchilla ccaccaccccctgct---------g
       Brush-tailed rat ccaccactccctgct---------g
B D          Rabbit ccaccaccccctgct---------g
B D           Pika ccaccaccccctgct---------g
B D            Pig ccaccaccccctgct---------g
B D          Alpaca ccaccaccccctgct---------g
        Bactrian camel ccaccaccccctgct---------g
B D          Dolphin ccaccaccccctgct---------g
         Killer whale ccaccaccccctgct---------g
       Tibetan antelope ccaccaccccctgct---------g
B D            Cow ccaccaccccctgct---------g
B D           Sheep ccaccaccccctgct---------g
        Domestic goat ccaccaccccctgct---------g
B D     White rhinoceros ccaccaccccctgct---------g
B D            Cat ccagcacctccttct---------g
B D            Dog ccaccacctccttct---------g
B D           Panda ccaccacctccttct---------g
        Pacific walrus ccactgcctcctgcc---------g
       Black flying-fox ccagccccccctgct---------g
B D          Megabat ccagccccccctgct---------g
        Big brown bat ccactcccacctgct---------g
     David's myotis (bat) ccactcccacctgct---------g
B D         Microbat ccactcccacctgct---------g
B D         Hedgehog ccaccacctcctgct---------g
B D           Shrew ccaccacccccagct---------g
       Star-nosed mole ctgccaccccctgct---------g
B D         Elephant ccaccaccccctgct---------g
     Cape elephant shrew ccaccaacccctatt---------g
B D          Manatee ccaccaccccctgct---------g
       Cape golden mole ccaccaccccctgct---------g
B D          Tenrec ccaccaccccctgct---------g
           Aardvark ccaccaccccctact---------g
B D         Armadillo ccaccaccccctgct---------g
B D          Opossum ccaccacctcctg------------
B D      Tasmanian devil ctaccacctcctg------------
B D          Wallaby ccaccacctcctg------------
B D         Platypus ---------caggcg---------g
 D        Rock pigeon ccccagccgtccccc----------
 D       Saker falcon ccccagcaggctgcc----------
 D     Peregrine falcon ccccagcaggctgcc----------
 D    Collared flycatcher ccccccccccccccc----------
 D  White-throated sparrow ccccagccctctgcc----------
B D    Medium ground finch ccccagccctctgcc----------
B D        Zebra finch ccccagcactctgcc----------
      Tibetan ground jay ccccagcactctgcc----------
B D        Budgerigar ccccacca----gcc----------
 D          Parrot cccctgta----gat----------
 D       Scarlet macaw ctcctgta----gat----------
 D       Mallard duck -ctcagcagtctgct----------
B D          Chicken -cccagcagcctgcc----------
B D          Turkey -cccagcagcctgcc----------
B D    American alligator cccccgaa----ccc----------
 D      Green seaturtle cctcagcagtctgct----------
 D Chinese softshell turtle ---------tgtgccac--------
 D  Spiny softshell turtle catc-----tgcgccgcccatggc-
B D          Lizard ctgctgcaaacacc-----------
B D       X. tropicalis cca----------------------
B D        Coelacanth gcagcagcaacag------------
B D           Horse =========================
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        Weddell seal =========================
   Yellowbelly pufferfish -------------------------
B D           Fugu -------------------------
B D        Stickleback =========================
     Pundamilia nyererei -------------------------
         Zebra mbuna -------------------------
    Burton's mouthbreeder -------------------------
     Princess of Burundi -------------------------
B D          Medaka -------------------------
         Spotted gar -------------------------
     Southern platyfish =========================
  Mexican tetra (cavefish) -------------------------
B D         Zebrafish -------------------------
B D       Nile tilapia -------------------------
 D      Painted turtle -------------------------
B D         Tetraodon -------------------------
B D       Atlantic cod -------------------------

Inserts between block 19 and 20 in window
 D     Green seaturtle 7773bp
 D  Spiny softshell turtle 2bp
B D          Lizard 4bp

Alignment block 20 of 191 in window, 7893519 - 7893526, 8 bps 
B D           Human ctgatatc
B D           Chimp ctgatatc
B D          Gorilla ctgatatc
B D         Orangutan ctgatatc
B D          Gibbon ctgatatc
B D          Rhesus ctgatatc
B D    Crab-eating macaque ctgatatc
B D          Baboon ctgatatc
B D       Green monkey ctgatatc
B D         Marmoset ctgatatc
B D      Squirrel monkey ctgatatc
B D         Bushbaby ctgatatc
      Chinese tree shrew ctgatacc
B D         Squirrel ctgatatc
    Lesser Egyptian jerboa ctgacacc
         Prairie vole ctgaaatc
B D      Chinese hamster ctgaaatc
        Golden hamster ctgaaatc
B D           Mouse ctgaaatc
B D            Rat ctgaaatc
B D      Naked mole-rat ctgatata
B D        Guinea pig ctgatata
          Chinchilla ctgatata
       Brush-tailed rat ctgatata
B D          Rabbit ttgatatc
B D           Pika ttgatatc
B D            Pig ctgatatc
B D          Alpaca ctgatatc
        Bactrian camel ctgatatc
B D          Dolphin ctgatatc
         Killer whale ctgatatc
       Tibetan antelope ctgatatc
B D            Cow ctgatatc
B D           Sheep ctgatatc
        Domestic goat ctgatatc
B D     White rhinoceros ctgataac
B D            Cat ctgatacc
B D            Dog ctgatacc
B D           Panda ccgatacc
        Pacific walrus ---atgcc
         Weddell seal ccgatgcc
       Black flying-fox ttgatatc
B D          Megabat ttgatatc
        Big brown bat ctgatatc
     David's myotis (bat) ctgatatc
B D         Microbat ctgatatc
B D         Hedgehog ctgatatc
B D           Shrew ctgatatc
       Star-nosed mole ccgatatc
B D         Elephant ctgatacc
     Cape elephant shrew ctgacttc
B D          Manatee ctgatatc
       Cape golden mole ctgatatc
B D          Tenrec ctgatatc
           Aardvark ctgatatc
B D         Armadillo ctgatatc
B D          Opossum ctgatctc
B D      Tasmanian devil ctgatgtc
B D          Wallaby ctgatgtc
B D         Platypus ------ct
B D        Coelacanth cag-----
B D           Horse ========
B D          Ferret  NNNNNNNN
   Yellowbelly pufferfish --------
B D           Fugu --------
B D        Stickleback ========
     Pundamilia nyererei --------
         Zebra mbuna --------
    Burton's mouthbreeder --------
     Princess of Burundi --------
B D          Medaka --------
B D          Turkey --------
         Spotted gar --------
 D       Mallard duck --------
 D       Scarlet macaw --------
 D          Parrot --------
B D        Budgerigar --------
 D  Spiny softshell turtle ========
B D          Lizard ========
     Southern platyfish ========
  Mexican tetra (cavefish) --------
 D     Peregrine falcon --------
B D         Zebrafish --------
 D        Rock pigeon --------
B D       Nile tilapia --------
 D      Painted turtle --------
B D         Tetraodon --------
B D          Chicken --------
B D       Atlantic cod --------
 D    Collared flycatcher --------
 D Chinese softshell turtle --------
B D        Zebra finch --------
 D       Saker falcon --------
B D       X. tropicalis --------
 D      Green seaturtle ========
B D    Medium ground finch --------
B D    American alligator --------
 D  White-throated sparrow --------
     Tibetan ground jay --------

Alignment block 21 of 191 in window, 7893527 - 7893540, 14 bps 
B D           Human cagc---------ccccacccat
B D           Chimp cagc---------ccccacccat
B D          Gorilla cagc---------ccccacccat
B D         Orangutan cagc---------ccccacccat
B D          Gibbon cagc---------ccccacccat
B D          Rhesus cagc---------ccccacccat
B D    Crab-eating macaque cagc---------ccccacccat
B D          Baboon cagc---------ccccacccat
B D       Green monkey cagc---------ccccacccat
B D         Marmoset cagc---------ccccacccat
B D      Squirrel monkey cagc---------ccccacccat
B D         Bushbaby cagc---------ccccacctat
      Chinese tree shrew cagc---------ccccacccat
B D         Squirrel cagc---------ccccacccat
    Lesser Egyptian jerboa cggc---------ccctgcccat
         Prairie vole cagc---------ccccacctat
B D      Chinese hamster cagc---------ccccacctat
        Golden hamster cagc---------ccccacccat
B D           Mouse cagc---------ccccacccat
B D            Rat cagc---------ccccacccat
B D      Naked mole-rat cagc---------ccccactcat
B D        Guinea pig cagc---------ccccacccat
          Chinchilla cagc---------ccccacccat
       Brush-tailed rat cagc---------ccccacccat
B D          Rabbit cagc---------ccccacccat
B D           Pika cagc---------caccacccat
B D            Pig cagc---------ccccacccat
B D          Alpaca cagc---------ccctacccat
        Bactrian camel cagc---------ccctacccat
B D          Dolphin cagc---------ccccacccat
         Killer whale cagc---------ccccacccat
       Tibetan antelope cagc---------ccccacccat
B D            Cow cagc---------ccccacccat
B D           Sheep cagc---------ccccacccat
        Domestic goat cagc---------ccccacccat
B D     White rhinoceros cagc---------ccccacccat
B D            Cat cagc---------ccccacccat
B D            Dog cagc---------ccccacccat
B D           Panda cagc---------ccccacccat
        Pacific walrus cagc---------ccccacccat
         Weddell seal cagc---------ccccacccgt
       Black flying-fox cagc---------ccccacccat
B D          Megabat cagc---------ccccacccat
        Big brown bat caac---------ccccacccat
     David's myotis (bat) caac---------ccccacccat
B D         Microbat caac---------ccccacccat
B D         Hedgehog cacc---------tcccacctat
B D           Shrew cagc---------ccccacccat
       Star-nosed mole cagc---------ccccacccat
B D         Elephant cagc---------ccccacccat
     Cape elephant shrew cagc---------ccccacccat
B D          Manatee cagc---------ccccacccat
       Cape golden mole cagc---------ccccacccat
B D          Tenrec cagt---------ccccacctat
           Aardvark cagc---------ccccacctat
B D         Armadillo cagc---------ccccacccat
B D          Opossum cagc---------ctccacctat
B D      Tasmanian devil cagc---------ctccacctat
B D          Wallaby cagc---------ccccacctat
B D         Platypus cagc---------cggtgcccat
 D        Rock pigeon ctgc---------cccccgttgt
 D       Saker falcon ttgc---------ccactgtcgt
 D     Peregrine falcon ttgc---------ccactgtcat
 D    Collared flycatcher cccc---------cccccccccc
 D  White-throated sparrow ctgc---------ccaccgtcat
B D    Medium ground finch ctgc---------ccaccgtcat
B D        Zebra finch ctgc---------ccgctgtcgt
      Tibetan ground jay ctgc---------ccaccgtcat
B D        Budgerigar ttgc---------cccccgtcat
 D          Parrot gtgc---------cac------t
 D       Scarlet macaw gtgc---------cac------t
 D       Mallard duck ttgc---------ccgctgtcat
B D          Chicken ttgc---------cccctgtcat
B D          Turkey ctgc---------cccctgtcat
B D    American alligator cagc---------ccccacccgt
 D      Green seaturtle cagc---------ccgctcccat
 D      Painted turtle cagc---------ccgctcccat
 D Chinese softshell turtle ----------------------t
 D  Spiny softshell turtle ----------------------t
B D          Lizard cagc---------ctcttccaat
B D       X. tropicalis ---------------------at
B D        Coelacanth ccgc---------ctccccccat
B D         Tetraodon cagc---------cgccccccat
B D           Fugu cagc---------cgccccctat
    Yellowbelly pufferfish cagcctgccccggcgcctccgct
B D       Nile tilapia cagc---------ctccacctat
     Princess of Burundi cagc---------ctccacctgt
    Burton's mouthbreeder cagc---------ctccacctgt
         Zebra mbuna cagc---------ctccacctgt
     Pundamilia nyererei cagc---------ctccacctgt
B D          Medaka caac---------cgccaccaat
      Southern platyfish cagc---------cgccgcccat
B D        Stickleback cttc---------caccgccaat
B D       Atlantic cod ---------cccgccccaccgct
B D         Zebrafish ----------------------t
   Mexican tetra (cavefish) ----------------------t
         Spotted gar cagc---------cccctcccct
B D           Horse =======================
B D          Ferret  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 21 and 22 in window
B D      X. tropicalis 1bp

Alignment block 22 of 191 in window, 7893541 - 7893542, 2 bps 
B D           Human cc
B D           Chimp cc
B D          Gorilla cc
B D         Orangutan cc
B D          Gibbon cc
B D          Rhesus cc
B D    Crab-eating macaque cc
B D          Baboon cc
B D       Green monkey cc
B D         Marmoset ca
B D      Squirrel monkey cc
B D         Bushbaby cc
      Chinese tree shrew cc
B D         Squirrel cc
    Lesser Egyptian jerboa cc
         Prairie vole ca
B D      Chinese hamster ca
        Golden hamster ca
B D           Mouse ca
B D            Rat ca
B D      Naked mole-rat cc
B D        Guinea pig cc
          Chinchilla cc
       Brush-tailed rat cc
B D          Rabbit cc
B D           Pika cc
B D            Pig cc
B D          Alpaca cc
        Bactrian camel cc
B D          Dolphin cc
         Killer whale cc
       Tibetan antelope cc
B D            Cow cc
B D           Sheep cc
        Domestic goat cc
B D     White rhinoceros cc
B D            Cat cc
B D            Dog cc
B D          Ferret  cc
B D           Panda cc
        Pacific walrus cc
         Weddell seal cc
       Black flying-fox tc
B D          Megabat tc
        Big brown bat cc
     David's myotis (bat) cc
B D         Microbat cc
B D         Hedgehog cc
B D           Shrew cc
       Star-nosed mole cc
B D         Elephant cc
     Cape elephant shrew cc
B D          Manatee cc
       Cape golden mole cc
B D          Tenrec cc
           Aardvark cc
B D         Armadillo cc
B D          Opossum cc
B D      Tasmanian devil cc
B D          Wallaby cc
B D         Platypus cc
 D        Rock pigeon ca
 D       Saker falcon ca
 D     Peregrine falcon ca
 D    Collared flycatcher c-
 D  White-throated sparrow ca
B D    Medium ground finch ca
B D        Zebra finch ca
      Tibetan ground jay ca
B D        Budgerigar ca
 D          Parrot ta
 D       Scarlet macaw ca
 D       Mallard duck ca
B D          Chicken ca
B D          Turkey ca
B D    American alligator cc
 D      Green seaturtle cc
 D      Painted turtle cc
 D Chinese softshell turtle cc
 D  Spiny softshell turtle ca
B D          Lizard cc
B D       X. tropicalis c-
B D        Coelacanth cc
B D         Tetraodon cc
B D           Fugu cc
    Yellowbelly pufferfish cc
B D       Nile tilapia ta
     Princess of Burundi ta
    Burton's mouthbreeder ta
         Zebra mbuna ta
     Pundamilia nyererei ta
B D          Medaka ca
      Southern platyfish ta
B D        Stickleback ca
B D       Atlantic cod cc
B D         Zebrafish ac
   Mexican tetra (cavefish) tc
         Spotted gar gc
B D           Horse ==

Inserts between block 22 and 23 in window
 D   Collared flycatcher 613bp

Alignment block 23 of 191 in window, 7893543 - 7893571, 29 bps 
B D           Human gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D           Chimp gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Gorilla gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Orangutan gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Gibbon gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Rhesus gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D    Crab-eating macaque gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Baboon gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D       Green monkey gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Marmoset gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D      Squirrel monkey gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Bushbaby gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
      Chinese tree shrew gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Squirrel gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
    Lesser Egyptian jerboa gcagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
         Prairie vole gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D      Chinese hamster gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
        Golden hamster gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D           Mouse gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D            Rat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D      Naked mole-rat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D        Guinea pig gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
          Chinchilla gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
       Brush-tailed rat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Rabbit gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D           Pika gaagagccaagaccaaagagggcaaaggt
B D            Pig gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Alpaca gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
        Bactrian camel gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Dolphin gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
         Killer whale gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
       Tibetan antelope gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D            Cow gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D           Sheep gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
        Domestic goat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D     White rhinoceros gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D            Cat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D            Dog gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Ferret  gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D           Panda gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
        Pacific walrus gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
         Weddell seal gcagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
       Black flying-fox gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Megabat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
        Big brown bat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
     David's myotis (bat) gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Microbat gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Hedgehog gaagagccaaaaccaaagagggaaaaggt
B D           Shrew gaagagccaaaaccaaagaaggcaaaggt
       Star-nosed mole gacgcgccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Elephant gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
     Cape elephant shrew gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Manatee gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
       Cape golden mole gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D          Tenrec gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
           Aardvark gaagagccaaaaccaaagagggcaaaggt
B D         Armadillo gaagagccaaaaccaaagagggtaaaggt
B D          Opossum gaagagccaaaaccaaagaaggcaaaggt
B D      Tasmanian devil gaagagccaaaaccaaagaaggcaaaggt
B D          Wallaby gaagagccaaaaccaaagaaggcaaaggt
B D         Platypus ggaaggccaaaaccaaggagggcaaaggt
 D        Rock pigeon ggaaggccaagaccaaggagggcaagggt
 D       Saker falcon ggaaggccaagaccaaggagggcaagggt
 D     Peregrine falcon ggaaggccaagaccaaggagggcaagggt
 D    Collared flycatcher ggaaagccaaaaccaaggaggggaagggt
 D  White-throated sparrow ggaaggccaagaccaaggagggaaagggt
B D    Medium ground finch ggaaggccaagaccaaggagggaaagggt
B D        Zebra finch ggaaggccaagaccaaggagggcaagggt
      Tibetan ground jay ggaaggccaagaccaaggaggggaagggt
B D        Budgerigar ggaaggcaaagaccaaggagggcaagggt
 D          Parrot ggaaagccaagacaaaggagggcaaaggt
 D       Scarlet macaw ggaaagccaagacaaaggagggtaaaggt
 D       Mallard duck ggaaagctaaaaccaaggagggcaagggt
B D          Chicken ggaaagcaaaaaccaaggaaggcaagggt
B D          Turkey ggaaagcaaaaaccaaggaaggcaagggt
B D    American alligator gcaaagccaagaccaaagagggcaaaggt
 D      Green seaturtle gcaaagccaaaaccaaagaagggaaaggt
 D      Painted turtle gcaaagccaaaaccaaagaagggaaaggt
 D Chinese softshell turtle gtaaggccaagaccaaggagggcaaaggt
 D  Spiny softshell turtle ggaaagctaaaaccaaggagggcaaaggt
B D          Lizard gcaaagccaaaaccaaagaaggtaaaggt
B D       X. tropicalis gcagagccaagactaaggagggaaagggt
B D        Coelacanth gcaaagccaagacaaaagaggggaaaggt
B D         Tetraodon ggaaagccaagaccaaagagggcaaaggt
B D           Fugu ggaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
    Yellowbelly pufferfish gcaaggccaagactaaagagggcaaaggt
B D       Nile tilapia gaaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
     Princess of Burundi gaaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
    Burton's mouthbreeder gaaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
         Zebra mbuna gaaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
     Pundamilia nyererei gaaaagccaagacaaaagagggcaaaggt
B D          Medaka gaaaggcgaagacgaaagaaggaaaaggt
      Southern platyfish gaaaggccaagacgaaagagggcaaaggt
B D        Stickleback gaaaggccaagagg---------------
B D       Atlantic cod gcaaagccaagaccaaagagggcaaaggt
B D         Zebrafish gcaaggccaagaccaaagagggcaaaggt
   Mexican tetra (cavefish) gcaaggccaagaccaaagaagggaaaggt
         Spotted gar gcaaggccaagaccaaagaaggcaaaggt
B D           Horse =============================

Inserts between block 23 and 24 in window
 D     Green seaturtle 1bp
 D      Painted turtle 1bp
 D Chinese softshell turtle 1bp
B D          Lizard 1bp
B D        Tetraodon 1bp
B D           Fugu 78bp
   Yellowbelly pufferfish 2bp
B D       Nile tilapia 1bp
     Princess of Burundi 1bp
    Burton's mouthbreeder 1bp
         Zebra mbuna 1bp
     Pundamilia nyererei 1bp
B D          Medaka 2158bp
     Southern platyfish 1bp
B D       Stickleback 2bp
B D       Atlantic cod 1bp

Alignment block 24 of 191 in window, 7893572 - 7893572, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
      Chinese tree shrew a
B D         Squirrel a
    Lesser Egyptian jerboa a
         Prairie vole a
B D      Chinese hamster a
        Golden hamster a
B D           Mouse a
B D            Rat a
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
          Chinchilla a
       Brush-tailed rat a
B D          Rabbit a
B D           Pika a
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat g
B D            Dog g
B D          Ferret  g
B D           Panda g
        Pacific walrus a
         Weddell seal g
       Black flying-fox a
B D          Megabat a
        Big brown bat g
     David's myotis (bat) g
B D         Microbat g
B D         Hedgehog a
B D           Shrew a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant a
     Cape elephant shrew g
B D          Manatee a
       Cape golden mole a
B D          Tenrec a
           Aardvark a
B D         Armadillo a
B D          Opossum a
B D      Tasmanian devil a
B D          Wallaby a
B D         Platypus a
B D       X. tropicalis a
B D        Coelacanth g
         Spotted gar a
B D           Horse =
   Yellowbelly pufferfish =
B D           Fugu =
B D        Stickleback =
     Pundamilia nyererei =
         Zebra mbuna =
    Burton's mouthbreeder =
     Princess of Burundi =
B D          Medaka =
B D          Turkey -
 D       Mallard duck -
 D       Scarlet macaw -
 D          Parrot -
B D        Budgerigar -
 D  Spiny softshell turtle =
B D          Lizard =
     Southern platyfish =
  Mexican tetra (cavefish) -
 D     Peregrine falcon -
B D         Zebrafish -
 D        Rock pigeon -
B D       Nile tilapia =
 D      Painted turtle =
B D         Tetraodon =
B D          Chicken -
B D       Atlantic cod =
 D    Collared flycatcher -
 D Chinese softshell turtle =
B D        Zebra finch -
 D       Saker falcon -
 D      Green seaturtle =
B D    Medium ground finch -
B D    American alligator -
 D  White-throated sparrow -
     Tibetan ground jay -

Inserts between block 24 and 25 in window
         Spotted gar 307bp

Alignment block 25 of 191 in window, 7893573 - 7893574, 2 bps 
B D           Human gg
B D           Chimp gg
B D          Gorilla gg
B D         Orangutan gg
B D          Gibbon gg
B D          Rhesus gg
B D    Crab-eating macaque gg
B D          Baboon gg
B D       Green monkey gg
B D         Marmoset gg
B D      Squirrel monkey gg
B D         Bushbaby gg
      Chinese tree shrew gg
B D         Squirrel gg
    Lesser Egyptian jerboa gg
         Prairie vole gg
B D      Chinese hamster gg
        Golden hamster gg
B D           Mouse gg
B D            Rat gg
B D      Naked mole-rat gg
B D        Guinea pig gg
          Chinchilla gg
       Brush-tailed rat gg
B D          Rabbit gg
B D           Pika gg
B D            Pig ag
B D          Alpaca ag
        Bactrian camel ag
B D          Dolphin ag
         Killer whale ag
       Tibetan antelope ag
B D            Cow ag
B D           Sheep ag
        Domestic goat ag
B D     White rhinoceros ag
B D            Cat ag
B D            Dog ag
B D          Ferret  ag
B D           Panda ag
        Pacific walrus ag
         Weddell seal ag
       Black flying-fox ag
B D          Megabat ag
        Big brown bat ag
     David's myotis (bat) ag
B D         Microbat ag
B D         Hedgehog ag
B D           Shrew ag
       Star-nosed mole tg
B D         Elephant ag
     Cape elephant shrew ag
B D          Manatee ag
       Cape golden mole ag
B D          Tenrec ag
           Aardvark ag
B D         Armadillo ag
B D          Opossum aa
B D      Tasmanian devil aa
B D          Wallaby aa
B D         Platypus ag
 D        Rock pigeon ag
 D       Saker falcon ag
 D     Peregrine falcon ag
 D    Collared flycatcher gg
 D  White-throated sparrow gg
B D    Medium ground finch gg
B D        Zebra finch gg
      Tibetan ground jay gg
B D        Budgerigar ag
 D          Parrot ga
 D       Scarlet macaw ga
 D       Mallard duck ag
B D          Chicken ag
B D          Turkey ag
B D    American alligator aa
 D      Green seaturtle ag
 D      Painted turtle ag
 D Chinese softshell turtle ag
B D          Lizard ag
B D       X. tropicalis ag
B D        Coelacanth gg
B D         Tetraodon a-
    Yellowbelly pufferfish a-
B D       Nile tilapia t-
     Princess of Burundi t-
    Burton's mouthbreeder t-
         Zebra mbuna t-
     Pundamilia nyererei t-
      Southern platyfish a-
B D        Stickleback a-
B D       Atlantic cod a-
B D           Horse ==
B D           Fugu ==
B D          Medaka ==
         Spotted gar ==
 D  Spiny softshell turtle ==
  Mexican tetra (cavefish) --
B D         Zebrafish --

Inserts between block 25 and 26 in window
 D       Rock pigeon 2703bp
 D       Saker falcon 1bp
 D     Peregrine falcon 1bp
 D   Collared flycatcher 1291bp
 D  White-throated sparrow 2bp
B D   Medium ground finch 2bp
B D       Zebra finch 2979bp
     Tibetan ground jay 3502bp
B D        Budgerigar 1777bp
 D          Parrot 912bp
 D      Scarlet macaw 3110bp
 D       Mallard duck 2446bp
B D         Chicken 3bp
B D          Turkey 3bp
B D    American alligator 1bp
 D     Green seaturtle 6bp
 D      Painted turtle 6bp
 D Chinese softshell turtle 6568bp
B D          Lizard 972bp
B D      X. tropicalis 731bp
B D        Coelacanth 1bp

Alignment block 26 of 191 in window, 7893575 - 7893575, 1 bps 
B D           Human g
B D           Chimp g
B D          Gorilla g
B D         Orangutan g
B D          Gibbon g
B D          Rhesus g
B D    Crab-eating macaque g
B D          Baboon g
B D       Green monkey g
B D         Marmoset g
B D      Squirrel monkey g
B D         Bushbaby g
      Chinese tree shrew g
B D           Mouse a
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
          Chinchilla a
       Brush-tailed rat a
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat g
B D            Dog a
B D          Ferret  g
B D           Panda a
        Pacific walrus a
         Weddell seal a
       Black flying-fox a
B D          Megabat a
        Big brown bat a
     David's myotis (bat) a
B D         Microbat a
B D         Hedgehog a
B D           Shrew a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant g
     Cape elephant shrew g
B D          Manatee g
       Cape golden mole a
B D          Tenrec g
           Aardvark g
B D         Armadillo g
B D          Opossum g
B D      Tasmanian devil a
B D          Wallaby g
B D         Platypus t
B D    American alligator g
 D      Green seaturtle g
 D      Painted turtle g
B D          Lizard g
B D         Tetraodon g
    Yellowbelly pufferfish g
B D       Nile tilapia g
     Princess of Burundi g
    Burton's mouthbreeder g
         Zebra mbuna g
     Pundamilia nyererei g
      Southern platyfish g
B D        Stickleback g
B D       Atlantic cod g
B D         Zebrafish g
   Mexican tetra (cavefish) g
B D            Rat -
       Golden hamster -
B D      Chinese hamster -
        Prairie vole -
B D           Horse =
B D         Squirrel -
B D           Pika -
B D          Rabbit -
   Lesser Egyptian jerboa -
B D           Fugu =
B D          Medaka =
B D        Coelacanth =
B D          Turkey =
         Spotted gar =
 D       Mallard duck =
 D       Scarlet macaw =
 D          Parrot =
B D        Budgerigar =
 D  Spiny softshell turtle =
 D     Peregrine falcon =
 D        Rock pigeon =
B D          Chicken =
 D    Collared flycatcher =
 D Chinese softshell turtle =
B D        Zebra finch =
 D       Saker falcon =
B D       X. tropicalis =
B D    Medium ground finch =
 D  White-throated sparrow =
     Tibetan ground jay =

Inserts between block 26 and 27 in window
B D        Tetraodon 4bp
   Yellowbelly pufferfish 87bp
     Southern platyfish 10bp
B D       Atlantic cod 429bp
B D        Zebrafish 3bp
  Mexican tetra (cavefish) 3bp

Alignment block 27 of 191 in window, 7893576 - 7893576, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus g
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
      Chinese tree shrew a
B D         Squirrel a
    Lesser Egyptian jerboa a
         Prairie vole a
B D      Chinese hamster a
        Golden hamster a
B D           Mouse a
B D            Rat a
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
          Chinchilla a
       Brush-tailed rat a
B D          Rabbit g
B D           Pika g
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat a
B D            Dog a
B D          Ferret  c
B D           Panda a
        Pacific walrus a
         Weddell seal a
       Black flying-fox a
B D          Megabat a
        Big brown bat a
     David's myotis (bat) a
B D         Microbat a
B D         Hedgehog a
B D           Shrew a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant a
     Cape elephant shrew a
B D          Manatee a
       Cape golden mole a
B D          Tenrec a
           Aardvark a
B D         Armadillo a
B D          Opossum g
B D      Tasmanian devil t
B D          Wallaby t
B D         Platypus a
 D  White-throated sparrow a
B D    Medium ground finch a
B D    American alligator a
 D      Green seaturtle g
 D      Painted turtle g
B D          Lizard a
B D        Coelacanth a
B D        Stickleback a
B D         Zebrafish a
   Mexican tetra (cavefish) g
B D           Horse =
   Yellowbelly pufferfish =
B D           Fugu =
     Pundamilia nyererei -
         Zebra mbuna -
    Burton's mouthbreeder -
     Princess of Burundi -
B D          Medaka =
B D          Turkey =
         Spotted gar =
 D       Mallard duck =
 D       Scarlet macaw =
 D          Parrot =
B D        Budgerigar =
 D  Spiny softshell turtle =
     Southern platyfish =
 D     Peregrine falcon =
 D        Rock pigeon =
B D       Nile tilapia -
B D         Tetraodon =
B D          Chicken =
B D       Atlantic cod =
 D    Collared flycatcher =
 D Chinese softshell turtle =
B D        Zebra finch =
 D       Saker falcon =
B D       X. tropicalis =
     Tibetan ground jay =

Inserts between block 27 and 28 in window
B D         Platypus 5667bp
B D    American alligator 419bp
B D          Lizard 4bp
B D        Coelacanth 1002bp

Alignment block 28 of 191 in window, 7893577 - 7893577, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
B D          Baboon a
B D       Green monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
B D         Bushbaby a
      Chinese tree shrew a
B D         Squirrel a
    Lesser Egyptian jerboa a
         Prairie vole a
B D      Chinese hamster a
        Golden hamster a
B D           Mouse c
B D            Rat c
B D      Naked mole-rat a
B D        Guinea pig a
          Chinchilla a
       Brush-tailed rat a
B D          Rabbit g
B D           Pika a
B D            Pig a
B D          Alpaca a
        Bactrian camel a
B D          Dolphin a
         Killer whale a
       Tibetan antelope a
B D            Cow a
B D           Sheep a
        Domestic goat a
B D     White rhinoceros a
B D            Cat a
B D            Dog a
B D          Ferret  c
B D           Panda a
        Pacific walrus a
         Weddell seal a
       Black flying-fox a
B D          Megabat a
        Big brown bat a
     David's myotis (bat) a
B D         Microbat a
B D         Hedgehog a
B D           Shrew a
       Star-nosed mole a
B D         Elephant a
     Cape elephant shrew a
B D          Manatee a
       Cape golden mole a
B D          Tenrec a
           Aardvark a
B D         Armadillo a
B D          Opossum a
B D      Tasmanian devil a
B D          Wallaby a
B D         Platypus a
 D  White-throated sparrow g
B D    Medium ground finch g
B D    American alligator g
 D      Green seaturtle a
 D      Painted turtle g
B D          Lizard g
B D        Stickleback g
B D         Zebrafish g
   Mexican tetra (cavefish) g
B D           Horse =
   Yellowbelly pufferfish =
B D           Fugu =
     Pundamilia nyererei -
         Zebra mbuna -
    Burton's mouthbreeder -
     Princess of Burundi -
B D          Medaka =
B D        Coelacanth =
B D          Turkey =
         Spotted gar =
 D       Mallard duck =
 D       Scarlet macaw =
 D          Parrot =
B D        Budgerigar =
 D  Spiny softshell turtle =
     Southern platyfish =
 D     Peregrine falcon =
 D        Rock pigeon =
B D       Nile tilapia -
B D         Tetraodon =
B D          Chicken =
B D       Atlantic cod =
 D    Collared flycatcher =
 D Chinese softshell turtle =
B D        Zebra finch =
 D       Saker falcon =
B D       X. tropicalis =
     Tibetan ground jay =

Inserts between block 28 and 29 in window
B D         Hedgehog 3bp
       Star-nosed mole 5bp
B D       Stickleback 5bp
  Mexican tetra (cavefish) 616bp

Alignment block 29 of 191 in window, 7893578 - 7893582, 5 bps 
B D           Human ct-c----tc---
B D           Chimp ct-c----tc---
B D          Gorilla ct-c----tc---
B D         Orangutan ct-c----tc---
B D          Gibbon ct-c----tc---
B D          Rhesus ct-c----tc---
B D    Crab-eating macaque ct-c----tc---
B D          Baboon ct-c----tc---
B D       Green monkey ct-c----tc---
B D         Marmoset ct-c----tc---
B D      Squirrel monkey at-c----tc---
B D         Bushbaby cc-cctcttc---
      Chinese tree shrew cc-c----tc---
B D         Squirrel at-g-cactt---
    Lesser Egyptian jerboa cc-c-tcttc---
         Prairie vole cc-c-tcatc---
B D      Chinese hamster cc-c-tcttc---
        Golden hamster cc-c-tcttc---
B D           Mouse cc-c-tcttc---
B D            Rat cc-t-tcttc---
B D      Naked mole-rat ct-c---ttc---
B D        Guinea pig ct-c---ttc---
          Chinchilla ct-c-tcttc---
       Brush-tailed rat ct-c-ttttc---
B D          Rabbit gc-c-tcttc---
B D           Pika gt-t-t-------
B D            Pig ac-c----tc---
B D          Alpaca cc-c----tc---
        Bactrian camel cc-c----tc---
B D          Dolphin cc-c----tc---
         Killer whale cc-c----tc---
       Tibetan antelope cc-t----tc---
B D            Cow tc-t----tc---
B D           Sheep cc-t----tc---
        Domestic goat cc-t----tc---
B D     White rhinoceros cc-c----tc---
B D            Cat ct-c----tt---
B D            Dog at-c----tc---
B D          Ferret  cc-c----cc---
B D           Panda cc-c----tc---
        Pacific walrus cc-c----tc---
         Weddell seal cc-c----tc---
       Black flying-fox cc-c----tg---
B D          Megabat cc-c----tg---
        Big brown bat cc-c----tc---
     David's myotis (bat) cc-c----tc---
B D         Microbat cc-c----tc---
B D         Hedgehog ct-t----tc---
B D           Shrew cc-a----tc---
       Star-nosed mole cc-t----tc---
B D         Elephant tc-c----tc---
     Cape elephant shrew ga-c----tc---
B D          Manatee tc-c----tc---
       Cape golden mole tg-g----tc---
B D          Tenrec --------tc---
           Aardvark ac-c----tc---
B D         Armadillo cc-c----tc---
B D          Opossum ctcc----tc---
B D      Tasmanian devil tt-c----tc---
B D          Wallaby ttcc----tt---
B D         Platypus ct-c----gg---
 D  White-throated sparrow c------------
B D    Medium ground finch c------------
B D    American alligator c------------
 D      Green seaturtle t------------
 D      Painted turtle t------------
B D          Lizard c------------
B D         Tetraodon --------tccat
B D       Nile tilapia --------tagtc
     Princess of Burundi --------tcgtc
    Burton's mouthbreeder --------tcgtc
         Zebra mbuna --------tcgtc
     Pundamilia nyererei --------tcgtc
B D          Medaka ---------attt
      Southern platyfish ---------agat
B D        Stickleback --------aggt-
B D         Zebrafish -----------at
B D           Horse =============
   Yellowbelly pufferfish =============
B D           Fugu =============
B D        Coelacanth =============
B D          Turkey =============
         Spotted gar =============
 D       Mallard duck =============
 D       Scarlet macaw =============
 D          Parrot =============
B D        Budgerigar =============
 D  Spiny softshell turtle =============
  Mexican tetra (cavefish) =============
 D     Peregrine falcon =============
 D        Rock pigeon =============
B D          Chicken =============
B D       Atlantic cod =============
 D    Collared flycatcher =============
 D Chinese softshell turtle =============
B D        Zebra finch =============
 D       Saker falcon =============
B D       X. tropicalis =============
     Tibetan ground jay =============

Inserts between block 29 and 30 in window
     Cape elephant shrew 2bp
 D  White-throated sparrow 2177bp
B D   Medium ground finch 5bp
 D     Green seaturtle 9bp
 D      Painted turtle 9bp
B D          Lizard 3bp

Alignment block 30 of 191 in window, 7893583 - 7893584, 2 bps 
B D           Human tt
B D           Chimp tt
B D          Gorilla tt
B D         Orangutan tt
B D          Gibbon tt
B D          Rhesus tt
B D    Crab-eating macaque tt
B D          Baboon tt
B D       Green monkey tt
B D         Marmoset tt
B D      Squirrel monkey tt
B D         Bushbaby tt
      Chinese tree shrew tt
B D         Squirrel at
    Lesser Egyptian jerboa tt
         Prairie vole tt
B D      Chinese hamster tt
        Golden hamster tt
B D           Mouse tt
B D            Rat tt
B D      Naked mole-rat tt
B D        Guinea pig ct
          Chinchilla tt
       Brush-tailed rat tt
B D          Rabbit tt
B D            Pig tt
B D          Alpaca ta
        Bactrian camel ta
B D          Dolphin ta
         Killer whale ta
       Tibetan antelope ta
B D            Cow ta
B D           Sheep ta
        Domestic goat ta
B D     White rhinoceros tt
B D            Cat cg
B D            Dog tg
B D          Ferret  gc
B D           Panda tg
        Pacific walrus tg
         Weddell seal tg
       Black flying-fox tt
B D          Megabat tt
        Big brown bat tt
     David's myotis (bat) tc
B D         Microbat tt
B D         Hedgehog t-
B D           Shrew c-
       Star-nosed mole c-
B D         Elephant cc
B D          Manatee ct
       Cape golden mole ct
B D          Tenrec tt
           Aardvark ct
B D         Armadillo ct
B D          Opossum c-
B D      Tasmanian devil c-
B D          Wallaby c-
B D         Platypus ct
 D       Saker falcon tg
 D     Peregrine falcon tg
 D      Green seaturtle gc
 D      Painted turtle gc
B D         Tetraodon tt
B D       Nile tilapia tt
     Princess of Burundi tt
    Burton's mouthbreeder tt
         Zebra mbuna tt
     Pundamilia nyererei tt
B D          Medaka tt
      Southern platyfish ct
B D         Zebrafish tt
     Cape elephant shrew ==
B D           Horse ==
B D           Pika --
   Yellowbelly pufferfish ==
B D           Fugu ==
B D        Stickleback --
B D        Coelacanth ==
B D          Turkey ==
         Spotted gar ==
 D       Mallard duck ==
 D       Scarlet macaw ==
 D          Parrot ==
B D        Budgerigar ==
 D  Spiny softshell turtle ==
B D          Lizard ==
  Mexican tetra (cavefish) ==
 D        Rock pigeon ==
B D          Chicken ==
B D       Atlantic cod ==
 D    Collared flycatcher ==
 D Chinese softshell turtle ==
B D        Zebra finch ==
B D       X. tropicalis ==
B D    Medium ground finch ==
B D    American alligator --
 D  White-throated sparrow ==
     Tibetan ground jay ==

Inserts between block 30 and 31 in window
B D        Zebrafish 676bp

Alignment block 31 of 191 in window, 7893585 - 7893586, 2 bps 
B D           Human c---------------c
B D           Chimp c---------------c
B D          Gorilla c---------------c
B D         Orangutan c---------------c
B D          Gibbon c---------------c
B D          Rhesus c---------------c
B D    Crab-eating macaque c---------------c
B D          Baboon c---------------c
B D       Green monkey c---------------c
B D         Marmoset c---------------c
B D      Squirrel monkey c---------------c
B D         Bushbaby c---------------c
      Chinese tree shrew c---------------t
B D         Squirrel t---------------c
    Lesser Egyptian jerboa c---------------t
         Prairie vole c---------------c
B D      Chinese hamster c---------------c
        Golden hamster c---------------c
B D           Mouse c---------------c
B D            Rat c---------------c
B D      Naked mole-rat c---------------c
B D        Guinea pig c---------------c
          Chinchilla c---------------t
       Brush-tailed rat c---------------c
B D          Rabbit g---------------c
B D            Pig g---------------c
B D          Alpaca g---------------t
        Bactrian camel g---------------t
B D          Dolphin g---------------t
         Killer whale g---------------t
       Tibetan antelope g---------------g
B D            Cow g---------------g
B D           Sheep g---------------g
        Domestic goat g---------------g
B D     White rhinoceros c---------------t
B D            Cat c---------------t
B D            Dog g---------------t
B D          Ferret  c---------------c
B D           Panda c---------------t
        Pacific walrus c---------------t
         Weddell seal c---------------t
       Black flying-fox t---------------g
B D          Megabat t---------------g
        Big brown bat t---------------g
     David's myotis (bat) t---------------g
B D         Microbat t---------------g
B D         Elephant c---------------t
B D          Manatee c---------------t
       Cape golden mole c---------------t
B D          Tenrec c---------------t
           Aardvark c---------------t
B D         Armadillo c---------------t
B D         Platypus t---------------t
 D       Saker falcon c---------------c
 D     Peregrine falcon c---------------c
B D          Chicken c---------------c
B D          Turkey c---------------c
B D    American alligator c---------------a
 D      Green seaturtle t---------------t
 D      Painted turtle t---------------t
B D         Tetraodon t---------------t
B D       Nile tilapia c---------------c
     Princess of Burundi c---------------c
    Burton's mouthbreeder c---------------c
         Zebra mbuna c---------------c
     Pundamilia nyererei c---------------c
B D          Medaka taagaggaatgcccaat
      Southern platyfish t---------------c
B D         Zebrafish c---------------t
B D         Hedgehog -----------------
     Cape elephant shrew =================
B D           Shrew -----------------
B D           Horse =================
       Star-nosed mole -----------------
B D           Pika -----------------